Vraag en antwoord ondersteuning vanuit de Wmo

Wat betekent de bezuiniging op hulp bij het huishouden voor mijn persoonlijke situatie?
Krijg ik straks een andere begeleider als de gemeente verantwoordelijk wordt voor de zorgtaken?
Wat gebeurt er dan na 1 januari 2016?
Hoe doe ik een aanvraag?
Ik heb nu een persoonsgebonden budget (pgb). Heb ik daar straks nog recht op?
Moet ik ook een eigen bijdrage betalen voor de begeleiding?
Ik heb geen kinderen en geen familie, bij wie kan ik terecht voor hulp?
Mijn moeder verblijft nu in een verzorgingshuis. Blijft dat zo of moet zij verhuizen?
Welke zorg vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gaat naar de gemeenten?
Waarom zijn de veranderingen in de zorg nodig?
Al deze veranderingen en vooral de onduidelijkheid hierover geeft veel onrust. Wanneer hoor ik hier meer over?
Wat gebeurt er met mijn huishoudelijke hulp per 1 januari 2015?

 

Staat uw vraag er niet bij?

Stel uw vraag gerust aan het ZorgLoket in het gemeentehuis aan de Schoolstraat 1, Bedum. Geopend op werkdagen van 8.00 tot 12.00 uur. Telefoonnummer: 0595-437 437. U kunt ons bellen op maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 en op vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Wat betekent de bezuiniging op hulp bij het huishouden voor mijn persoonlijke situatie?

Het budget dat gemeenten krijgen voor hulp bij het huishouden is fors minder dan voorheen. Dit betekent dat de BMWE-gemeenten keuzes moeten maken in hun beleid voor hulp bij het huishouden. Samen met de DAL-gemeenten (Delfzijl, Appingedam en Loppersum) en in overleg met de aanbieders hebben we bekeken hoe we de korting kunnen opvangen. Na zorgvuldig onderzoek kiezen we voor hulp in het huishouden als maatwerkvoorziening. Dit betekent dat hulp in het huishouden blijft bestaan. Wel passen we de voorwaarden aan. Zo gaan we niet meer indiceren op aantal uren, maar op resultaat. Onze aanbieders worden verantwoordelijk voor het resultaat, daar maken we afspraken met ze over. Onze aanbieders krijgen, net als bij hulpmiddelen, een vast bedrag om dat resultaat te organiseren. Als u een indicatie voor hulp in het huishouden heeft die doorloopt in 2015 of langer kunt u rekenen op een overgangsperiode. U ontvangt hierover zo spoedig mogelijk een brief.  

Krijg ik straks een andere begeleider als de gemeente verantwoordelijk wordt voor de zorgtaken?

Het 'overgangsrecht' is in de wet geregeld. Wij sluiten daarom contracten af met zorgaanbieders om de bestaande indicaties voor 1 jaar voort te zetten. Voor 1 oktober zijn de contracten getekend. Binnenkort informeren we u over welke aanbieders met ons een overeenkomst hebben gesloten. Als de BMWE-gemeenten geen contract hebben met uw huidige aanbieder, dan kunt u terecht bij een andere door de gemeenten gecontracteerde aanbieder. Dit betekent dat u dan een andere begeleider krijgt.

Wat gebeurt er dan na 1 januari 2016?

Daar hebben we nu nog geen beslissingen over genomen. Belangrijk is dat mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben dit ook krijgen. De gemeente is de instantie waar u terecht kunt voor vragen en afspraken hierover. In de loop van 2015 gaan wij met u in gesprek. Samen zoeken we naar een passende oplossing. Of dat voortzetting van de ondersteuning is, kunnen we nu niet beantwoorden. Dit is afhankelijk van de uitkomsten van het gesprek en uw eigen keuze.

Hoe doe ik een aanvraag?

U kunt een melding doen bij het Wmo-loket van uw gemeente. Een medewerker komt dan bij u thuis voor een gesprek. Hierbij mag natuurlijk ook een mantelzorger of een onafhankelijke deskundige (cliëntondersteuner) aanwezig zijn. We bespreken met u welke problemen u ervaart, wat u graag wilt bereiken en welke oplossingen daarvoor zijn. Eerst kijken we met u of u zelf mogelijkheden heeft om uw probleem op te lossen. Bijvoorbeeld door hulp te vragen van familie, vrienden of buren. Misschien kan een vrijwilliger u ook prima helpen. Of zijn er algemene voorzieningen waar u gebruik van kunt maken, zoals Tafeltje Dekje of de koffieochtenden in het buurthuis? Mocht dit niet voldoende zijn, dan kijken we of de gemeente een oplossing kan bieden met een voorziening. U dient dan een aanvraag in voor een ‘maatwerkvoorziening’. Binnen twee weken ontvangt u daarop het besluit van de gemeente (de beschikking). Als u een maatwerkvoorziening toegekend krijgt, dan bekijken we welke aanbieder u wilt en in welke vorm (Zorg in Natura of pgb) de zorg wordt verleend.

Ik heb nu een persoonsgebonden budget (pgb). Heb ik daar straks nog recht op?

In 2014 ontving u uw pgb van het zorgkantoor op uw eigen bankrekening. Uw pgb wordt in 2015 niet meer overgemaakt naar uw eigen bankrekening maar naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB betaalt dan uw hulpverlener in opdracht van u. Dit wordt ‘trekkingsrecht’ genoemd.

Koopt u op dit moment uw AWBZ begeleiding zelf in met een pgb? Dan behoudt u uw recht op uw pgb tot de datum waarop uw AWBZ indicatie afloopt in 2015 of uiterlijk tot 1 januari 2016 als uw indicatie langer doorloopt dan 31 december 2015. In de loop van 2015 bekijken we samen met u of u hulp van de gemeente nodig heeft. En als dat zo is, in welke vorm (Zorg in Natura of pgb) de hulp wordt verleend.

Meer antwoorden op vragen over het pgb vindt u in de folder.

Moet ik ook een eigen bijdrage betalen voor de begeleiding?

Zowel in de huidige Wmo (hulp bij het huishouden bijvoorbeeld) als in de AWBZ wordt een eigen bijdrage gevraagd voor de geboden ondersteuning. Hieraan is een maximum verbonden. De hoogte van de eigen bijdrage wordt berekend op basis van uw inkomen en een deel van uw vermogen. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) int deze bijdrage en zorgt ervoor dat u niet teveel eigen bijdrage betaalt.

De BMWE-gemeenten zijn nu beleid aan het ontwikkelen op het gebied van eigen bijdrage. Daar valt onder  de hoogte van de eigen bijdrage, voor welke voorzieningen, etc. Wanneer over de eigen bijdrage meer duidelijk is, infomeren we u hierover.

Ik heb geen kinderen en geen familie, bij wie kan ik dan terecht voor hulp?

Als u ondersteuning nodig hebt, dan kijkt een medewerker samen met u naar wat u zelf kunt, van welke algemene voorzieningen u gebruik kunt maken (bijvoorbeeld een boodschappendienst, dorpshuis of buurtcentrum), en of vrijwilligers u misschien ondersteuning kunnen bieden. Als dit niet voldoende is en er is geen mantelzorg mogelijk, dan stelt de medewerker samen met u een plan op voor professionele ondersteuning. De gemeente is en blijft een vangnet voor inwoners die het niet zelf of samen redden.

Mijn moeder verblijft nu in een verzorgingshuis. Blijft dat zo of moet zij verhuizen?

De Wmo is er voor mensen die met ondersteuning zelfstandig kunnen blijven wonen en participeren. Voor mensen die 24 uur toezicht of zorg nodig hebben, komt er een nieuwe wet: de Wet Langdurige Zorg. Volgens de plannen van de regering kunnen mensen die nu al met een indicatie voor verblijf in een verpleeg- of verzorgingshuis wonen, daar gewoon blijven.

 

Welke zorg vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gaat naar de gemeenten?

De gemeente krijgt vanuit het Rijk een aantal zorgtaken uit de AWBZ. Sinds1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor begeleiding, inclusief dagbesteding, vervoer en kortdurend verblijf.  Het gaat hierbij bijvoorbeeld om mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking, dementie of psychische problemen. Deze zorgtaken uit de AWBZ vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo2015).

Waarom zijn de veranderingen in de zorg nodig?

De zorg zoals die nu georganiseerd is, is verouderd, te duur en voldoet niet meer aan de wensen van de cliënten. En voor het uitvoeren van de zorgtaken die naar de gemeenten zijn verlegd sinds 1 januari 2015, krijgen de gemeenten minder geld. Daarom zijn de veranderingen nodig.

Al deze veranderingen en vooral de onduidelijkheid hierover geeft ons veel onrust. Wanneer horen we hier meer over?

We begrijpen goed dat u onrustig wordt van al deze mogelijke veranderingen. De BMWE-gemeenten willen zorgvuldig nadenken over een zo rechtvaardig mogelijke verdeling van het lagere budget voor de zorg en ondersteuning vanuit de Wmo. Dit vraagt tijd. 2015 gebruiken we daarvoor en wordt daarom een overgangsjaar.

Alle cliënten die op 1 januari 2015 AWBZ zorg ontvingen, behouden gedurende een jaar (of tot op de dag dat de indicatie in 2015 afloopt) de rechten die verbonden zijn aan het indicatiebesluit. Tijdens het overgangsjaar wordt de zorg en ondersteuning onder dezelfde voorwaarden gegeven als in de AWBZ. Gemeenten proberen om met alle huidige aanbieders van Zorg in Natura (ZIN) een contract af te sluiten. Hierdoor is de kans groter dat u ondersteuning blijft ontvangen van dezelfde zorgaanbieder. De gemeente moet voor 1 oktober 2014 de contracten hebben afgesloten.

Als u een eigen bijdrage betaalt, blijft deze gelden gedurende het overgangsjaar. Het overgangsjaar geldt ook voor cliënten die zorg inkopen met een Persoonsgebonden budget (Pgb).

 Alle cliënten die AWBZ zorg ontvangen, worden op tijd geïnformeerd over de veranderingen en wat dit voor hen betekent. Mocht u nu al vragen hebben dan kunt u contact opnemen met uw eigen gemeente.

Wat gebeurt er met mijn huishoudelijke hulp per 1 januari 2015?

De overheid bezuinigt sinds 1 januari 2015 40% op de hulp bij het huishouden. Dit betekent dat de huidige hulp anders wordt, omdat er minder geld beschikbaar is. De veranderingen gelden voor zowel Zorg in Natura (ZIN) als het Persoonsgebonden budget (Pgb). Welke hulp blijft bestaan en voor wie zodat het ook betaalbaar blijft, zijn de BMWE-gemeenten nu aan het uitzoeken.