Vraag en antwoord jeugdzorg

Contact

Algemeen

Indicatie en verwijzing

PGB in de jeugdwet

Financiën

Hulp en nieuwe (zorg)aanbod

Inzet eigen netwerk

Zit uw vraag hier niet bij?

Stel uw vraag gerust aan het Centrum voor Jeugd en Gezin in uw gemeente.

Contact

Waar kan ik terecht met vragen over opvoeden en opgroeien van mijn kind?

Hebt u een vraag over opvoeding en het opgroeien van uw kind? Dan kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG Noord Groningen is een samenwerking tussen de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. Het CJG Noord Groningen heeft locaties in iedere gemeente.

Meer informatie en adressen vindt u op: www.cjgnoordgroningen.nl

Wilt u liever bellen of mailen?

Het CJG Noord Groningen is bereikbaar op werkdagen van 8.00 – 20.00 uur op telefoonnummer 050 – 367 49 91. Jongeren kunnen ook zelf met dit nummer bellen voor advies en hulp. Vragen kunnen worden gemaild naar tel.advisering@ggd.groningen.nl Of kom langs op een spreekuur

Het CJG Noord Groningen heeft verschillende spreekuren waar u zo kunt binnenlopen met uw vraag.

Bedum (De Vlijt 6): donderdag 10.45 - 13:30 uur

Wie zijn het CJG Noord Groningen?

Het CJG Noord-Groningen is een samenwerkingsverband in de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. Het CJG is een netwerk van deskundigen op het gebied van opgroeien en opvoeden.  Ook is er regelmatig overleg met bijvoorbeeld scholen, voorschoolse voorzieningen en huisartsen.

Momenteel bestaat het samenwerkingsverband uit de volgende partners: GGD, Jongerenwerk Barkema & de Haan, MJD, SW&D, MEE Groningen. Stichting Welzijn Bedum is ook betrokken in de samenwerking. Daarnaast werken er ex-medewerkers van Bureau Jeugdzorg in het CJG.

 

Wat verandert er?

De nieuwe Jeugdwet zorgt dat kinderen en gezinnen hulp op maat krijgen. Snel en dicht bij huis. Het gaat om ondersteuning bij opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen en verstandelijke beperkingen. Ook kinderbescherming, jeugdreclassering, kindermishandeling en huiselijk geweld vallen onder de Jeugdwet en worden een verantwoordelijkheid van de gemeente.

Als gemeente zien we er op toe dat kinderen zo goed mogelijk meedoen in de maatschappij. Hulpverleners werken samen rond gezinnen: ‘één gezin, één plan, één regisseur’. De nadruk ligt op preventie: het voorkómen van problemen. We kiezen ook zoveel mogelijk voor lichte hulp in plaats van intensieve zorg. Maar als het nodig blijkt, bieden we specialistische hulp. Daarbij gaan we uit van hulp en ondersteuning, op maat en zo dichtbij mogelijk. Als een kind zwaardere, geïndiceerde zorg nodig heeft, dan wordt dit sinds 1 januari 2015 niet meer via het Bureau Jeugdzorg of het CIZ geregeld. Vanaf dan kunnen ouders en kinderen ook met deze vragen en behoeften terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Een medewerker van het CJG bepaalt samen met ouders en jeugdigen welke hulp nodig is. De medewerker regelt vervolgens dat deze hulp ook geboden wordt.

Wat blijft hetzelfde?

 • Belangrijk is dat kinderen en gezinnen de hulp blijven ontvangen die nodig is.
 • Voor het jaar 2015 is afgesproken dat iedereen die op 31 december 2014 jeugdzorg ontving, dit in 2015 gewoon blijft ontvangen van dezelfde instelling. Dit geldt ook voor jeugdigen die op dat moment een persoonsgebonden budget (pgb) krijgen voor zorg of ondersteuning. Dit pgb loopt in 2015 door totdat de indicatie afloopt of tot uiterlijk 31-12-2015.
 • Jeugdigen bij wie al vóór hun 18e levensjaar duidelijk is dat zij (op grond van ernstige beperkingen of stoornissen) hun verdere leven zorg nodig hebben, houden hun aanspraak op de Wet Langdurige Zorg (nu: AWBZ).
 • Iedereen kan met alle vragen over opvoeden en opgroeien terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin.
 • Ouders en jeugdigen kunnen daarnaast ook met alle problemen en zorgen terecht bij de huisarts.

Welke jeugdzorgtaken liggen sinds 2015 bij de gemeente?

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor:

 • alle vormen van jeugdhulp, inclusief specialistische hulp, zoals; jongeren met een verstandelijke beperking, (jeugd-vb); geestelijke gezondheidszorg (jeugd-ggz); gesloten jeugdzorg (jeugdzorgPlus); de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen.
 • de uitvoering van de jeugdreclassering;
  advies en verwerking van meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling.

Deze verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de nieuwe Jeugdwet.

Alleen de zorg voor kinderen en jongeren met ernstige verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperkingen valt vanaf 2015 onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Het gaat dan om kinderen die blijvend zijn aangewezen op permanent toezicht of 24 uur zorg per dag (ZZP VB 4 en hoger). Ook de zorg voor jongeren met een sterke gedragsstoornis in combinatie met een licht verstandelijke beperking (SGLVG) is onderdeel van de Wlz.

 • Behandeling kinderen met een zintuiglijke beperking
 • Behandeling van kinderen en jongeren onder de 18 jaar met een zintuiglijke beperking is sinds 2015 onderdeel van de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Wordt de jeugdhulp voortaan door gemeenteambtenaren uitgevoerd?

Nee. De hulp wordt uitgevoerd door jeugdhulpverleners. De gemeente organiseert deze hulp. Hulpverleners van het CJG kijken samen met  het gezin naar wat er nodig is om uw gezin optimale ondersteuning te bieden.

Behoud ik mijn recht op zorg?

Het jaar 2015 is een overgangsjaar. Hiervoor geldt  het zogenoemde overgangsrecht. Dit betekent dat als u een indicatie heeft voor (jeugd)hulpverlening in 2015, u recht houdt op dezelfde zorg tot de einddatum van deze indicatie, maar uiterlijk tot 31 december 2015.

Als uw indicatie afloopt, bekijkt u samen met een jeugdhulpverlener van het CJG uw situatie opnieuw. Het is mogelijk dat u vanaf dat moment andere hulp, ondersteuning of zorg krijgt. Een medewerker van het CJG gaat hierover met u in gesprek. U kunt hierover ook zelf contact opnemen met het CJG.

Uitzonderingen zijn maatregelen die door de rechter zijn opgelegd zoals:

 • de pleegzorg
 • de jeugdbescherming
 • de jeugdreclassering

Deze kunnen een looptijd hebben van meer dan één jaar.

Wanneer gaat de Jeugdwet in?

De Jeugdwet ging in op 1 januari 2015.

Hoe gaat de toegang tot jeugdhulp werken?

Het bieden van hulp en ondersteuning aan gezinnen gaat via het CJG Noord Groningen. Samen met u en uw gezin kijken een cjg medewerker hoe u uw hulpvraag kunt oplossen.

Als dit geen uitkomst biedt en u en uw kind er niet op eigen kracht uitkomen, kan professionele zorg en ondersteuning worden ingezet. Zo licht als kan, maar zo intensief en lang als nodig is. Dat doet het cjg altijd in afstemming met u en uw gezin.

Indicatie en verwijzing

Moet ik zelf contact opnemen met de gemeente over mijn AWBZ-zorg in 2015?

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Noord Groningen is vanaf 2015 uw aanspreekpunt voor ondersteuning van kinderen en jongeren. Het gaat daarbij ook om ondersteuning die eerder onder de AWBZ viel. Bijvoorbeeld ondersteuning bij persoonlijke verzorging of dagbesteding voor kinderen/ jongeren met een verstandelijke beperking.

Loopt uw indicatie af in 2015 en hebt u nog steeds behoefte aan professionele ondersteuning van uw kind? Neem dan contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin bij u in de buurt.

Wie gaat straks doorverwijzen?

De huidige indicatiestelling via de Bureaus Jeugdzorg en het CIZ komt te vervallen. De gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond kiezen ervoor de toegang tot de jeugdhulp zoveel mogelijk te regelen via het Centrum voor Jeugd en Gezin Noord Groningen. Een ervaren jeugdhulpverlener overlegt samen met u welke ondersteuning nodig is, hoe lang en waarom.

Daarnaast kunnen de huisarts, jeugdarts en/of medisch specialist doorverwijzen naar vormen van ondersteuning.

PGB in de jeugdwet

Blijft het PGB bestaan?

In 2015 blijft het PGB bestaan. Er gaan wel dingen veranderen. Uw PGB komt in 2015 niet meer op uw eigen bankrekening te staan. Het komt op een bankrekening bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit wordt het trekkingsrecht genoemd. De rekeningen die u krijgt van de zorgaanbieders stuurt u naar de SVB. De SVB controleert of het om de verzekerde zorg gaat en betaalt de rekening. Via een digitaal systeem krijgt u inzage in uw PGB.

Meer antwoorden op vragen over het PGB vindt u in de folder.

Financiën

Moet ik een eigen bijdrage gaan betalen voor jeugdhulp?

De Jeugdwet kent geen eigen bijdrage maar wel een ouderbijdrage.

De ouderbijdrage is verschuldigd voor de kosten van de aan een jeugdige geboden jeugdhulp:

 • voor zover deze jeugdhulp verblijf buiten het gezin inhoudt;
 • bij verblijf in een justitiële jeugdinrichting waarbij sprake is van ondertoezichtstelling.

De ouderbijdrage is niet verschuldigd door:

 • ouders die de jeugdige met het oog op adoptie niet meer verzorgen en opvoeden;
 • ouders die van het gezag over de jeugdige zijn ontheven of ontzet;
 • ouders van de jeugdige waarvoor het verblijf en de verzorging worden aangeboden in een acute noodsituatie, voor de duur van ten hoogste zes weken;
 • de bijdrageplichtige heeft bij de gemeente bezwaar gemaakt tegen het besluit tot plaatsing van de jeugdige bij een jeugdhulpaanbieder in het kader van vrijwillig verblijf;
 • de bijdrageplichtige is alimentatie verschuldiged;
 • de bijdrageplichtige ontvangt een bijdatdsuitkering voor alleenstaanden zonder kinderen op grond van de Wet werk en bijstand;
 • de bijdrageplichtige is asielzoeker;
 • de bijdrageplichtige is onder TBS gesteld en ontvangt zak- en kleedgeld;
 • de bijdrageplichtige zit in detentie.

Hulp en nieuwe (zorg)aanbod

Krijgt mijn kind straks een andere hulpverlener?

Ontving uw kind op 31 december 2014 jeugdhulp? Dan blijft uw kind deze hulp in 2015 ontvangen en zoveel mogelijk van dezelfde instelling. Op dit moment kunnen we nog niet zeggen hoe de hulp  er op langere termijn uitziet.

Kan ik straks nog zorg krijgen van een organisatie die niet in mijn woonplaats gevestigd is?

U kunt hulp en ondersteuning krijgen van die hulpaanbieders waarvan de gemeente de hulp heeft ingekocht. Specialistische zorg, wordt vaak samen met andere gemeenten in de provincie Groningen ingekocht. Als inwoner van een van de Groninger gemeenten kunt u hier dan ook zorg van ontvangen wanneer dit nodig is.

Kan mijn kind nog in de instelling blijven wonen na 2015?

Verblijft uw kind in een instelling? Neem hiervoor contact op met de instelling waar uw kind verblijft.

Inzet eigen netwerk

Wat wordt er bedoeld met het inzetten van je eigen netwerk en eigen kracht?

We willen allemaal graag dat kinderen zo goed mogelijk meedoen aan het dagelijkse leven. Opgroeien en opvoeden gaan echter niet altijd vanzelf. Samen met u en uw vrienden, familie, kennissen, buren (uw eigen netwerk) kijken hulpverleners hoe u (weer) de regie over de opvoeding van uw kind kunt hervatten (eigen kracht). De nadruk ligt op het voorkómen van problemen.

Kan ik zelf aangeven welke hulp ik nodig heb?

In de Jeugdwet is vastgelegd dat ouders/gezinnen de mogelijkheid hebben een familiegroepsplan op te stellen. Dit houdt in dat u als ouders/gezin samen met familie, vrienden en anderen waarmee uw gezin omgaat een plan kunt opstellen. In dat plan kunt u als ouders zelf aangeven hoe u de opvoeding en het opgroeien van uw kind(eren) wilt verbeteren.

Wat kunt u zelf doen? Wat kunt u met behulp van mensen uit uw omgeving doen? En welke professionele hulp en ondersteuning denkt  u daarbij nodig te hebben? En met welke te behalen doelen?

In Noord Groningen werken we er aan dit mogelijk te maken. Wilt u hier gebruik van maken, informeer dan bij uw Centrum voor Jeugd en Gezin.

Ik heb geen sociaal netwerk waarop ik een beroep kan doen. Hoe los ik dat op?

Samen met een CJG-medewerker kunt u kijken hoe u een sociaal netwerk in uw omgeving  opbouwt en inzet. Wellicht zijn er mogelijkheden waaraan u nog niet heeft gedacht.

Het CJG biedt u ook de mogelijkheid andere ouders/verzorgers uit de buurt te leren kennen, bijvoorbeeld door deel te nemen aan een activiteit.