Versterking basisscholen

Alle 120 schoolgebouwen in de aardbevingsregio worden gecontroleerd op aardbevingsbestendigheid. De zes basisscholen in de gemeente Bedum zijn inmiddels onderzocht door het bedrijf VIIA. Daarbij is ook gekeken of er bouwdelen waren die bij een aardbeving gevaar zouden kunnen opleveren. Die bouwdelen zijn direct verwijderd of versterkt. VIIA heeft alle scholen verder veilig voor gebruik verklaard. Wel blijkt uit de inspecties en (computer-)rekenmodellen dat de schoolgebouwen op termijn versterkt moeten worden om het hoofd te kunnen bieden aan mogelijk zwaardere bevingen in de toekomst. U vindt deze onderzoeksrapporten onderaan deze pagina.

Nieuwbouwplannen 't Groenland, Zuidwolde

De samenwerkingsschool ''t Groenland' in Zuidwolde krijgt nieuwe huisvesting. Die komt op de plek waar nu nog het gebouw van de voormalige openbare 'R.A. Venhuisschool staat: aan de Van Berumstraat nabij de rotonde in de Gtroningerweg.

De school is nu nog gehuisvest in het gebouw van de vroegere christelijke basisschool 'De Akker'. Dat gebouw is uitgebreid met een aantal tijdelijke units. Als de nieuwbouw klaar is, neemt de school daarin intrek. Wat er met het huidige gebouw gaat gebeuren, is nog niet bekend.

De nieuwbouwplannen voldoen aan hoge eisen op het gebied van duurzaamheid. Ook wordt ingespeeld op de nieuwste onderwijskundige inzichten en ontwikkelingen. Het gebouw is vanzelfsprekend aardbevingsbestendig. De plannen, ontworpen door BCT Architecten uit Enschede, zijn eind september gepresenteerd aan de omwonenden. Ook de ouders van de leerlingen hebben er begin oktober kennis mee gemaakt. Bekijk de plannen die gepresenteerd zijn eind september.

Over het parkeren bij de school en de verkeersafwikkeling volgt nog overleg met de omwonenden en de gebruikers. De naastgelegen Mauritshal wordt, tegelijk met de nieuwbouw van de school, aardbevingsbestendig gemaakt. In het nieuwe complex komen, naast onderwijs en sport, ook andere functies.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Kansrijk Groningen.

Stand van zaken

  • Februari 2018: Minister Arie Slob opent twee basisscholen in Bedum

Onderwijsminister Arie Slob (CU) heeft op donderdag 22 februari twee basisscholen geopend in Bedum . GBS 'De Horizon' en RKBS 'St. Walfridusschool' zijn vorig jaar aardbevingsbestendig gemaakt. Bij de officiële opening was ook Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders, aanwezig. Lees meer...

  • Nieuwsbrief december 2017

Onlangs werd het hoogste punt van de nieuwbouw van de 'St. Walfridusschool' in Bedum bereikt. Een feit dat gevierd werd met een bezoek van de kinderen die straks naar de school terug gaan. Door stevig te stampen en springen hebben de leerlingen met een gesimuleerde 'aardbeving' de school getest. Ook de nieuwbouw van 'De Horizon' aan de Marijkelaan vordert gestaag. Beide scholen nemen na de komende kerstvakantie weer intrek op de vertrouwde locaties. De leerlingen van 'De Regenboog' nemen dan hun plaatsen in in de tijdelijke school aan Ter Laan. De versterking van die school kan dan beginnen en er komt nieuwbouw aan de achterkant. Voor de 'Togtemaarschool' in Bedum en ''t Groenland' in Zuidwolde zijn de nieuwbouwplannen uitgewerkt. In de december nieuwsbrief geven we per school de actuele stand van zaken weer.

  • Nieuwsbrief juni 2017

Begin juni zijn de ouders/verzorgers van de leerlingen van de Bedumer basisscholen weer ingelicht over de meest recente stand van zaken rond het project. De nieuwsbrief vind u hier.

  • December 2016 - Nieuwsbrief ouders huisvesting basisscholen december 2016

Nu 2016 tegen het einde loopt, informeren wij u graag over de stand van zaken rond de scholen in Bedum. En gelukkig hebben we positief nieuws. Na een periode van overleg en voorbereiding – die langer duurde dan verwacht – kunnen er definitief knopen worden doorgehakt en gaan we de plannen concreet maken. In de nieuwsbrief van december 2016 treft u een overzicht aan.

  • Oktober 2016 - Nieuwsbrief ouders huisvesting basisscholen oktober 2016

De nieuwsbrief die in oktober is gestuurd aan ouders van de basisschoolkinderen kunt u als pdf-bestand bekijken.

  • April 2016 -Bijeenkomst over transporten voor bouw tijdelijke school

Volgende maand begint de bouw van de tijdelijke school  bij de ijsbaan in Bedum. De school gaat onderdak bieden aan de leerlingen van de basisscholen in Bedum. Die scholen worden de komende drie jaar aardbevingsbestendig gemaakt of er wordt nieuwbouw gepleegd. Over het bouwverkeer voor de tijdelijke school en de verkeersmaatregelen belegt de gemeente op 13 april een inloopbijeenkomst in het Trefcentrum in Bedum. Belangstellenden kunnen er van 17.00 tot 19.00 uur terecht. Lees meer over de bijeenkomst over transporten voor bouw van de tijdelijke school.

  • Maart 2016 - Nieuwbouw Walfridusschool gepresenteerd

Op woensdag 16 maart werden de plannen voor de nieuwbouw van de Walfridusschool in Bedum voor ouders en omwonenden gepresenteerd. Het karakteristieke hoofdgebouw blijft bestaan; de aanbouwen aan de achterkant worden afgebroken. De nieuwbouw daarvoor, ontworpen door de Bedumer architect Martijn de Lange van 'Meander Architectuur', werd in de bijeenkomst met applaus ontvangen. Lees het complete persbericht.

  • December 2015 - College stelt programmaplan basisscholen vast

Het Bedumer college van burgemeester en wethouders legt een plan aan de raad voor dat moet voorzien in aardbevingsbestendige gebouwen voor zes scholen in de gemeente. De inzet van het college is dat die  binnen drie jaar zijn gerealiseerd. De raad vergadert op 10 december over het plan. Lees het complete persbericht.

Zie ook:

De gemeente, schoolbesturen, de NAM en externe deskundigen werken aan plannen voor versterking van de gebouwen. In dat overleg worden ook plannen uitgewerkt voor tijdelijke huisvesting voor het moment dat de schoolgebouwen worden versterkt. Die versterking is ingrijpend; het is ondoenlijk om de werkzaamheden samen te laten vallen met 'school'. Hoe groot de tijdelijke school moet worden, wordt nog bekeken. Hij moet in elk geval de grootste school (De Regenboog in Bedum) kunnen huisvesten.  Nog groter is denkbaar: dan kunnen meerdere scholen tegelijk worden versterkt. De tijdelijke school moet in het voorjaar van 2016 in gebruik worden genomen. Dan start ook het versterkingsprogramma. De gemeente en de schoolbesturen benutten de gelegenheid om te onderzoeken of een bestaande school moet worden versterkt óf dat nieuwbouw een betere optie is. Nieuwbouw die niet alleen aardbevingsbestendig is maar ook 'toekomstproof'. Het gaat hierbij om onderwijskundige vernieuwing, afnemende leerlingenaantallen en duurzaamheid.

Zie ook: