Versterking basisscholen

Alle 120 schoolgebouwen in de aardbevingsregio worden gecontroleerd op aardbevingsbestendigheid. De zes basisscholen in de gemeente Bedum zijn inmiddels onderzocht door het bedrijf VIIA. Daarbij is ook gekeken of er bouwdelen waren die bij een aardbeving gevaar zouden kunnen opleveren. Die bouwdelen zijn direct verwijderd of versterkt. VIIA heeft alle scholen verder veilig voor gebruik verklaard. Wel blijkt uit de inspecties en (computer-)rekenmodellen dat de schoolgebouwen op termijn versterkt moeten worden om het hoofd te kunnen bieden aan mogelijk zwaardere bevingen in de toekomst. U vindt deze onderzoeksrapporten onderaan deze pagina.

Stand van zaken

  • Nieuwsbrief juni 2017

Begin juni zijn de ouders/verzorgers van de leerlingen van de Bedumer basisscholen weer ingelicht over de meest recente stand van zaken rond het project. De nieuwsbrief vind u hier.

  • December 2016 - Nieuwsbrief ouders huisvesting basisscholen december 2016

Nu 2016 tegen het einde loopt, informeren wij u graag over de stand van zaken rond de scholen in Bedum. En gelukkig hebben we positief nieuws. Na een periode van overleg en voorbereiding – die langer duurde dan verwacht – kunnen er definitief knopen worden doorgehakt en gaan we de plannen concreet maken. In de nieuwsbrief van december 2016 treft u een overzicht aan.

  • Oktober 2016 - Nieuwsbrief ouders huisvesting basisscholen oktober 2016

De nieuwsbrief die in oktober is gestuurd aan ouders van de basisschoolkinderen kunt u als pdf-bestand bekijken.

  • April 2016 -Bijeenkomst over transporten voor bouw tijdelijke school

Volgende maand begint de bouw van de tijdelijke school  bij de ijsbaan in Bedum. De school gaat onderdak bieden aan de leerlingen van de basisscholen in Bedum. Die scholen worden de komende drie jaar aardbevingsbestendig gemaakt of er wordt nieuwbouw gepleegd. Over het bouwverkeer voor de tijdelijke school en de verkeersmaatregelen belegt de gemeente op 13 april een inloopbijeenkomst in het Trefcentrum in Bedum. Belangstellenden kunnen er van 17.00 tot 19.00 uur terecht. Lees meer over de bijeenkomst over transporten voor bouw van de tijdelijke school.

  • Maart 2016 - Nieuwbouw Walfridusschool gepresenteerd

Op woensdag 16 maart werden de plannen voor de nieuwbouw van de Walfridusschool in Bedum voor ouders en omwonenden gepresenteerd. Het karakteristieke hoofdgebouw blijft bestaan; de aanbouwen aan de achterkant worden afgebroken. De nieuwbouw daarvoor, ontworpen door de Bedumer architect Martijn de Lange van 'Meander Architectuur', werd in de bijeenkomst met applaus ontvangen. Lees het complete persbericht.

  • December 2015 - College stelt programmaplan basisscholen vast

Het Bedumer college van burgemeester en wethouders legt een plan aan de raad voor dat moet voorzien in aardbevingsbestendige gebouwen voor zes scholen in de gemeente. De inzet van het college is dat die  binnen drie jaar zijn gerealiseerd. De raad vergadert op 10 december over het plan. Lees het complete persbericht.

Zie ook:

De gemeente, schoolbesturen, de NAM en externe deskundigen werken aan plannen voor versterking van de gebouwen. In dat overleg worden ook plannen uitgewerkt voor tijdelijke huisvesting voor het moment dat de schoolgebouwen worden versterkt. Die versterking is ingrijpend; het is ondoenlijk om de werkzaamheden samen te laten vallen met 'school'. Hoe groot de tijdelijke school moet worden, wordt nog bekeken. Hij moet in elk geval de grootste school (De Regenboog in Bedum) kunnen huisvesten.  Nog groter is denkbaar: dan kunnen meerdere scholen tegelijk worden versterkt. De tijdelijke school moet in het voorjaar van 2016 in gebruik worden genomen. Dan start ook het versterkingsprogramma. De gemeente en de schoolbesturen benutten de gelegenheid om te onderzoeken of een bestaande school moet worden versterkt óf dat nieuwbouw een betere optie is. Nieuwbouw die niet alleen aardbevingsbestendig is maar ook 'toekomstproof'. Het gaat hierbij om onderwijskundige vernieuwing, afnemende leerlingenaantallen en duurzaamheid.

Zie ook: