Regels voor bescherming ‘karakteristieke panden’

In Bedum is veel cultureel erfgoed dat een beeld geeft van de ontwikkelingsgeschiedenis van de gemeente. Het gaat om woonhuizen, boerderijen, maar ook om bijvoorbeeld (voormalige) schoolgebouwen en bruggen. Een beperkt deel van die objecten is rijksmonument of maakt deel uit van beschermd dorpsgezicht. Daarmee zijn ze formeel beschermd.

Het gemeentebestuur vindt dat alleen de bescherming van de rijksmonumenten niet voldoende is om een compleet beeld van de rijke cultuurhistorie van Bedum te schetsen. Immers: de rijksmonumenten vertellen maar een deel van het verhaal.

Nadere regels

Het erfgoed – monument én niet-monument – wordt bedreigd door de gasbevingen. Het erfgoed dat geen monumentenstatus heeft, kan daardoor ingrijpend worden verbouwd of zelfs worden gesloopt.

De gemeente vindt dit onwenselijk en wil nadere regels voor de bescherming van het niet- monumentale erfgoed opstellen. Aan de hand van die regels kan de gemeente beter sturen op het behoud van dat erfgoed. Die regels gaan overigens niet zo ver dat ingrepen of sloop onmogelijk worden gemaakt.

Inventarisatie

Om een beeld te krijgen van panden en objecten in de gemeente die onder die regels moeten gaan vallen, wordt een inventarisatie gemaakt. Dat gebeurt door medewerkers van Libau en BügelHajema adviseurs. Die gaan de komende weken op pad.

De medewerkers maken in eerste instantie een 'grofmazige' inventarisatie. Die wordt voorgelegd aan een groep waarin onder meer de verenigingen van dorpsbelangen en de historische vereniging zijn vertegenwoordigd. Ook Bedumers met interesse in architectuur en lokale geschiedenis kunnen daarin meepraten.

Bestemmingsplan

Daarna wordt een bijeenkomst gehouden. Hierin kunnen Bedumers aangeven wat zij waardevolle bebouwing vinden. Die bijeenkomst wordt tijdig aangekondigd.

Op basis van de inventarisatie en de reacties van de Bedumers stelt de gemeente een definitieve lijst vast. In een bestemmingsplan worden uiteindelijk regels opgenomen om de bescherming van het erfgoed juridisch handen en voeten te geven.

Marije van der Galiën van de gemeente kan meer informatie over het project geven. Ze is op dinsdag en donderdag bereikbaar op 050-3018274 of via e-mail:  m.vandergalien@bedum.nl. Daar kunt u ook terecht als u zitting wilt nemen in de werkgroep.

In de raadscommissie VROM van 7 juni is een presentatie over het project gegeven.

Laatste nieuws