Regels voor bescherming ‘karakteristieke panden’

In Bedum is veel cultureel erfgoed dat een beeld geeft van de ontwikkelingsgeschiedenis van de gemeente. Het gaat om woonhuizen, boerderijen, maar ook om bijvoorbeeld (voormalige) schoolgebouwen en bruggen. Een beperkt deel van die objecten is rijksmonument of maakt deel uit van beschermd dorpsgezicht. Daarmee zijn ze formeel beschermd.

Het gemeentebestuur vindt dat alleen de bescherming van de rijksmonumenten niet voldoende is om een compleet beeld van de rijke cultuurhistorie van Bedum te schetsen. Immers: de rijksmonumenten vertellen maar een deel van het verhaal.

Nadere regels

Het erfgoed – monument én niet-monument – wordt bedreigd door de gasbevingen. Het erfgoed dat geen monumentenstatus heeft, kan daardoor ingrijpend worden verbouwd of zelfs worden gesloopt.

De gemeente vindt dit onwenselijk en wil nadere regels voor de bescherming van het niet- monumentale erfgoed opstellen. Aan de hand van die regels kan de gemeente beter sturen op het behoud van dat erfgoed. Die regels gaan overigens niet zo ver dat ingrepen of sloop onmogelijk worden gemaakt.

Inventarisatie

Om een beeld te krijgen van panden en objecten in de gemeente die onder die regels moeten gaan vallen, is er een inventarisatie uitgevoerd. Dat is gedaan door medewerkers van Libau en BügelHajema adviseurs.

Inmiddels is er een conceptlijst van de panden en objecten gemaakt. Heeft u hier vragen over? Wellicht vindt u het antwoord in het overzicht van veelgestelde vragen over de inventarisatie van karakteristieke objecten en gebieden.  

Karakteristieke panden en gebieden

In de lijst worden niet alleen karakteristieke panden, maar ook karakteristieke gebieden opgenomen. Voor de woningen gelegen in het karakteristiek gebied geldt dat er een sloopvergunning moet worden aangevraagd indien er sprake is van gehele sloop (dus niet deels). Hiermee wordt de beeldbepalende ligging en ensemble van het gebied gehandhaafd.

Bestemmingsplan

De bescherming van de panden wordt opgenomen in de regels van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan kunt u hieronder vinden. Het voorontwerp bestemmingsplan ligt officieel vanaf 22 november 2017 voor zes weken ter inzage. U kunt uw reactie hierop kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. De stukken zijn tevens in te zien in het gemeentehuis bij de balie van VROM.

Inloopbijeenkomsten

Wij zijn erg benieuwd wat u van deze beoordeling vindt. Hiervoor willen wij u uitnodigen voor één van de volgende bijeenkomsten:

  • 20 november: Bedum, Het Trefcentrum (van 17.00 tot 20.00 uur)
  • 27 november: Zuidwolde, verenigingsgebouw De Kern (van 17.00 tot 19.30 uur)
  • 7 december: Onderdendam, dorpshuis Zijlvesterhoek (van 17.00 tot 20.00 uur)

Tijdens deze bijeenkomsten naast de gemeente ook vertegenwoordigers van onze adviseurs (Libau en Bugel Hajema) aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Contact

Marije van der Galiën van de gemeente kan meer informatie over het project geven. Ze is op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag bereikbaar op 050-3018274 of via e-mail: m.vandergalien@bedum.nl.

In de raadscommissie VROM van 7 juni is een presentatie over het project gegeven.

Bekijk het Voorontwerp Facet-bestemmingsplan voor karakteristieke panden in Bedum. In het bestemmingsplan leest u de regels die gelden voor de karakteristieke panden en gebieden.

Laatste nieuws