Regels voor bescherming ‘karakteristieke panden’

In Bedum is veel cultureel erfgoed dat een beeld geeft van de ontwikkelingsgeschiedenis van de gemeente. Het gaat om woonhuizen, boerderijen, maar ook om bijvoorbeeld (voormalige) schoolgebouwen en bruggen. Een beperkt deel van die objecten is rijksmonument of maakt deel uit van beschermd dorpsgezicht. Daarmee zijn ze formeel beschermd.

Het gemeentebestuur vindt dat alleen de bescherming van de rijksmonumenten niet voldoende is om een compleet beeld van de rijke cultuurhistorie van Bedum te schetsen. Immers: de rijksmonumenten vertellen maar een deel van het verhaal.

Nadere regels

Het erfgoed – monument én niet-monument – wordt bedreigd door de gasbevingen. Het erfgoed dat geen monumentenstatus heeft, kan daardoor ingrijpend worden verbouwd of zelfs worden gesloopt. De gemeente vindt dit onwenselijk en wil nadere regels voor de bescherming van het niet- monumentale erfgoed opstellen. Aan de hand van die regels kan de gemeente beter sturen op het behoud van dat erfgoed. Die regels gaan overigens niet zo ver dat ingrepen of sloop onmogelijk worden gemaakt.

Inventarisatie

Om een beeld te krijgen van panden en objecten in de gemeente die onder die regels moeten gaan vallen, is er een inventarisatie uitgevoerd. Dat is gedaan door medewerkers van Libau en BügelHajema adviseurs. Inmiddels is er een de lijst van panden en objecten als ontwerp vastgesteld door het college. Heeft u hier vragen over? Wellicht vindt u het antwoord in het overzicht van veelgestelde vragen over de inventarisatie van karakteristieke objecten en gebieden. Onderdeel van de procedure was een aantal inloopbijeenkomsten. Die werden in november en december 2017 gehouden in Bedum, Zuidwolde en Onderdendam.

Karakteristieke panden en gebieden

In de lijst worden niet alleen karakteristieke panden, maar ook karakteristieke gebieden opgenomen. Voor de woningen gelegen in het karakteristiek gebied geldt dat er een sloopvergunning moet worden aangevraagd als er sprake is van gehele sloop (dus niet deels). Hiermee wordt de beeldbepalende ligging en de samenhang van het gebied gehandhaafd.

Bestemmingsplan

De bescherming van de panden wordt opgenomen in de regels van het bestemmingsplan 'Bedum gebouwd erfgoed'. Het bestemmingsplan kunt u hieronder vinden. Het bestemmingsplan heeft inmiddels als voorontwerp ter inzage gelegen. Vanaf 6 juni ligt het ontwerp zes weken lang ter inzage. U kunt uw zienswijze hierop kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. De stukken zijn ook in te zien in het gemeentehuis bij de afdeling VROM. De lijst met karakteristieke panden en gebieden maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan. De lijst kunt u hier vinden.

Reacties voorontwerp

Tegen het voorontwerp van het bestemmingsplan zijn enkele reacties binnengekomen. Deze zijn kort samengevoegd en voorzien van een antwoord in de reactienota. Deze kunt u hier inzien (bijlage 3 in dit document).

Wijzigingen bestemmingsplan

Het ontwerp bestemmingsplan is gewijzigd ten opzichte van het voorontwerp. De meeste wijzigingen komen voort uit de reactienota. Een andere belangrijke wijziging is het toevoegen van de aanduiding 'karakteristieke boerderij'. Deze aanduiding is van toepassing op karakteristieke panden die tevens een actieve agrarische functie hebben.

Ter inzage

Het ontwerp facet-bestemmingsplan 'Bedum Gebouwd Erfgoed' ligt van 6 juni tot en met 18 juli 2018 voor een ieder ter inzage ligt bij de afdeling VROM in het gemeentehuis van Bedum. U kunt de stukken ook online hier inzien.

Contact

Marije van der Galiën van de gemeente kan meer informatie over het project geven. Ze is op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag bereikbaar op 050-3018274 of via e-mail: m.vandergalien@bedum.nl.

In de raadscommissie VROM van 7 juni is een presentatie over het project gegeven.

Bekijk het Ontwerp Facet-bestemmingsplan voor karakteristieke panden in Bedum. In het bestemmingsplan leest u de regels die gelden voor de karakteristieke panden en gebieden.

 

Laatste nieuws