Projectplan streekgebonden architectuur in Noord-Groningen

De geschiedenis van een dorp en van het platteland is duidelijk af te lezen aan de bebouwde omgeving en bepaalt voor een groot deel de identiteit van het gebied. Zo onderscheidt een Groningse boerderij op de klei zich qua vorm, maat, schaal, materialisering en detaillering van Drentse boerderij.

Deze regionale identiteit staat onder grote druk binnen het aardbevingsgebied in Noord-Groningen nu er inmiddels volop wordt gesloopt, verstevigd en geherstructureerd.

De nieuwe invullingen en de verstevigde woningen zijn vaak niet meer herkenbaar als streekgebonden architectuur. Ze kunnen even goed in Brabant of in  Flevoland  staan. Daardoor dreigt een deel van de identiteit van het gebied verloren te gaan.

De realisatie van vervangende nieuwbouw in oude dorpskernen en in beschermde dorpsgezichten vergt echter een zorgvuldige inpassing en een architectuur, die aansluit op en zich voegt in de omgeving. Om de identiteit van het gebied te behouden en te versterken is het gewenst om meer rekening te houden met de kenmerken van het gebied.  Daarvoor is het nodig dat eerst in beeld wordt gebracht waardoor de gebiedseigen identiteit van met name de bebouwing wordt gevormd en wat hiervan de kenmerken zijn. Dit kan een architect gebruiken als inspiratiebron voor nieuwe ontwerpen.

Proeftuin Onderdendam

Voor 'het gat' in de Stadsweg in Onderdendam ligt er opgaaf voor vervangende nieuwbouw van 6 sociale huurwoningen.

Binnen de 'PROEFTUIN ONDERDENDAM' is in nauwe samenwerking met de plaatselijke werkgroep GOO, woningstichting Wierden & Borgen, De Nationaal Coördinator Groningen en de gemeente Bedum een projectplan uitgewerkt, dat later ook op andere plaatsen binnen het aardbevingsgebied zou kunnen worden toegepast.

Door Libau – een onafhankelijke adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit en cultureel erfgoed in Groningen en Drenthe – is een beschrijving gemaakt van 'Dorpsbebouwing in Groningen'. Vanuit hier zijn voor de streekgebonden architectuur in Noord-Groningen de kaders en inspiratie voor de ontwerpopgave voor de sociale woningbouw in historische, dorpse context geformuleerd. De (architectonische) ontwerpopgaaf is aangevuld met randvoorwaarden betreffende levensloopbestendigheid, duurzaamheid, aardbevingsbestendigheid en de bouwkostengrens sociale huur.

Er zijn drie architecten/bouwers benaderd voor deze ontwerpopgaaf. De resultaten van de ontwerpopgaaf zullen in het 3e kwartaal van 2017 met de huurders en overige inwoners van Onderdendam worden gedeeld middels een bewonersavond.

Downloads:

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door (financiële) bijdragen van:

  • De provincie Groningen
  • Woningstichting Wierden & Borgen
  • De Nationaal Coördinator Groningen
  • Gemeente Bedum