Leefbaarheidsvisie en woonvisie Bedum

Leefbaarheidsvisie gemeente Bedum

De gemeenteraad van Bedum heeft in de vergadering van 19 november 2015 de Leefbaarheidsvisie gemeente Bedum vastgesteld. Met deze leefbaarheidsvisie wil de gemeente Bedum overzicht krijgen in haar ambities op het gebied van leefbaarheid en ook prioriteiten stellen. In de leefbaarheidsvisie wordt antwoord gegeven op vragen als: Wat zijn de grootste kansen en knelpunten als het gaat om leefbaarheid van de gemeente Bedum? Welke projecten zijn nodig om de leefbaarheid op peil te houden of te versterken? De leefbaarheidsvisie is tevens bedoeld om als basis te dienen voor het meerjarenprogramma 'Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen' van de Nationaal Coördinator Groningen.

Woonvisie 2017 – 2021 gemeente Bedum

De gemeente Bedum werkt samen met corporatie Wierden en Borgen en de huurderorganisatie aan een woonvisie voor de dorpen in de gemeente Bedum. De woonvisie geeft richting aan bijvoorbeeld de woningbouwplannen, de sociale huursector, wonen met zorg en een goede woonomgeving. De woonvisie is op 18 mei 2017 door de raad vastgesteld.

Verslagen dorpenrondes Noordwolde en Bedum

Inwoners van Zuidwolde en Onderdendam hebben al invulling gegeven aan hun kijk op wonen met de dorpsvisies die zij hebben opgesteld. Inwoners van Noordwolde en Bedum zijn op 7 november en 15 november 2016 uitgenodigd hun kijk op wonen te delen. Gesproken is over de volgende vragen: wat is nodig om het wonen in de gemeente Bedum aantrekkelijk te houden? Hoe zorgen wij er samen voor dat wij op een prettige manier kunnen blijven wonen in eigen huis of dorp? De verslagen van beide dorpenrondes zijn digitaal beschikbaar:

Financiële bijdrage

De woon- en leefbaarheidsvisies zijn mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Groningen van € 15.000,--. Woningstichting Wierden en Borgen heeft een financiële bijdrage geleverd voor de totstandkoming van de woonvisie.

Prestatieafspraken gemeente Bedum, woningstichting Wierden en Borgen en het Huurdersplatform Bedum-Ten Boer

De gemeente Bedum, woningstichting Wierden en Borgen en het Huurdersplatform Bedum – Ten Boer hebben in een overeenkomst hun prestatieafspraken voor 2018 vastgelegd. In de afspraken geven de partijen aan welke bijdrage zij het komende jaar leveren aan het gemeentelijk woonbeleid. De prestatieafspraken vloeien voort uit de Woningwet 2015.  Er zijn onder andere afspraken gemaakt over de betaalbaarheid van huurwoningen,  de ontwikkeling van de woningvoorraad en er is aandacht voor huisvesting van bijzondere doelgroepen (waaronder jongeren en vergunninghouders) en wonen en zorg. Er zijn ook afspraken gemaakt over verduurzaming. Niet alleen vanuit het oogpunt van milieu, maar om de woonlasten van de huurders naar beneden te brengen. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt rondom leefbaarheid en de problematiek aangaande aardbevingen. Zo zijn expliciet afspraken gemaakt over het nemen van maatregelen aan de woningen in de Professorenbuurt, Burchtplein, Almastraat en de Zeeheldenbuurt.

Woningmarkt- en bewonersonderzoek Noord- en Midden-Groningen april 2018

Gemeenten en woningcorporaties zien veel kansen om de woonkwaliteit, omgevingskwaliteit en leefbaarheid te verbeteren. Het is van belang dat de inwoners als ervaringsdeskundigen hierbij nauw worden betrokken. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten uit het Woningmarkt- en bewonersonderzoek Noord- en Midden-Groningen. Lees meer...