Herindeling gemeente Bedum

De visitatiecommissie Bestuurlijke Toekomst Groningen adviseert in het rapport Grenzeloos Gunnen om het aantal gemeenten in Groningen terug te brengen van 23 naar 6.  Na diverse besprekingen, onderzoeken en raadpleging van de inwoners besloot de gemeenteraad een verdere verkenning uit te voeren. Hierbij is onderzoek gedaan naar:

  • een mogelijke gemeente Hoogeland/Eemsdelta (Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond, Delfzijl, Appingdam en Loppersum);
  • de variant BMWE excl. Eemshaven en Dal;
  • de bestaande BMWE incl. de Eemshaven en DAL gemeenten (BMWE = Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond; DAL = Delfzijl, Appingedam, Loppersum).

Alle ontwikkelingen volgend op deze verkenning vindt u in chronologische volgorde op deze pagina. De meest actuele ontwikkelingen vindt u bovenaan:

Logo BMWE samen sterker

Visie Ruimte!

De toekomstvisie Ruimte! geeft antwoord op vragen als: wat vindt de nieuwe gemeente belangrijk voor het bmwe-gebied, hoe gaat zij om met haar inwoners, met dorpen en kernen, op welke manier wordt de dienstverlening vormgegeven, en meer van dit soort vragen.

Deze toekomstvisie is het product van de inbreng, ideeën en inspanningen van zeer velen – inwoners, belangenbehartigers, ondernemers, bestuurders, onder wie de raadsleden, en onze medewerkers.

De gemeenteraden hebben de visie in mei 2017 vastgesteld.De toekomstvisie dient als leidraad voor het verdere herindelingsproces.

Download de Toekomstvisie Ruimte! en de bijlagen.

Maart 2017: 'Het Hogeland' is geboren

'Het Hogeland' is de naam van de nieuwe gemeente die per 1 januari 2019 ontstaat uit de samenvoeging van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. De inwoners van de vier gemeenten konden hun stem uitbrengen op één van de drie namen die een onafhankelijke selectiecommissie geselecteerd had: het Hogeland, Hunsingo en Marenland. De inwoners hebben massaal aan de oproep gehoor gegeven: er zijn 17.543 geldige stemmen uitgebracht. Daarbij kreeg 'Het Hogeland' veruit de meeste stemmen: 71% ging naar deze naam. Meer informatie leest u in het nieuwsbericht 'Het Hogeland is geboren'.

Februari 2017: en toen waren er nog drie...

670 inzendingen. Dat is de oogst van de BMWE-gemeenten voor een naam voor de nieuwe gemeente. In totaal zijn er 243 verschillende namen ingediend. Een onafhankelijke selectiecommissie heeft er daar drie uit geselecteerd die aan de gestelde eisen voldoen en bij het nieuwe gebied passen. In alfabetische volgorde zijn dat: Het Hogeland, Hunsingo en Marenland. De commissie heeft de namen vandaag gepresenteerd aan de burgemeesters en secretarissen van de vier gemeenten. Het eindwoord is nu aan de inwoners: zij kiezen de uiteindelijke naam. Meer informatie leest u in het nieuwsbericht: 'En toen waren er nog drie....'

Februari 2017: 670 inzendingen voor de nieuwe gemeentenaam

Er zijn maar liefst 670 inzendingen binnengekomen op de oproep om een naam te verzinnen voor de gemeente die op 1 januari 2019 ontstaat uit Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. Een onafhankelijke selectiecommissie stelt nu een top drie samen, waaruit inwoners hun favoriet kiezen. De meest gekozen naam wordt de naam van de nieuwe gemeente. Meer hierover leest u in het nieuwsbericht: 670 inzendingen voor de nieuwe gemeentenaam.

Februari 2017: Praat mee over de visie van jouw nieuwe gemeente

Op donderdag 9 februari worden bijeenkomsten georganiseerd voor inwoners en ondernemers/organisaties uit de BMWE-gemeenten. Aanmelden kan via: visie@bmwe-gemeenten.nl. De bijeenkomsten worden gehouden in zalencentrum Schierstee in Wehe-den-Hoorn. Meer hierover leest u in het nieuwsbericht 'Praat mee over de visie van jouw nieuwe gemeente'.

Januari 2017: Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond gaan samen - wat vindt u ervan?

De vier gemeenteraden van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond hebben het herindelingsontwerp BMWE vastgesteld. Met dit ontwerp verklaren de gemeenten formeel samen één nieuwe gemeente te willen vormen. Het herindelingsontwerp ligt vanaf week 4 (23 januari 2017) acht weken ter inzage. Meer hierover leest u in het nieuwsbericht 'Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond gaan samen - wat vindt u ervan?'

Januari 2017: Herindelingsontwerp

Het eerste formele besluit op weg naar een herindeling per 1 januari 2019 van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond is het vaststellen van het herindelingsontwerp. De gemeenteraad van Bedum neemt hierover op 16 januari een besluit.

Januari 2017: Naamgeving

Bij een nieuwe gemeente hoort ook een nieuwe naam. Misschien heeft u hier ideeën over. Tot en met 7 februari kan iedereen een nieuwe naam indienen. Hoe, dat leest u in het nieuwsbericht over de naamgeving.

Oktober 2016: Besluitvorming gemeenteraden BMWE

De gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond (BMWE) hebben de samenvoeging van deze vier gemeenten verder onderzocht en uitgewerkt. Op 23 augustus 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders van Bedum het 'Verkennend startdocument herindeling BMWE-variant' vastgesteld. Het streven van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond is om op 1 januari 2019 op te gaan in een nieuwe gemeente. Op verzoek van Gedeputeerde Staten geven de colleges van burgemeester en wethouders van de vier gemeenten in dit startdocument een onderbouwing van dit streven. Gedeputeerde Staten heeft het document goedgekeurd. Zij vragen aan de gemeentebesturen van BMWE om voor 21 oktober 2016 het voornemen tot de vorming van een BMWE-gemeente te bekrachtigen. Het is de intentie om dit besluit gelijktijdig in de week van 13 oktober aan de gemeenteraden van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond voor te leggen. U vindt die documenten via: https://besluitvorming.bedum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/13-oktober/19:30. U kunt de videobeelden van deze vergadering via deze pagina live (of later) bekijken.

11 maart 2016: Provincie start herindelingsprocedure

Kort nadat de BMWE-gemeenten een stap zetten richting herindeling, kondigt de provincie aan een provinciale Arhi-procedure te starten voor de BMWEDAL-gemeenten. Dit is een formeel traject ter voorbereiding van een herindeling. Dit traject start met een open overleg waarbij de zeven colleges en vertegenwoordiging van raden met elkaar in gesprek gaan gedurende een periode van maximaal een half jaar.  Formeel eindigt deze eerste fase van van de procedure op 22 oktober 2016.

 

8 maart 2016: BMWE zetten stap richting herindeling

De vier gemeenten Bedum, de Marne, Winsum en Eemsmond (BMWE) hebben een stap gezet op een nieuwe weg die naar herindeling in Noord-Groningen moet leiden. De besprekingen over de herindeling tussen de zeven gemeenten hebben tot nu toe niet tot resultaat geleid. Daarom stellen de BMWE colleges hun raden voor de samenvoeging van die vier gemeenten verder te onderzoeken en uit te werken. Daarbij wordt benadrukt, dat de deur naar de G7 open blijft en dat de gemeenten blijven meewerken aan de inspanningen van de provincie voor de G7. Lees het volledige persbericht.

 

15 oktober 2015: gemeenteraden G7 bespreken herindeling

Op 15 oktober staat de discussie over herindeling op de agenda's van de gemeenteraden van de G7-gemeenten. Aanleiding daarvoor is een brief van de voorzitter van de stuurgroep bestuurlijke herinrichting Noord-Groningen, de heer Pieter van Geel. In zijn schrijven roept hij de gemeenteraden op om vóór  1 januari opnieuw een besluit te nemen met in achtneming van de ontwikkelingen sinds maart dit jaar en een aantal uitgangspunten.

De gemeenteraden van de gemeenten in Noord-Groningen (Bedum, De Marne, Winsum, Loppersum, Appingedam, Eemsmond, Delfzijl) hebben eind maart 2015 een besluit genomen over voorstellen over een nieuw te vormen gemeente in dit gebied. De uitkomsten van deze besluiten waren uiteenlopend: 4 gemeenten stemden voor de G7-variant en 3 gemeenten kozen voor (verschillende) kleinere  varianten.

31 maart 2015: meerderheid raad steunt G7-variant

Op 31 maart besprak de gemeenteraad de bestuurlijke toekomst in de provincie Groningen. De meerderheid van de raad steunde het voorstel van de raad om in principe te besluiten om de G7–variant, bestaande uit de gemeenten Bedum, Winsum, De Marne, Eemsmond, Delfzijl, Appingedam en Loppersum, als bestuurlijke schaal vast te stellen waarop de nieuwe gemeente gevormd moet worden.

Het voorstel en het videoverslag van deze vergadering vindt u via:  http://besluitvorming.bedum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/31-maart/19:30/

 

2 maart 2015: Gemeenteraad wil mening Bedumers over herindeling wetdownload de advertentie gemeentelijke herindeling, wat vindt u?en

De gemeenteraad van Bedum vergadert op 31 maart aanstaande over gemeentelijke herindeling.  De raad wil vooraf weten hoe de Bedumers tegen herindeling aankijken. De inwoners kunnen tot 15 maart aanstaande schriftelijk hun mening kwijt. Ook zijn er drie bijeenkomsten belegd waarin de Bedumers op de plannen kunnen reageren. Zie nieuwsbericht.

11 februari 2015: G7 colleges leggen uitkomsten verkenning herindeling aan gemeenteraden voor

In de 2e week van februari 2015 hebben de colleges van burgemeester en wethouders van de BMW-DEAL-gemeenten een notitie vastgesteld, waarin de uitkomsten van de verkenning naar een mogelijke herindeling van de zeven gemeenten in samenhang worden gepresenteerd.

De resultaten van de verkenning vindt u hieronder:

De gemeenteraden kregen op 21 januari 2015 een toelichting op deze stukken. Besluitvorming in de raden is in het eerste kwartaal van 2015 voorzien. Een belangrijke tussenstap op weg naar besluitvorming in de raden is het betrekken van onze inwoners. Hoe dit precies gaat gebeuren wordt door de gemeenteraden nader bepaald.

Wat hieraan voorafging

Besluitvorming gemeenteraden

 

Wat vinden inwoners?

Begin 2013 onderzocht de gemeente Bedum de mening van inwoners ten aanzien van een mogelijke herindeling.