Uitbreiding Zuivelpark Bedum

Burgemeester en wethouders hebben op 10 oktober 2016 bekend gemaakt dat een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid voor het plangebied van de bedrijfslocatie van FrieslandCampina gelegen aan de noordzijde van de kern Bedum. Dit bestemmingsplan betreft de huidige bedrijfslocatie met een uitbreiding in oostelijke richting met daarbij behorende aanpassingen van de infrastructuur, waaronder een verlegging van het Boterdiep met bijbehorende weg.

Ook maakten zij bekend dat voor dit nieuwe bestemmingsplan een milieueffectrapportage-procedure wordt doorlopen. De eerste stap in de procedure is het opstellen van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

uitbreiding FrieslandCampina overzichtstekening

Inspraak bestemmingsplan Zuivelpark Bedum

De ontwerpschetsen van het Zuivelpark Bedum met bijkomende voorzieningen en maatregelen hebben met ingang van maandag 10 oktober 2016 tot maandag 7 november 2016 voor een ieder ter inzage bij de afd. VROM van de gemeente Bedum. De plannen waren ook digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website en zijn op 10 oktober 2016 tijdens een inloopbijeenkomst gepresenteerd. Tijdens de ter inzage periode kon een ieder schriftelijk een inspraakreactie indienen bij Burgemeester en Wethouders.

De desbetreffende documenten zijn hieronder te raadplegen:

Voornemen m.e.r. (artikel 7.9 Wet milieubeheer)

Bij de voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan behoort een onderzoek naar de milieueffecten van de uitbreiding van het Zuivelpark Bedum. In het milieueffectrapport (m.e.r.) worden de milieueffecten van deze activiteiten beoordeeld. Ook zal worden onderzocht in het m.e.r. of een passende beoordeling dient te worden opgenomen in verband met de mogelijk significante gevolgen voor omliggende beschermde natuurgebieden. De eerste stap in de procedure is deze kennisgeving van het voornemen tot het opstellen van een m.e.r. en de ter inzage legging van de 'Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) m.e.r. bestemmingsplan Zuivelpark Bedum'. De NRD beschrijft wat (reikwijdte) en op welke manier (detailniveau) er in het m.e.r. wordt onderzocht. De NRD wordt voorgelegd aan de wettelijke adviseurs en bestuursorganen.

Vervolgprocedure

In het te maken ontwerpbestemmingsplan motiveert de gemeente hoe is omgegaan met de resultaten van het m.e.r., het advies van de Commissie m.e.r. en de ingediende inspraakreacties/zienswijzen. Het ontwerpbestemmingsplan wordt zes weken ter inzage gelegd. Een ieder wordt dan in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.