Uitbreiding Zuivelpark Bedum

Het zuivelconcern FrieslandCampina breidt de vestiging in Bedum mogelijk uit. Bedum is één van de vijf zogenaamde 'strategische locaties' in Nederland waar FrieslandCampina in de toekomst het groeiende aanbod van melk wil verwerken. Om die uitbreiding te kunnen realiseren, moet het Boterdiep in oostelijke richting worden omgelegd. Daarmee ontstaat een compacte bedrijfslocatie. Die locatie wordt ongeveer een keer zo groot als de huidige.

Voor de uitbreiding is een bestemmingsplanwijziging nodig. In 2015 besloten de provincie Groningen en de gemeente Bedum in beginsel medewerking te verlenen aan de bestemmingsplanwijziging. Een eventuele uitbreiding – waar door het concern nog geen definitief investeringsbesluit op is genomen – levert rond de 100 arbeidsplaatsen op. De indirecte werkgelegenheid (toeleveranciers, dienstverlenende bedrijven etc.) wordt op een veelvoud daarvan becijferd. Die werkgelegenheid vindt het gemeentebestuur van groot belang en is doorslaggevend geweest voor de positieve houding ten aanzien van de planologische medewerking. Datzelfde geldt voor de provincie Groningen.

Op deze pagina vindt u informatie over de bestemmingsplanprocedure, de Milieu Effect Rapportage (MER) en andere stukken, waaronder persberichten. De informatie wordt regelmatig aangevuld.

Update 8 augustus 2018: ontvangen reacties en voorlopig toetsingsadvies commissie MER

Het voorontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 7 juni tot en met 18 juli 2018. Er zijn circa 40 reacties ontvangen. Die worden de komende tijd, vanzelfsprekend beantwoord. De reacties worden betrokken bij de verdere besluitvorming.

Een van de stukken bij het voorontwerp bestemmingsplan is de MilieuEffectRapportage (MER). De gemeente heeft aan de commissie MER gevraagd dit rapport te toetsen en van advies te voorzien. De commissie heeft haar voorlopig toetsingsadvies op haar website gepubliceerd. Aan de initiatiefnemer, FrieslandCampina, is gevraagd het rapport aan te vullen conform het toetsingsadvies van de commissie. Deze aanvulling wordt dan ook weer ter toetsing aan de commissie MER voorgelegd. De verwachting is dat dit twee tot drie maanden gaat duren.

Update 8 juni 2018: Voorontwerp bestemmingsplan uitbreiding zuivelfabriek ter inzage

Het voorontwerp voor het bestemmingsplan voor de uitbreiding van de Bedumer vestiging van FrieslandCampina ligt ter inzage. Dit is de eerste formele stap op de weg naar die uitbreiding. Tegen het voorontwerp kunnen zes weken lang zienswijzen worden ingediend. Lees meer...

Update 20 april 2018: Meeste suggesties bewoners Bedum verwerkt in beeldkwaliteitsplan mogelijke uitbreiding Friesland Campina

Zuivelconcern FrieslandCampina en de gemeente Bedum presenteerden op donderdag 19 april de plannen voor de toekomstige inpassing van de productielocatie in Bedum in de omgeving.  De inpassingsplannen zijn tot stand gekomen in samenspraak met inwoners. Die konden eerder deze maand aangeven hoe de 'beeldkwaliteit' van een mogelijke nieuwe fabriek vorm moet krijgen. Lees meer...

Update 6 april 2018: Bedumers schetsen aan 'beeldkwaliteit' uitbreiding zuivelfabriek

Ongeveer 70 inwoners werkten op donderdag 5 april in groepen aan de 'beeldkwaliteit' van de uitbreiding van de zuivelfabriek van FrieslandCampina in Bedum. Het concern heeft plannen om naast de huidige vestiging een nieuwe fabriek te bouwen waar melk wordt verpoederd. Het complex wordt dan bijna een keer zo groot als de huidige productielocatie. Lees meer...

Update 10 oktober 2016: Bestemmingsplan Zuivelpark Bedum

Burgemeester en wethouders hebben op 10 oktober 2016 bekend gemaakt dat een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid voor het plangebied van de bedrijfslocatie van FrieslandCampina gelegen aan de noordzijde van de kern Bedum. Dit bestemmingsplan betreft de huidige bedrijfslocatie met een uitbreiding in oostelijke richting met daarbij behorende aanpassingen van de infrastructuur, waaronder een verlegging van het Boterdiep met bijbehorende weg.

Ook maakten zij bekend dat voor dit nieuwe bestemmingsplan een milieueffectrapportage-procedure wordt doorlopen. De eerste stap in de procedure is het opstellen van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

uitbreiding FrieslandCampina overzichtstekening

Inspraak bestemmingsplan Zuivelpark Bedum

De ontwerpschetsen van het Zuivelpark Bedum met bijkomende voorzieningen en maatregelen hebben met ingang van maandag 10 oktober 2016 tot maandag 7 november 2016 voor een ieder ter inzage bij de afd. VROM van de gemeente Bedum. De plannen waren ook digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website en zijn op 10 oktober 2016 tijdens een inloopbijeenkomst gepresenteerd. Tijdens de ter inzage periode kon een ieder schriftelijk een inspraakreactie indienen bij Burgemeester en Wethouders.

De desbetreffende documenten zijn hieronder te raadplegen:

Voornemen m.e.r. (artikel 7.9 Wet milieubeheer)

Bij de voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan behoort een onderzoek naar de milieueffecten van de uitbreiding van het Zuivelpark Bedum. In het milieueffectrapport (m.e.r.) worden de milieueffecten van deze activiteiten beoordeeld. Ook zal worden onderzocht in het m.e.r. of een passende beoordeling dient te worden opgenomen in verband met de mogelijk significante gevolgen voor omliggende beschermde natuurgebieden. De eerste stap in de procedure is deze kennisgeving van het voornemen tot het opstellen van een m.e.r. en de ter inzage legging van de 'Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) m.e.r. bestemmingsplan Zuivelpark Bedum'. De NRD beschrijft wat (reikwijdte) en op welke manier (detailniveau) er in het m.e.r. wordt onderzocht. De NRD wordt voorgelegd aan de wettelijke adviseurs en bestuursorganen.

Vervolgprocedure

In het te maken ontwerpbestemmingsplan motiveert de gemeente hoe is omgegaan met de resultaten van het m.e.r., het advies van de Commissie m.e.r. en de ingediende inspraakreacties/zienswijzen. Het ontwerpbestemmingsplan wordt zes weken ter inzage gelegd. Een ieder wordt dan in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.

Update 29 september 2016: Inloopbijeenkomst oostelijke ontsluitingsweg en uitwerkingsplannen Zuivelpark door FrieslandCampina

De provincie Groningen organiseert samen met de gemeente Bedum een inloopbijeenkomst over de oostelijke ontsluitingsweg bij Bedum en de voorgenomen uitwerkingsplannen van Zuivelpark Bedum door FrieslandCampina. De bijeenkomst vindt plaats op maandag 10 oktober 2016 tussen 17:00 en 20:00 uur in Trefcentrum Bedum, Prof. Mekelstraat 1-5 in Bedum. Lees meer...

Update 16 maart 2015: Belangrijke stap voor mogelijke toekomstige uitbreiding FrieslandCampina in Bedum

In het provinciehuis in Groningen is  een intentieovereenkomst getekend waarmee de weg wordt vrijgemaakt voor een mogelijke toekomstige uitbreiding van de Bedumer vestiging van FrieslandCampina. Met  een uitbreiding van de FrieslandCampina-vestiging  is  naar schatting op termijn directe werkgelegenheid voor ten minste 100 mensen gemoeid. De afgeleide werkgelegenheid bedraagt waarschijnlijk een veelvoud daarvan. Lees meer...

Update 27 januari 2014: Mogelijk substantiële uitbreiding productielocatie Friesland Campina Bedum

De directie van het zuivelconcern FrieslandCampina heeft de productielocatie in  Bedum, samen met een aantal andere vestigingen in het land, aangewezen als vestiging die in de toekomst zou kunnen groeien. Het concern streeft naar meer productiecapaciteit omdat het melkquotum in 2015 komt te vervallen. Het Bedumer gemeentebestuur, dat al eerder aangaf medewerking aan een eventuele uitbreiding te willen verlenen, heeft verheugd gereageerd op de aanwijzing van Bedum als 'strategische locatie'. Lees meer...

Update 15 april 2013: Standpunt college over de ontsluiting van Bedum

In nauwe samenwerking  met de gemeenteraad is in de afgelopen jaren eensgezind gepleit voor een andere vorm van ontsluiting van Bedum. Doel was de centra van de kernen Onderdendam en Bedum te ontlasten van zwaar vrachtverkeer; verkeer dat voor een belangrijk deel gerelateerd is aan de Bedumer vestiging van FrieslandCampina. Daarnaast zijn besprekingen gevoerd over toekomst en omvang van de melkverwerkende industrie in Bedum.

De gesprekken over de toekomst van de FrieslandCampina-Domo-vestiging in Bedum hebben geleid tot de principe-bereidheid van provincie en gemeente om – onder voorbehoud van instemming van raad en de staten - een eventuele uitbreiding planologisch mogelijk te maken. Lees meer...