Rondje om de noord Bedum

Aan de noordkant van het dorp Bedum gaan op korte en middellange termijn verschillende grote projecten los (bekijk het gebied op deze kaart). Er wordt bijvoorbeeld een nieuwe oostelijke ontsluitingsweg aangelegd die het centrum van zwaar vrachtverkeer moet ontlasten. Zuivelconcern Friesland-Campina Domo heeft vergevorderde plannen voor een substantiële uitbreiding van de Bedumer vestiging.

Verder ontwikkelt de noordoostelijke nieuwbouwwijk Ter Laan 4 zich voorspoedig. De hoogspanningsleiding die noordelijk van de kern loopt, wordt vervangen door een nieuwe, zogenaamde 380KV-leiding. Er spelen daar ook minder grootschalige projecten zoals de nieuwbouw in het plan 'De Kop van Noord'.

Hulp van inwoners

De verschillende ontwikkelingen aan de noordkant zijn voor de gemeente aanleiding zich te bezinnen op de toekomst van dat deel van Bedum. Daarvoor roept de gemeente de hulp van de inwoners in. Die kunnen ideeën en suggesties aangedragen die bijdragen aan een aantrekkelijke en toekomstbestendige noordkant.

Die ideeën en suggesties worden gebundeld in een visie die door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Ze worden vervolgens, als de raad er financiële dekking voor weet te vinden, gerealiseerd.

Visie bijeenkomsten

Om tot die visie te komen, organiseerde de gemeente drie bijeenkomsten in 2017. Daarbij werd samengewerkt met Sandra van Assen Stedenbouw, MD Landschapsarchitecten en het Kenniscentrum Landschap van de RUG. In die bijeenkomsten konden inwoners hun ideeën en suggesties kwijt.

Eerste bijeenkomst: vragen en suggesties

De eerste bijeenkomst was op 10 oktober in het Trefcentrum Bedum. Ruim 100 geïnteresseerden wilden meer weten over de ontwikkelingen aan de noordkant van het dorp.Tijdens de bijeenkomst van 10 oktober waren ook vertegenwoordigers van TenneT en de provincie Groningen aanwezig. Zij waren benieuwd naar suggesties en ideeën van Bedumers over de inpassing van de nieuwe hoogspanningsleiding in het open landschap. Voor een verantwoorde inpassing heeft de regering geld beschikbaar gesteld.

Bekijk de startnotitie en een verslag uit de Bedumer van de avond. De ontwerp-visie moest begin december 2017 klaar zijn. Door de brede inbreng neemt de verwerking van de ideeën wat meer tijd in beslag. Daarna spreekt de Bedumer raad zich er over uit.

Tweede bijeenkomst: schetssessie

In de tweede bijeenkomst op 6 november 2017 is door inwoners enthousiast gewerkt aan 'schetstafels'. Op basis van eerdere inbreng is een 'identiteitskaart' en een 'conclusie-hartjeskaart' gemaakt.

Ook zijn de verschillende ideeën uit de schetssessie per gebied op kaart gezet. Dit heeft een rijke oogst opgeleverd. Op onderstaande kaarten van het gebied zijn de ideeën per thema weergeven.

Derde bijeenkomst: beoordeling ideeën

In de twee eerdere bijeenkomsten (op 10 oktober en 6 november) hebben inwoners suggesties gedaan voor de kwalitatieve verbetering van de noordkant van het dorp Bedum. Tijdens de derde bijeenkomst op 29 november konden inwoners de ideeën van de eerdere sessies beoordelen. Hier werd ruim gebruik van gemaakt. De ideeën werden per thema op kaart weergegeven (op onderstaande foto een voorbeeld).

Rondje om de noord - 29 november 2017

Momenteel wordt gewerkt aan de verwerking van de ideeën en de beoordelingen.

Update 28 maart 2018: Ontwerprapport 'Rondje om de Noord Bedum' later online

Er is aangekondigd dat het ontwerprapport 'Rondje om de Noord Bedum' met ingang van 29 maart in te zien zou zijn op deze site. De besluitvorming door het college van burgemeester en wethouders is nog niet afgerond. Dat gebeurt begin april. Wij gaan er vanuit dat het ontwerprapport en andere stukken vanaf begin april online kunnen worden ingezien.

Update 4 april 2018: Ontwerprapport

Het ontwerprapport met ideeën en suggesties die eind vorig jaar zijn aangedragen, is hier in te zien.

Het college hoopt voor de zomer met voorstellen voor de gemeenteraad te kunnen komen over de uitvoerbaarheid van ingediende ideeën en suggesties.

Laatste nieuws

Meer informatie

Over een aantal projecten die aan de noordkant van Bedum spelen vindt u hier meer informatie: