Oostelijke ontsluiting Bedum

Eind juni 2013 stemde Provinciale Staten in met het voorstel van Gedeputeerde Staten om een oostelijke rondweg bij Bedum verder te onderzoeken en uit te werken. De nieuw aan te leggen weg moet het centrum van Bedum ontlasten van het vele vrachtverkeer. Een groot deel van dat verkeer is gerelateerd aan de plaatselijke vestiging van zuivelconcern FrieslandCampina. Voor de aanleg van een alternatieve ontsluiting is jarenlang door de gemeente bij de provincie gepleit. Provinciale Staten besloten vorig jaar mei geld beschikbaar te stellen voor een nieuwe wegverbinding. Dat besluit werd in Bedum met instemming begroet.

De provincie heeft vervolgens de mogelijkheden verkend. Uit die verkenning bleven drie mogelijke tracé’s voor de weg over. Alle drie varianten belemmeren een mogelijke uitbreiding van de zuivelfabriek in Bedum niet. De varianten zijn voorgelegd aan de gemeente en een tweetal werkgroepen. Eén werkgroep werd gevormd door landbouwers uit het gebied waar de weg moet komen te liggen. In de andere werkgroep waren onder meer de bewoners van het gebied, bewoners van de wijk Ter Laan, Veilig Verkeer Nederland en FrieslandCampina vertegenwoordigd. Beide werkgroepen konden niet tot een eensluidende voorkeur voor een tracé komen. De werkgroepen waren wel unaniem in de afwijzing van ‘variant 1’; een tracé dat dichterbij de wijk Ter Laan is geprojecteerd.

Update oktober 2018:

Het bestemmingsplan Oostelijke ontsluitingsweg Bedum is op 12 juli 2018 door de raad vastgesteld. Tegen de vaststelling is geen beroep aangetekend. De provincie Groningen gaat nu verder met uitwerking van het wegtracé, de onderdoorgang van de spoorlijn en met de grondverwerving. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. IMRO-code: NL.IMRO.0005.BPBU17HERS2-VA01NL.IMRO.0005.BPBU17HERS2-VA01.

Update 5 april 2018: Bekendmaking m.e.r.-beoordelingsbesluit en ontwerpbestemmingplan Oostelijke ontsluitingsweg Bedum

Voor de ontsluiting van de zuivelfabriek van FrieslandCampina wordt een bestemmingsplan voorbereid voor de aanleg van een oostelijke ontsluitingsweg om het dorp Bedum. Het nieuwe wegtracé loopt vanaf de St. Annerweg (N 993) richting de spoorlijn Groningen-Delfzijl en kruist de spoorlijn middels een tunnel en loopt vervolgens parallel aan de spoorlijn richting Boterdiep Wz (N 995).

Op 28 maart 2018 heeft de gemeenteraad van Bedum op grond van de m.e.r.-beoordelingsnotitie besloten dat er geen Milieu Effect Rapport (MER) behoeft te worden opgesteld voor de aanleg van de oostelijke ontsluitingsweg, omdat er geen belangrijke gevolgen voor het milieu te verwachten zijn. Het m.e.r.-beoordelingsbesluit en het ontwerpbestemmingsplan 'Oostelijke ontsluitingsweg Bedum' liggen van 5 april tot en met 16 mei 2018 tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage bij de afdeling VROM van de gemeente Bedum, Schoolstraat 1 in Bedum. Lees meer...

Plannen oostelijke ontsluitingsweg om Bedum gaan door

22 november 2016 - De plannen voor een oostelijke ontsluitingsweg om Bedum gaan door. Dat heeft het college van Gedeputeerde Staten besloten. Rond Bedum komt een nieuwe ontsluitingsweg als oplossing voor het toenemend vrachtverkeer in de bebouwde kom van Bedum.  De weg komt direct ten noorden  van de spoorlijn Groningen-Delfzijl te liggen en sluit ten oosten van Bedum aan op de provinciale weg N993 (Sint Annerweg). Door de aanleg van de weg komen twee onbewaakte spoorwegovergangen te vervallen. Onder het spoor komt een tunnel. De maatregelen gaan in totaal 13 miljoen euro kosten. Lees het volledige bericht.

Provinciale Staten en de gemeenteraad van Bedum besluiten in december over de plannen. In Bedum stond de ontsluitingsweg op de agenda van de commissie VROM van 30 november en de gemeenteraad van 15 december (punt 4 op de raadsagenda). Hiermee is de weg vrij voor een verdere uitwerking en detaillering van de plannen.

Zie ook:

 

Inloopbijeenkomst Oostelijke ontsluitingsweg om Bedum / Zuivelpark Bedum

Oktober 2016 - De provincie Groningen en de gemeente houden een inloopbijeenkomst over de oostelijke ontsluitingsweg bij Bedum en de plannen voor het 'Zuivelpark Bedum' van FrieslandCampina. De bijeenkomst is op maandag 10 oktober 2016 tussen 17:00 en 20:00 uur in Trefcentrum Bedum, Prof. Mekelstraat 1-5 in Bedum. Lees het volledige bericht.

Het is mogelijk om de pdf-bestanden van de verschillende onderdelen van de plannen afzonderlijk te raadplegen via onderstaande links:

Oostelijke ontsluitingsweg om Bedum

Zuivelpark Bedum

 

Tunnel onder spoor bij Bedum voor ontsluitingsweg

28 juni 2016 - Bij Bedum komt een tunnel onder het spoor als onderdeel van de nieuwe oostelijke ontsluitingsweg om het dorp. De provincie Groningen en de gemeente Bedum geven de voorkeur aan een tunnel in plaats van een gelijkvloerse spoorwegovergang. De nieuwe ontsluitingsweg is bedoeld als oplossing voor het toenemend vrachtverkeer in de bebouwde kom van Bedum.  De weg gaat lopen langs Ter Laan en sluit ten oosten van Bedum aan op de provinciale weg N993 (Sint Annerweg). Met de keuze voor de tunnel is een belangrijke stap gezet in de uitwerking van het definitieve tracé. Lees het volledige bericht over 'Tunnel onder spoor bij Bedum'

Uitwerking voorkeurstracé 2

Maart 2015 - Eind 2014 stemden Provinciale Staten en de gemeente Bedum in met  voorkeurstracé 2 als ontsluitingsweg voor Bedum. Inmiddels is de projectgroep rondweg Bedum - bestaande uit vertegenwoordigers van de Provincie Groningen en de gemeente Bedum – bezig met de verdere uitwerking van dit tracé.

De planuitwerkingsfaseOostelijke ontsluiting, verdere uitwerking voorkeurstracé 2

Op dit moment wordt het voorkeurstracé "technisch" uitgewerkt. Eerst moet helder worden of ProRail instemt met een gelijkvloerse spoorwegovergang. Ook is het belangrijk de plannen af te stemmen met FrieslandCampina vanwege de mogelijke uitbreiding van het zuivelconcern.

Communicatie met betrokkenen

Per onderwerp in de uitwerking wordt gecommuniceerd met de omgeving. In deze fase is de communicatie in eerste instantie gericht op de direct betrokkenen zoals bijvoorbeeld de mensen die grondeigenaar zijn of met hun eigendom grenzen aan het nieuwe ontwerp. De volgende verdeling is daarvoor de basis:

  1. Herinrichting St. Annerweg met bewoners
  2. Inpassing tracé zuidelijk deel met bewoners en grondeigenaren
  3. Inpassing tracé rondom spoorwegovergang met bewoners en grondeigenaren
  4. Inpassing tracé noordelijk deel tracé met grondeigenaren
  5. Tracé noordelijk deel ter hoogte van Ter laan 4 met bewoners en grondeigenaren.

De verwachting is dat er rondom de zomervakantie opnieuw een inloopavond plaatsvindt voor een bredere groep geïnteresseerden en andere belanghebbenden. In het najaar van 2015 is er de mogelijkheid om via een inspraakperiode uw vragen te stellen en zienswijzen in te dienen. Deze uitkomst zal, net als in de vorige fase, gedeeld worden met het college van de gemeente Bedum en de provincie Groningen.

Meer informatie over de planuitwerking vindt u in de brief die inwoners van Ter Laan 4 en bewoners van het buitengebied ontvingen.

 

Voorkeursalternatief oostelijke ontsluitingsweg Bedum vastgesteld

4 november 2014 - De provincie Groningen en de gemeente Bedum hebben het definitieve voorkeursalternatief voor de nieuw aan te leggen oostelijke ontsluitingsweg rondom Bedum vastgesteld. Het gaat om het tweede alternatief , dat langs Ter Laan loopt en ten oosten van Bedum aansluit op de N993 (Sint Annerweg). Provinciale Staten en de gemeenteraad van Bedum moeten hierover eind dit jaar nog een besluit nemen. Daarna wordt de precieze invulling verder uitgewerkt.

Bijlagen bij besluit:

 

Planning behandeling besluitvorming door Gemeenteraad en Provinciale Staten:

 

 Meer informatie (downloads)

Achtergronden

Algemeen

 

 Werkgroep omgeving

 

Werkgroep landbouw