Kop van Noord

Op de locatiKop van Noorde Kop van Noord worden 5 bouwkavels, geschikt voor een vrijstaande woning, aangeboden. De locatie is gelegen op de kruising tussen Boterdiep Wz en de Wilhelminalaan te Bedum.

Inschrijving kavels mogelijk tot 6 maart 2017

De verkoop van de bouwkavels verloopt via een lotingsprocedure. U kunt zich inschrijven voor een kavel tot 6 maart 2017. De afbeelding geeft een impressie van het plangebied. De 4 te realiseren projectmatige woningen zijn inmiddels verkocht.

Bestemmingsplan / welstand

Voor het plangebied is het bestemmingsplan 'Bedum Kern locatie Kop van Noord' vastgesteld. Voorts is besloten om het plangebied aan te wijzen als 'welstandsvrij' gebied.

De volgende documenten kunt u downloaden:

 

Bouwkavels

De aangeboden kavels variëren in grootte van 491m² tot 1.662m². De kavelprijzen variëren van €  61.200,00 incl. BTW k.k. tot € 154.100,00 incl. BTW k.k. Een overzichtstekening van de aangeboden kavels en informatie per bouwkavel is digitaal beschikbaar

KAVEL 1, 859 m², € 86.820,00 incl. BTW k.k.

KAVEL 2, 491m², € 71.340,00 incl. BTW k.k.

KAVEL 3, 584m², € 84.680,00 incl. BTW k.k.

KAVEL 4, 1.662m², € 154.100,00 incl. BTW k.k.

KAVEL 5, 1.117m², € 61.200,00 incl. BTW k.k.

 

Algemene verkoopvoorwaarden

Op de verkoop zijn "de algemene voorwaarden voor de verkoop van onroerende zaken door de gemeente Bedum de dato 26 juni 2008" van toepassing.

 

Procedure inschrijving, loting en optie

Inschrijving mogelijk tot 6 maart 2017

De uitgifte van de kavels voor vrijstaande woningen vindt plaats door middel van een lotingsprocedure. U kunt zich alleen inschrijven als u bereid bent direct tot aankoop van een kavel over te gaan! Als u in aanmerking wilt komen voor één van de bouwkavels, dan moet u zich inschrijven, met het hiervoor beschikbare inschrijfformulier.

Per echtpaar, partnerschap of (toekomstig) samenwonenden is slechts één inschrijving mogelijk. Op het formulier moet u minimaal één voorkeur aangeven. In het aangeven van een tweede en derde voorkeur bent u vrij. Het formulier moet uiterlijk 6 maart 2017 binnen zijn. Het formulier moet worden gezonden aan: gemeente Bedum, Postbus 38, 9780 AA  Bedum. De formulieren die na deze datum worden ontvangen, niet volledig zijn ingevuld of niet zijn ondertekend worden buiten behandeling gelaten.

Loting

Na de sluiting van de inschrijvingstermijn worden de ingevulde inschrijfformulieren geïnventariseerd. Als blijkt dat er voor een kavel slechts één eerste voorkeur is gegeven dan krijgt deze inschrijver de kavel direct, zonder loting, toegewezen. Als echter blijkt dat er voor één kavel meer dan één gegadigde is dan wordt de toewijzing door loting beslist. In dit geval gaat een eerste voorkeur boven een tweede voorkeur, enzovoort.

De datum van de loting staat voorlopig gepland op 14 maart 2017 in het gemeentehuis te Bedum. De loting zal plaatsvinden door notaris B.J. Neijmeijer. Een officiële uitnodiging hiervoor volgt te zijner tijd. De levering van de kavels zal plaatsvinden na het passeren van de aankoopakte met dien verstande dat kavel 2 pas per 1-5-2017 zal worden geleverd.

Indien na loting blijkt dat niet alle kavels zijn verkocht, is er voor de uitgelote inschrijvers direct de mogelijkheid om alsnog één van de resterende kavels te kopen. Indien ook daarna nog kavels onverkocht blijven wordt aan de uitgelote inschrijvers gelegenheid geboden een optie te nemen op één van de resterende kavels (kosten € 150,--). In beide gevallen – alsnog aankopen van een kavel of het nemen van een optie – kan het noodzakelijk zijn dat moet worden geloot wanneer voor één kavel meerdere gegadigden zijn.

Optieregels

  • Na toewijzing/loting zijn de resterende kavels beschikbaar voor optie.
  • Een optie moet worden gevraagd op een daarvoor beschikbaar formulier. Een optie wordt verleend voor drie maanden en kan eenmalig met één maand worden verlengd. De optie gaat in op het moment dat de betaling van € 150,-- door de gemeente is ontvangen (administratiekosten, worden niet verrekend).
  • Als tijdens de optieperiode door een andere gegadigde een schriftelijk verzoek tot directe koop van de kavel wordt ingediend, krijgt de optiehouder gedurende twee weken bedenktijd om tot aankoop te besluiten. Als dit verzoek bij de gemeente binnenkomt gedurende de verlengde optie periode, bedraagt deze bedenktermijn één week.