Regeling Verordening tot samenstelling, taak en werkwijze van een commissie voorbereiding aanbeveling herbenoeming burgemeester

Wettechnische informatie

  • Officiële naam: Verordening tot samenstelling, taak en werkwijze van een commissie voorbereiding aanbeveling herbenoeming burgemeester
  • Citeertitel: Verordening tot samenstelling, taak en werkwijze van een commissie voorbereiding aanbeveling herbenoeming burgemeester
  • Naam organisatie: Bedum
  • Besloten door: gemeenteraad
  • Onderwerp: bestuur en recht
  • Datum inwerkingtreding: 2003-03-21

Grondslagen

  • Gemeentewet, art. 61a en verder

Opmerkingen m.b.t. de regeling

  • Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum
inwerking-
treding
Terugwerkende
kracht t/m
Datum uitwerking-
treding
Betreft Datum ondertekening Bron bekendmaking Kenmerk voorstel
21-03-2003 Nieuwe regeling 20-03-2003 Gemeenteblad, 21-3-2003 Onbekend

Inleiding

De raad van de gemeente Bedum;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 maart 2003;

gelet op artikel 61a en verder van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de

Verordening tot regeling van de samenstelling, taak en werkwijze van een commissie voorbereiding aanbeveling herbenoeming burgemeester;

Artikel 1

De commissie is belast met de voorbereiding aanbeveling herbenoeming burgemeester.

Artikel 2

1.

De commissie neemt de procedureregels herbenoeming burgemeester d.d. 21 november 2001 in acht.

Artikel 3

1.

De commissie bestaat uit de fractievoorzitters van alle in de raad vertegenwoordigde partijen;

2.

Plaatsvervangende leden worden niet benoemd.

3.

De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

4.

Eén wethouder maakt deel uit van de commissie in de hoedanigheid van adviseur, aan te wijzen door de wethouders gezamenlijk. De adviseur is geen lid van de commissie en heeft geen stemrecht.

5.

De commissie kan, indien de meerderheid dit gewenst acht, de adviseur verzoeken zich terug te trekken uit beraadslagingen dan wel niet deel te nemen aan bepaald overleg.

Artikel 4

1.

De commissie wordt in haar werkzaamheden bijgestaan door de griffier.

2.

De griffier onthoudt zich van oordeelvorming.

Artikel 5

1.

De leden van de commissie hebben geheimhoudingsplicht.

2.

Deze geheimhouding geldt tevens voor de adviseur.

3.

Deze geheimhoudingsplicht geldt ook tegenover raadsleden die geen lid zijn van de commissie, behalve ten tijde van de besloten raadsvergadering waarin over de herbenoeming een besluit wordt genomen.

4.

Deze geheimhouding geldt zowel tijdens het bestaan van de commissie als na de ontbinding van de commissie.

5.

De leden 1 tot en met 4 van dit artikel zijn tevens van toepassing op de griffier.

Artikel 6

1.

De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee leden dit noodzakelijk acht(en).

2.

Van iedere vergadering wordt door de griffier tenminste vier dagen tevoren aankondiging gedaan aan de leden van de commissie.

Artikel 7

1.

De commissie vergadert niet indien niet tenminste de helft van het aantal leden aanwezig is.

Artikel 8

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist de commissie.

Artikel 9

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van haar vaststelling.

Bedum, 20 maart 2003

De raad voornoemd,

, voorzitter

, griffier