Regeling Verordening Starterslening gemeente Bedum

Wettechnische informatie

 • Officiële naam: Verordening Starterslening
 • Citeertitel: Verordening Starterslening gemeente Bedum
 • Naam organisatie: Bedum
 • Besloten door: gemeenteraad
 • Onderwerp: volkshuisvesting en woningbouw
 • Datum inwerkingtreding: 2014-07-01

Grondslagen

 • Gemeentewet, art. 147
 • Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen m.b.t. de regeling

 • Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum
inwerking-
treding
Terugwerkende
kracht t/m
Datum uitwerking-
treding
Betreft Datum ondertekening Bron bekendmaking Kenmerk voorstel
01-07-2014 Nieuwe regeling 18-06-2014 Gemeenteblad, 25-6-2014 Onbekend

Inleiding

De raad van de gemeente Bedum;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 juni 2014;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende:

Verordening Starterslening

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a)

  aanvrager: de starter, die voor de eerste maal een eigen woning koopt of verkrijgt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de Starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager en dienen zij beide te voldoen aan de hiervoor gestelde eis niet eerder een woning te hebben gekocht of verkregen. Onder verkrijgen wordt onder meer begrepen: verkrijging door huwelijksvermogensrecht of geregistreerd partnerschap, verkrijging krachtens erfrecht, schenking, recht van gebruik en bewoning, verkrijging van een woning in economische zin of anderszins;

 • b)

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum;

 • c)

  Gemeenterekening Starterslening: een fondsrekening waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, Startersleningen kan toekennen en waarin de rente en de aflossingen over deze leningen kunnen worden teruggestort;

 • d)

  Starterslening: een lening die, na toekenning door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van zijn eigen woning;

 • e)

  NHG: Nationale Hypotheek Garantie, de publicitaire naam van de door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, gevestigd ’s-Gravenhage, verstrekte borgtocht;

 • f)

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Hoevelaken.

Artikel 2 Toepassingsbereik

1.

De gemeente Bedum heeft een Gemeenterekening Starterslening ingericht waaruit aan aanvrager, die blijkens zijn aanvraag voldoet aan de hierna in lid 2 gestelde voorwaarden, een Starterslening kan worden toegekend. De Gemeenterekening Starterslening is ondergebracht bij SVn.

2.

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op lening aanvragen:

 • a.

  van in Nederland woonachtige en verblijfsgerechtigde personen, die op het moment van de aanvraag zelfstandig een huurwoning of wooneenheid bewonen dan wel inwonend zijn.

 • b.

  voor het verwerven van bestaande woningen in de gemeente Bedum, waaronder niet begrepen (huur)woningen die van een woningcorporatie worden verkregen, en nieuwbouwwoningen in het plan Ter Laan te Bedum en het plan De Plank te Bedum, waarvan de koopsom dan wel de koop/aanneemsom (inclusief kwaliteitsverbeteringen of meerwerk) niet hoger is dan € 170.000 en waarvan de totale kosten van het verkrijgen in eigendom (verwervingskosten) niet meer bedragen dan de maximaal toegestane koopsom dan wel koop/aanneemsom (inclusief kwaliteitsverbeteringen of meerwerk) van € 170.000 vermeerderd met het actuele percentage bijkomende kosten. Het percentage bijkomende kosten bedraagt volgens de actuele NHG-normen 6%, zodat op het moment van vaststelling van deze verordening de maximale verwervingskostengrens van € 180.200,- bedraagt. Wanneer dat percentage zal worden verhoogd of verlaagd, zal de maximale verwervingskostengrens dienovereenkomstig worden aangepast.

 • c.

  meerwerk is toegestaan voor de berekening van de hoogte van de starterslening.

3.

De aanvrager moet de woning waarvoor een Starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

4.

De eerste hypotheek en de starterslening dienen te worden verstrekt onder NHG.

Artikel 3 Budget

1.

De raad van de gemeente Bedum stelt het budget vast dat beschikbaar is voor het toekennen van Startersleningen.

2.

Startersleningen worden alleen toegekend voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

3.

Aanvragen, die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.

Artikel 4 Deelnemingsovereenkomst

Op deze verordening is van toepassing de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Bedum en SVn.

Artikel 5 Bevoegdheid college

1.

Het college is bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Starterslening toe te kennen.

2.

Het college stelt de hoogte van de Starterslening vast, met dien verstande dat de hoogte van de Starterslening maximaal 20% bedraagt van de verwervingskosten met een maximum van € 30.000.

3.

De Starterslening kan niet worden verstrekt indien Koopsubsidie BEW+ en/of een ander koopinstrument, (rente)kortings- of financiële regeling is of zal worden toegekend.

4.

Het college wijst, zonodig op advies van SVn, een aanvraag Starterslening af, in geval er sprake is van stapeling met andere koopinstrumenten, (rente)kortings- of financiële regelingen, die strijdig zijn met de Starterslening en/of de belangen aantasten van aanvrager, NHG of eerste geldverstrekker.

5.

Het college kan aan de toekenning van Startersleningen nadere voorschriften verbinden.

Artikel 6 Procedure aanvraag en toekenning

1.

Een aanvrager die, op grond van artikel 2 binnen het toepassingsbereik van de Starterslening valt, kan een SVn-aanvraagformulier Starterslening verkrijgen.

2.

De verdere afhandeling en besluitvorming vindt plaats in overeenstemming met de hierna bedoelde Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening (met inbegrip van de nadere toelichting van uitvoeringsaspecten Starterslening).

3.

Het college deelt de beslissing middels een toewijzing- of afwijzingsbesluit schriftelijk mee aan de aanvrager.

Artikel 7 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

1.

Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit Starterslening in, indien:

 • a.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • b.

  er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

 • c.

  de Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;

 • d.

  de koopovereenkomst van de betreffende eigen woning wordt ontbonden.

2.

Bij de intrekking vordert het college de contante waarde van het al genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terug, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging.

3.

Indien bij overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Artikel 8 Voorwaarden SVn

Op een Starterslening zijn van toepassing: ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, ‘Productspecificaties Starterslening’, ‘Procedures en Uitvoeringsregels Starterslening’ en ‘Toelichting op een Starterslening’, zoals die op het moment van toekenning zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Bedum en SVn.

Artikel 9 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan artikel 2 lid 2 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover van toepassing gelet op het belang van de aanvrager leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2014.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening

Starterslening gemeente Bedum”.

Bedum, 18 juni 2014.

De raad voornoemd,

, voorzitter

, griffier