Regeling Verordening reinigingsheffingen 2013

Wettechnische informatie

 • Officiële naam: Verordening op de heffing en de invordering van afvastoffenheffing en reinigingsrechten 2013
 • Citeertitel: Verordening reinigingsheffingen 2013
 • Naam organisatie: Bedum
 • Besloten door: gemeenteraad
 • Onderwerp: financiën en economie
 • Datum inwerkingtreding: 2012-11-16
 • Geldig tot: 2014-01-02

Grondslagen

 • Gemeentewet, art. 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b,
 • Gemeentewet, art. 229d, aanhef, eerste lid, onderdeel c, en tweede lid,
 • Gemeentewet art. 255a
 • Wet milieubeheer, art. 15.33

Opmerkingen m.b.t. de regeling

 • Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum
inwerking-
treding
Terugwerkende
kracht t/m
Datum uitwerking-
treding
Betreft Datum ondertekening Bron bekendmaking Kenmerk voorstel
16-11-2012 02-01-2014 Nieuwe regeling 08-11-2012 Noorderkrant, 14-11-2012 Onbekend

Inleiding

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN

De gemeenteraad van Bedum;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 oktober 2012;

gelet op artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b en 229d, aanhef, eerste lid, onderdeel c, en tweede lid, en 255a, van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING

VAN AFVALSTOFFENHEFFING EN

REINIGINGSRECHTEN 20 1 3

Artikel 1

Inleidende bepaling

Krachtens deze verordening worden geheven:

 • a.

  een afvalstoffenheffing;

 • b.

  reinigingsrechten.

Artikel 2

Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder grof bedrijfsafval: afvalstoffen, met uitzondering van autowrakken, afkomstig van bedrijven en instellingen, welke door aard, omvang of hoeveelheid niet periodiek worden ingezameld.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder ‘gebruik maken’: gebruik maken in de zin van artikel 15.33 Wet milieubeheer.

HOOFDSTUK II - AFVALSTOFFENHEFFING

Artikel 3

Aard van de belasting en belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam "afvalstoffenheffing" wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.

 • 2.

  De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het gebruik van een perceel ten aanzien waarvan krachtens artikel 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 4

Belastingplicht

 • 1.

  De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge artikel 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid wordt als gebruiker aangemerkt:

  • a.

   degene die naar omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruik maakt van het perceel;

  • b.

   ingeval een gedeelte van een perceel ten gebruike is afgestaan: degene die dat gedeelte ten gebruike heeft afgestaan.

Artikel 5

Maatstaf van heffing en belastingtarief

De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in hoofdstuk 1 van de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 6

Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7

Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 8

Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar een ander perceel in feitelijk gebruik neemt.

Artikel 9

Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, moeten de aanslagen worden betaald in vier gelijke termijnen waarvan de eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in acht gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

HOOFDSTUK III - REINIGINGSRECHTEN

Artikel 10

Belastbaar feit

Onder de naam "reinigingsrechten" worden rechten geheven zowel voor het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten als voor het gebruik van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen, werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn.

Artikel 11

Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 12

Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de hoofdstukken 2 en 3 van de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 13

Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 14

Wijze van heffing

 • 1.

  De rechten bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel worden geheven bij wege van aanslag met dien verstande dat per belastbaar feit een afzonderlijke aanslag kan worden opgelegd.

 • 2.

  De rechten bedoeld in hoofdstuk 3 van de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 15

Ontstaan van de belastingschuld en de heffing naar tijdsgelang voor de jaar lijks verschuldigde rechten

 • 1.

  De rechten bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, zijn de rechten verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist.

Artikel 16

Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

De rechten bedoeld in hoofdstuk 3 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 17

Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, moeten de aanslagen worden betaald in vier gelijke termijnen waarvan de eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 2.

  De op grond van artikel 14, tweede lid geheven rechten moeten, in afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, worden betaald:

  • a.

   ingeval van uitreiking van de kennisgeving:

   op het tijdstip van uitreiking;

  • b.

   ingeval van toezending van de kennisgeving:

   binnen 14 dagen na de dagtekening.

 • 3.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

HOOFDSTUK IV - AANVULLENDE BEPALINGEN

Artikel 18

Kwijtschelding

Bij de invordering van rechten als bedoeld in deze verordening wordt geen kwijtschelding verleend met uitzondering voor het tarief genoemd onder 1.1.1 van de tarieventabel.

Artikel 19

Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de reinigingsheffingen.

Artikel 20

Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening reinigingsheffingen 2012" van 10 november 2011 wordt ingetrokken, met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van heffing is 1 januari 2013.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening reinigingsheffingen 2013".

Bedum, 8 november 2012

De raad voornoemd,

, voorzitter

, griffier

Tarieventabel

behorende bij de “Verordening reinigingsheffingen 2013”

Algemeen

De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

Hoofdstuk 1.1

Maatstaf en jaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing

Regeling informatie
1.1.1 De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar € 250,40;
1.1.2 De belasting als bedoeld in onderdeel 1.1.1 wordt vermeerderd voor het op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, in bruikleen hebben van een extra (= boven hetgeen volgens de gemeentelijke afvalstoffenverordening en het raadsbesluit van 8 november 1990 aan het perceel is verstrekt):
1.1.2.1 container van 140 of 240 liter, bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval per extra container met € 51,36;
1.1.2.2 container van 240 liter, bestemd voor overige huishoudelijke afvalstoffen, per extra container met € 131,41;

Hoofdstuk 1.2

Maatstaf en overige tarieven afvalstoffenheffing

Regeling informatie
1.2.1 Onverminderd het bepaalde in Hoofdstuk 1.1 bedraagt de belasting voor het op aanvraag inzamelen van grove huishoudelijke afvalstoffen, per kubieke meter € 14,--;
met een minimum van € 14,--;
1.2.2 Onverminderd het bepaalde in Hoofdstuk 1.1 bedraagt de belasting voor het achterlaten van grove huishoudelijke afvalstoffen, gemengd bouw- en sloopafval, schoon puin, hout- en plaatmateriaal van particuliere huishoudens, bij het Afval Breng Station van de ARCG in Groningen, de bedragen volgens onderstaande tabel:
Regeling informatie
Kofferbak 1-assige aanhangwagen
1.Papier, glas, klein gevaarlijk afval, schoon puin en takken Onbeperkt gratis Onbeperkt gratis
2.Grof restafval, bouw- en sloopafval, hout en plaatmateriaal € 3,-- € 6,--
Regeling informatie
3.Asbest > 60 kg. Per 20 kg: € 3,--
4.Alles dat anders wordt aange- boden dan in een kofferbak of 1-assige aanhangwagen Bedrijfstarief ARCG

Hoofdstuk 2

Maatstaven en jaarlijkse tarieven reinigingsrechten

Regeling informatie
2.1 Het recht bedraagt per belastingjaar voor het :
2.1.1 beschikbaar stellen van een container met een inhoud van 1.100 liter, het gebruik daarvan en het éénmaal per week ledigen en verwijderen van de daarin verzamelde afvalstoffen € 1.423,33;
2.1.2 beschikbaar stellen van een container met een inhoud van 750 liter, het gebruik daarvan en het éénmaal per week ledigen en verwijderen van de daarin verzamelde afvalstoffen € 1.210,25;
2.1.3 beschikbaar stellen van een container met een inhoud van 240 liter, het gebruik daarvan en het éénmaal per twee weken ledigen en verwijderen van de daarin verzamelde afvalstoffen € 149,65;

Hoofdstuk 3

Maatstaven en tarieven overige reinigingsrechten

Regeling informatie
3.1 Het recht bedraagt voor:
3.1.1 het achterlaten van dode honden en katten op een daartoe van gemeentewege ingevolge de destructieverordening aangewezen verzamelplaats, per hond of kat € 36,00;

Behoort bij het raadsbesluit van 8 november 2012.

De griffier van Bedum,