Regeling Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Bedum

Wettechnische informatie

 • Officiële naam: Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Bedum
 • Citeertitel: Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Bedum
 • Naam organisatie: Bedum
 • Besloten door: gemeenteraad
 • Onderwerp: algemeen
 • Datum inwerkingtreding: 2006-01-01
 • Geldig tot: 2015-10-01

Grondslagen

 • Wet op de lijkbezorging

Opmerkingen m.b.t. de regeling

 • Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum
inwerking-
treding
Terugwerkende
kracht t/m
Datum uitwerking-
treding
Betreft Datum ondertekening Bron bekendmaking Kenmerk voorstel
01-01-2006 01-10-2015 Nieuwe regeling 22-12-2005 Gemeenteblad, 23-12-2005 Onbekend

Inleiding

De raad van de gemeente Bedum;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders ;

gelet op het bepaalde in de Wet op de lijkbezorging;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Bedum.

Artikel 1

Begripsomschrijvingen.

1.In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  begraafplaatsen: de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Bedum;

 • b.

  graf: een grafruimte, grafkelder daaronder begrepen, ten aanzien waarvan voor een periode van 30 achtereenvolgende jaren het uitsluitend recht tot het daarin doen begraven en begraven houden van lijken is verleend, welk recht na het verstrijken van deze termijn op verzoek telkens door burgemeester en wethouders, voor een termijn van 10 jaren kan worden verlengd;

 • c.

  urnengraf: een grafruimte, grafkelder daaronder begrepen, ten aanzien waarvan voor een periode van 30 achtereenvolgende jaren het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten of bijgezet houden van maximaal twee asbussen met of zonder urnen, welk recht na het vertrijken van deze termijn op verzoek telkens door burgemeester en wethouders, voor een of meerdere termijnen van 10 jaar kan worden verlengd

 • d.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • e.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • f.

  rechthebbende: degene, aan wie het uitsluitend recht tot begraven in een graf is verleend of die dat recht door overschrijving heeft verworven;

 • g.

  verzoek: een schriftelijke uiting tot verlenging van het recht op een grafruimte gedaan minimaal 3 maanden voor het verlopen van het huidige recht.

Het bijzetten van een asbus, als bedoeld in artikel 29 j van de Wet op de lijkbezorging, wordt voor de toepassing van deze verordening gelijk gesteld met het begraven van een lijk.

Artikel 2

Beheer

 • 1.

  Burgemeester en wethouders voeren het beheer over de begraafplaatsen.

 • 2.

  Zij worden daarin bijgestaan door één of meer daartoe door hen aangewezen ambtenaren.

Inrichting/administratie

 • 1.

  Burgemeester en wethouders regelen de inrichting van de begraafplaatsen.

 • 2.

  De administratie van de begraafplaatsen heeft plaats volgens door burgemeester en wethouders vast te stellen voorschriften.

Artikel 4

Uitgifte graven

 • 1.

  De grafruimtes worden uitgegeven door burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Van de uitgifte wordt aantekening gehouden in de daarvoor bestemde registers.

 • 3.

  Behalve in geval van uitgifte van maximaal twee grafruimtes vindt vooruitgifte van grafruimtes niet plaats.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen van het bepaalde in het derde lid afwijken.

Artikel 5

Overschrijving van recht tot begraven

 • 1.

  Het uitsluitend recht tot begraven kan met toestemming van de rechthebbende door burgemeester en wethouders worden overgeschreven ten name van een andere persoon.

 • 2.

  Bij overlijden van een rechthebbende geven burgemeester en wethouders aan de erfgenamen kennis, dat de overledene rechthebbende was op één of meer graven en stellen hen in de gelegenheid overschrijving van het recht aan te vragen.

 • 3.

  Zijn geen erfgenamen van een overleden rechthebbende bekend, dan treedt in de plaats van de in het tweede lid bedoelde kennisgeving een publicatie op de in de gemeente gebruikelijke wijze.

Artikel 6

Vervallen van recht tot begraven

Het uitsluitend recht tot begraven vervalt;

 • a.

  indien de rechthebbende ten behoeve van de gemeente schriftelijk afstand doet van het recht;

 • b.

  indien binnen een half jaar na de in artikel 5, lid 2, bedoelde kennisgeving geen overschrijving van het recht is aangevraagd;

 • c.

  indien binnen een half jaar na de in artikel 5, lid 3, bedoelde publicatie geen overschrijving van het recht is aangevraagd;

 • d.

  indien de rechthebbende of diens rechtverkrijgende langer dan één jaar in gebreke blijft de ingevolge de Verordening op de heffing en invordering van begraafrechten op de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Bedum verschuldigde rechten te voldoen.

Artikel 7

Tijdstip van begraven

 • 1.

  De tijd van begraven wordt op maandag tot en met vrijdag gesteld van 09.00 tot 15.00 uur;

 • 2.

  De tijd van begraven wordt op zaterdag gesteld van 09.00 tot 12.00 uur.

 • 3.

  Op zondagen, algemeen erkende christelijke feestdagen, alsmede buiten de in het eerste lid vastgestelde uren, wordt niet begraven, tenzij in bijzondere gevallen met toestemming van de burgemeester.

Artikel 8

Het begraven

 • 1.

  In een enkele grafruimte wordt één lijk en een asbus of twee asbussen begraven

 • 2.

  Degene, die wil doen begraven, geeft hiervan tenminste 24 uren vóór het tijdstip van begraven kennis aan de personen die belast zijn met de werkzaamheden voorafgaande aan de teraardebestelling en de administratie van de begraafplaats.

 • 3.

  Op een begraafplaats mag terzelfder tijd slechts één teraardebestelling plaatsvinden.

Artikel 9

Plaatsen grafkelders/gedenktekenen

 • 1.

  Het is zonder vergunning van burgemeester en wethouders verboden op een gemeentelijke begraafplaats grafkelders te stichten en/of gedenktekenen te plaatsen.

 • 2.

  De vergunning wordt schriftelijk aangevraagd onder overlegging van een duidelijke tekening in tweevoud, waarop hetgeen zal worden geplaatst staat aangegeven.

 • 3.

  De vergunning kan alleen worden geweigerd uit het oogpunt van constructie en het uiterlijk van de begraafplaats. Hierbij gelden de in de bijlage vastgestelde beleidspunten gemeentelijke begraafplaats Bedum 2005

Artikel 10

Onderhoud gedenkteken

 • 1.

  Het schoonhouden en het verzorgen van op de graven geplaatste gedenktekenen geschiedt van gemeentewege tegen betaling van een in de verordening op de heffing en invordering van begraafrechten op de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Bedum nader omschreven recht.

 • 2.

  Onder het schoonhouden en verzorgen van een gedenkteken wordt niet verstaan het herstellen of vernieuwen; wel wordt daaronder begrepen eventueel schilderwerk.

 • 3.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 11, lid 3, van deze verordening is de gemeente na het vervallen van het uitsluitend recht tot begraven niet langer verplicht tot het verrichten van het in eerste lid van dit artikel bedoelde onderhoud. Burgemeester en wethouders zijn alsdan gerechtigd het gedenkteken te laten verwijderen.

Artikel 11

Afkoop onderhoud

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen toestaan dat tegen betaling van een bedrag, dat nader in de Verordening op de heffing en invordering van begraafrechten op de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Bedum wordt bepaald, het jaarlijks te betalen onderhoudsrecht wordt afgekocht door een betaling ineens.

 • 2.

  De aanvaarding van dit bedrag zal alleen dan geschieden, indien het gedenkteken, waarvoor afkoop wordt gevraagd, zich naar het oordeel van burgemeester en wethouders in goede staat bevindt.

 • 3.

  Na afkoop zal het schoonhouden plaatsvinden voor de tijd, waarvoor het uitsluitend recht tot begraven is verkregen, doch niet langer dan tot het tijdstip waarop de begraafplaats gesloten zal worden verklaard.

Artikel 12

Herstel/vernieuwing gedenktekenen

 • 1.

  De rechthebbende op een graf is verplicht de naar het oordeel van burgemeester en wethouders noodzakelijk geworden herstel- dan wel vernieuwingswerkzaamheden te (doen) verrichten binnen een door hen te bepalen en ter kennis van de rechthebbende te brengen termijn.

 • 2.

  Worden binnen de in het eerste lid genoemde termijn de noodzakelijk geachte voorzieningen aan een gedenkteken niet getroffen, dan kunnen burgemeester en wethouders het gedenkteken laten verwijderen.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders geven van het voornemen tot verwijdering van een gedenkteken schriftelijk kennis aan de rechthebbende, onder vermelding van de terzake geldende bepalingen van deze verordening.

 • 4.

  Tot verwijdering van een gedenkteken wordt niet overgegaan dan na verloop van 14 dagen na verzending van de in het derde lid bedoelde kennisgeving.

Artikel 13

Voorwerpen op graven

 • 1.

  De gemeente draagt geen verantwoordelijkheid voor de voorwerpen, welke zich op de graven bevinden.

 • 2.

  Voor de schade aan de in het eerste lid bedoelde voorwerpen is de gemeente slechts aansprakelijk, indien de schade is ontstaan door of voortspruit uit opzet of schuld van de in haar dienst werkzame personen.

 • 3.

  Verwelkte bloemen en kransen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden verwijderd.

Artikel 14

Maatregelen van orde

 • 1.

  De gemeentelijke begraafplaatsen zijn dagelijks voor het publiek geopend van een half uur na zonsopgang tot een half uur vóór zonsondergang.

 • 2.

  Indien werkzaamheden op een begraafplaats of bijzondere omstandigheden dit gewenst maken, kan door of vanwege de burgemeester de toegang tot die begraafplaats tijdelijk worden verboden.

 • 3.

  Kinderen beneden de leeftijd van 16 jaar mogen zich niet zonder geleide op een begraafplaats bevinden.

 • 4.

  Op een begraafplaats mogen geen dieren onaangelijnd worden meegevoerd.

 • 5.

  Op de begraafplaatsen heeft een ieder zich te houden aan de aanwijzigingen van de door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaar of diens plaatsvervanger.

Artikel 15

Inwerkingtreding

 • 1.

  De verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2006

 • 2.

  Met ingang van die datum vervalt de Verordening op de gemeentelijke begraafplaatsen en het begraven van lijken in de gemeente Bedum, vastgesteld bij raadsbesluit van 1 januari 1985, sedertdien gewijzigd, met dien verstande dat zij blijft gelden voorzover het betreft de uitgiftetermijn van graven, welke vóór die datum zijn uitgegeven.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 22 december 2005.

De raad voornoemd,

voorzitter.

griffier,