Regeling Verordening op de heffing en de invordening van leges 2014

Wettechnische informatie

 • Officiële naam: Verordening op de heffing en de invordening van leges 2014
 • Citeertitel: Legesverordening 2014
 • Naam organisatie: Bedum
 • Besloten door: gemeenteraad
 • Onderwerp: financiën en economie
 • Datum inwerkingtreding: 2014-03-09
 • Geldig tot: 2015-01-01

Grondslagen

 • Paspoortwet, art. 2, tweede lid
 • Paspoortwet, art. 7

Opmerkingen m.b.t. de regeling

 • Deze verordening wijzigt de Legesverordening 2014. Deze verordening treedt in werking met ingang van 9 maart 2014 of, zo dit later is, de datum waarop de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet, zoals deze worden gewijzigd door het voorstel van rijkswet tot Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart (Kamerstukken I 2013/2014, 33440 (R1990), nr. A) in werking treden.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum
inwerking-
treding
Terugwerkende
kracht t/m
Datum uitwerking-
treding
Betreft Datum ondertekening Bron bekendmaking Kenmerk voorstel
02-01-2014 09-03-2014 Nieuwe regeling 07-11-2013 Noorderkrant Onbekend

Inleiding

De gemeenteraad van Bedum;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2013;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE

INVORDERING VAN LEGES 201 4

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  "dag": de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  "week": een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  "maand": het tijdvak dat loopt van de eerste dag in een kalendermaand tot en met de laatste dag in die kalendermaand;

 • d.

  "jaar": het tijdvak dat gelijk is aan een "kalenderjaar";

 • e.

  "kalenderjaar": de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "leges" worden rechten geheven voor:

 • a.

  van het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  stukken in hun persoonlijk belang benodigd door personen die door een verklaring, afgegeven door de burgemeester van hun woon- of verblijfplaats of op andere wijze van hun onvermogen doen blijken;

 • b.

  attestaties de vita, strekkende tot betaling van pensioenen en andere periodieke uitkeringen ten laste van de staat, de provincie, de gemeente, waterschappen of andere publiekrechtelijke lichamen;

 • c.

  beschikkingen op aanvragen om heffing of teruggaaf van plaatselijke belastingen;

 • d.

  kwitanties voor geldsommen en andere stukken, waarbij ontvangst of overneming van de gelden of goederen wordt erkend of vermeld;

 • e.

  opgaven of inlichtingen uit de registers van de burgerlijke stand of uit de gemeentelijke basisadministratie personen, in het belang van de volksgezondheid;

 • f.

  stukken of legalisaties van handtekeningen op stukken betreffende militaire zaken;

 • g.

  de uitsluitend ten behoeve van nieuwsbladen af te geven afdrukken van voorstellen en andere stukken, welke aan de raads- en commissieleden als bedoeld in artikel 2.2. en 2.3 van de tarieventabel worden overgelegd;

 • h.

  de stukken en inlichtingen, waarvan de kosteloze afgifte of verstrekking bij enig wettelijk voorschrift aan de gemeentebesturen is opgelegd;

 • i.

  aan de huurders, pachters en aannemers voor de eerste maal uit te reiken afschriften der akten van verhuring, verpachting of aanbesteding;

 • j.

  de aan belanghebbenden uit te reiken minuten, afschriften of uittreksels van besluiten, akten of beschikkingen, houdende benoeming, bevordering of wijziging der bezoldiging van ambtenaren en leden van colleges en commissies;

 • k.

  stukken, werkzaamheden, enz. die uitsluitend benodigd zijn voor wetenschappelijke of culturele doeleinden;

 • l.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • m.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 5 Tarieven

1.

De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

2.

Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

1.

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

 • a.

  mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • b.

  schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

2.

De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de leges.

Artikel 11 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  De "Legesverordening 2013" van 8 november 2012 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de leges in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van heffing is 1 januari 2014.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Legesverordening 2014".

Bedum, 7 november 2013

De raad voornoemd,

, voorzitter

, griffier

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2014

Indeling tarieventabel

Titel 1 Algemene d ienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6 Bestuursstukken

Hoofdstuk 7 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 8 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 9 Gemeentearchief

Hoofdstuk 10 Leegstandwet

Hoofdstuk 11 Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 12 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 13 Kansspelen

Hoofdstuk 14 Telecommunicatie

Hoofdstuk 15 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 16 Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder f ysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 3 Teruggaaf

Hoofdstuk 4 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 5 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 6 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 7 Sloopmelding

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Splitsingsvergunning woonruimte

Hoofdstuk 4 Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 5 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Regeling informatie
1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:
1.1.1.1 In het gemeentehuis
1.1.1.1.1 Maandag t/m vrijdag van 9.00 – 16.00 uur € 300,--
1.1.1.1.2 Op zaterdag € 500,--
1.1.1.2 Op een aangewezen buitenlocatie
1.1.1.2.1 Maandag t/m vrijdag van 9.00 – 16.00 uur € 450,--
1.1.1.2.2 Na 16.00 uur en op zaterdag € 600,--
1.1.1.3 Op een locatie naar keuze
1.1.1.3.1 Maandag t/m vrijdag van 9.00 – 16.00 uur € 600,--
1.1.1.3.2 Na 16.00 uur en op zaterdag € 750,--
Op maandag is de huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie in het gemeentehuis kosteloos, enkel om 8.45 en 9.30 uur
1.1.2 Voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk gelden dezelfde tarieven als genoemd onder 1.1.1 indien daarbij gebruik wordt gemaakt van de trouwzaal of een ander door de gemeente aangewezen ruimte.
1.1.3 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:
1.1.3.1 een trouwboekje of partnerschapboekje € 30,--
1.1.3.2 een duplicaat van het boekje genoemd in 1.1.3.1 € 30,--
1.1.4 Voor het wijzigen van huwelijken of geregistreerd partnerschap (wijzigen datum, tijdstip, locatie e.d.) na de ondertrouw € 25,--
1.1.4 Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan € 15,--
1.1.5 Voor afschriften van een akte van de burgerlijke stand worden de volgende tarieven gehateerd: (wettelijk tarief)
1.1.5.1 Voor elk afschrift van een akte van de burgerlijke stand € 12,50
1.1.5.2 Voor elk uittreksel van een akte van geboorte, huwelijk, van registratie van een partnerschap of overlijden € 12,50
1.1.5.3 Voor elke verklaring van huwelijksbevoegdheid zoals bedoeldin artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijke Wetboek € 21,70
1.1.5.4 Voor elke attestatie de vita bedoeld in artikel 19k van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek € 12,50
1.1.5.5 Voor elk meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand € 12,50

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Regeling informatie
1.2 Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:
1.2.1 van een nationaal paspoort:
1.2.1.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 29,84
1.2.1.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt € 29,85
1.2.2 van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):
1.2.2.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 29,84
1.2.3 van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlanders wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):
1.2.3.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 29,84
1.2.3.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt € 29,85
1.2.4 van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen € 29,85
1.2.5 van een Nederlandse identiteitskaart
1.2.5.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 23,06
1.2.5.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt € 23,05
1.2.6 voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, die in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van € 47,05.
1.2.7 De onder 1.2.1. tot en met 1.2.4 vermelde bedragen worden verhoogd met de per onderscheidene reisdocumenten aan het Rijk verschuldigde kosten, zoals deze zijn bepaald in het Besluit Paspoortgelden. De totale kosten worden voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager medegedeeld.

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Regeling informatie
1.3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs € 28,70
1.3.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs met verkorte geldigheidsduur € 17,50
1.3.3 De tarieven genoemd in onderdeel 1.3.1 en 1.3.2 worden bij een spoedlevering vermeerderd met € 35,--
1.3.4 De onder 1.3.1, 1.3.2 en 1.3.3 vermelde bedragen worden verhoogd met het aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat verschuldigde bedrag. De totale kosten worden voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager medegedeeld.

Hoofdstuk 4 Afschriften uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Regeling informatie
1.4.1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.
1.4.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.4.2.1 tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking € 10,--
1.4.3 Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.
1.4.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.4.4.1 tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking € 10,--
1.4.5 Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier € 15,--

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Regeling informatie
1.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet € 10,--

Hoofdstuk 6 Bestuursstukken

Regeling informatie
1.6.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:
1.6.1.1 een afschrift van de gemeentebegroting € 80,--
1.6.1.2 een afschrift van de gemeenterekening € 180,--
1.6.1.3 een afschrift van het burgerjaarverslag Gratis
1.6.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.6.2.1 tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:
1.6.2.1.1 op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen welke worden toegezonden € 52,50
1.6.2.1.2 op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen welke worden afgehaald € 27,50
1.6.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.6.3.1 tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:
1.6.3.1.1 op de stukken behorende bij de vergaderingen van een raadscommissie welke worden toegezonden € 42,50
1.6.3.1.2 op de stukken behorende bij de vergaderingen van een raadscommissie welke worden afgehaald € 22,50
1.6.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.6.4.1 een afschrift van de bouwverordening met eventuele aanvullingen € 150,--
1.6.4.2 een exemplaar van de Algemene Plaatselijke Verordening met eventuele aanvullingen, per pagina € 10,--
1.6.5 Van de onder 1.6.2 en 1.6.3 bedoelde stukken worden uitgezonderd begrotingen, jaarrekeningen, alsmede vertrouwelijke en geheime stukken.

Hoofdstuk 7 Vastgoedinformatie

Regeling informatie
1.7.1 Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doen van nasporingen in het gemeentelijk kadaster voor ieder daaraan besteed kwartier € 15,--
1.7.2 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen omtrent de kadastrale, dan wel de plaatselijke aanduiding, per inlichting € 5,--
1.7.3 Het tarief bedraagt ter zake van het verlenen van inzage van de perceelskaarten, per perceelskaart € 6,--
1.7.4 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van vastgoedinformatie dan wel het invullen van een vragenlijst inzake vastgoed, per object
1.7.4.1 per aanvraag zonder een onderzoek naar de energie prestatie coëfficiënt (EPC) € 86,25
1.7.4.2 per aanvraag met een onderzoek naar de energie prestatie coëfficiënt (EPC) € 128,--
1.7.5 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.7.5.1 tot het verstrekken van een afdruk van een gedeelte van een kadastrale kaart op A4 formaat € 5,50
1.7.5.2 tot het verstrekken van een afdruk van een gedeelte van een kadastrale kaart op A3 formaat € 11,--
1.7.5.3 tot het verstrekken van een afdruk van een gedeelte van een kadastrale kaart op een formaat groter dan A3 € 22,50
1.7.5.4 tot het verstrekken van digitaal kadastraal kaartmateriaal per digitaal kaartblad € 22,50
1.7.5.5 tot het verstrekken van een afschrift van een uittreksel uit het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, per gemeentelijk adres of kadastraal perceel € 12,50

Hoofdstuk 8 Overige publiekszaken

Regeling informatie
1.8 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.8.1 tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag (wettelijk tarief) € 30,05
1.8.2 tot het verkrijgen van een verklaring omtrent gegoedheid van inwoning, van oorsprong, een bewijs van in leven zijn en alle andere stukken welke in het bijzonder belang door betrokkenen worden opgemaakt, per stuk € 10,00
1.8.3 tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening (per stuk) of foto (per stuk) € 10,00

Hoofdstuk 9 Gemeentearchief

Regeling informatie
1.9.1 Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier € 15,--
1.9.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:
1.9.2.1 een afschrift of fotokopie of scan van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina € 5,50
1.9.2.2 een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk € 12,50

Hoofdstuk 10 Leegstandwet

Regeling informatie
1.10 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.10.1 tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet € 60,--
1.10.2 tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet € 30,--

Hoofdstuk 11 Marktstandplaatsen

Regeling informatie
1.11.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:
1.11.1.1 een standplaatsvergunning op het aangewezen marktterrein € 30,--
1.11.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:
1.11.2.1 tot het verkrijgen van een vergunning om in de gemeente te mogen venten of een standplaats elders dan op het aangewezen marktterrein in te nemen geldig voor:
1.11.2.1.1 een dag € 12,50
1.11.2.1.2 een week € 25,--
1.11.2.1.3 een maand € 50,--
1.11.2.1.4 een jaar € 100,--

Hoofdstuk 12 Winkeltijdenwet

Regeling informatie
1.12 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.12.1 voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet € 30,--
1.12.2 tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.12.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander € 15,--
1.12.3 tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.12.1 bedoelde ontheffing € 15,--

Hoofdstuk 13 Kansspelen

Regeling informatie
1.13.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:
1.13.1.1 voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat (wettelijk tarief) € 56,50
1.13.1.2 voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, voor de eerste speelautomaat € 22,50
en voor iedere volgende speelautomaat (wettelijk tarief) € 34,--
1.13.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning) € 30,--

Hoofdstuk 14 Telecommunicatie

Regeling informatie
1.14.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet € 275,--
1.14.1.1 indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met € 2,50
1.14.1.2 indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met € 2,50
1.14.1.3 indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met € 275,--
1.14.1.4 indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.
1.14.2 Indien een begroting als bedoeld in 1.14.1.4 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.
1.14.3 Het tarief bedoeld in onderdeel 1.14.1 wordt verminderd met de van de melder verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten in verband met de werkzaamheden, met dien verstande dat de uitkomst van de vermindering niet minder dan nihil kan bedragen.

Hoofdstuk 15 Verkeer en vervoer

Regeling informatie
1.15 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.15.1 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 € 35,--
1.15.2 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen € 35,--
1.15.3 tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW):
1.15.3.1 Indien het betreft een eerste aanvraag € 90,--
1.15.3.2 Indien het betreft een vervolgaanvraag € 45,--
1.15.3.3 Indien het een vervangende aanvraag betreft (bij vermissing) € 45,--

Hoofdstuk 16 Diversen

Regeling informatie
1.16.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.16.1.1 tot het verkrijgen van een vergunning voor een nieuw aan te leggen woonschip als bedoeld in artikel 6 van de "Woonschepenverordening gemeente Bedum 1999" € 355,--
1.16.1.2 tot het verkrijgen van een vergunning voor het veranderen van een woonschip als bedoeld in artikel 9, derde lid, van de "Woonschepenverordening gemeente Bedum 1999" € 180,--
1.16.1.3 tot het overschrijven ven een verleende ligplaatsvergunning, tot het veranderen van de plaatsaanduiding of tot het veranderen van de omschrijving van bijbehorende voorzieningen als bedoeld in artikel 6, vierde lid jo. artikel 9, eerste lid, van de "Woonschepenverordening gemeente Bedum 1999" € 55,--
1.16.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:
1.16.2.1 tot het verkrijgen van een ontheffing voor het aanbrengen van reclame € 50,--
1.16.2.2 tot het verkrijgen van een vergunning voor het opslaan en ter verkoop aanbieden van vuurwerk aan particulieren € 50,--
1.16.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:
1.16.3.1 een bericht als bedoeld in de artikelen 35 en 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens € 7,50
1.16.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:
1.16.2.1 gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina € 1,--
1.16.2.2 afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:
1.16.2.2.1 per pagina op papier van A4-formaat in zwart-wit € 0,25
1.16.2.2.2 per pagina op papier van A4-formaat in kleur € 0,75
1.16.2.2.3 per pagina op papier van een ander formaat in zwart-wit € 0,55
1.16.2.2.4 per pagina op papier van een ander formaat in kleur € 1,35
1.16.2.3 plannen en stukken die digitaal worden aangeboden, per cd-rom € 17,50
1.16.2.4 kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.16.2.1 en 1.16.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk
1.16.2.4.1 in formaat A5 € 2,75
1.16.2.4.2 in formaat A4 € 3,--
1.16.2.4.3 in formaat A3 € 6,--
1.16.2.4.4 in formaat A2 € 8,--
1.16.2.4.5 in groter formaat dan A2 € 17,--
1.16.2.5 een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen € 25,--
1.16.2.6 stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina € 3,--
1.16.2.7 stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager digitaal moeten worden gemaakt om ze per e-mail te kunnen verzenden / ontvangen, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina € 3,--

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Regeling informatie
2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:
2.1.1.1 aanlegkosten:
de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;
2.1.1.2 bouwkosten:
de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;
2.1.1.3 sloopkosten:
de aannemingssom exclusief omzetbelasting,, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;
2.1.1.4 Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
2.1.2 In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.
2.1.3 In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 Omgevingsvergunning

Regeling informatie
2.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.
2.2.1 Bouw activiteiten
2.2.1.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:
2.2.1.1.1 2,13% van de bouwkosten met een minimumtarief van € 100,--
2.2.1.1.2 Het tarief onder 2.2.1.1 wordt verhoogd met de kosten die de welstandcommissie of indien van toepassing de monumentencommissie hiervoor in rekening brengt als er een advies van de welstandcommissie moet plaatsvinden.
Beoordeling bodemrapport
2.2.1.3 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.2.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:
2.2.1.3.1 voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport € 91,25
2.2.1.3.2 voor de beoordeling van een archeologisch bureauonderzoek € 91,25
2.2.1.3.3 Voor de beoordeling van een archeologisch programma van eisen € 187,50
Achteraf ingediende aanvraag
2.2.1.4 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.2.1.1bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit: 150%
van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.
Regeling informatie
2.2.2 Aanlegactiviteiten
2.2.2.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief: € 330,--
Beoordeling bodemrapport
2.2.2.2 Onderdeel 2.2.1.3.2 en 2.2.1.3.3 vindt overeenkomstige toepassing met betrekking tot de in onderdeel 2.2.2.1 bedoelde aanvraag, tenzij onderdeel 2.2.1.3.2 of 2.2.1.3.3 zelf toepassing vindt.
2.2.3 Planologisch strijdig gebruik
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.2.1 of 2.2.2:
2.2.3.1 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking): € 228,--
2.2.3.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking): € 278,50
2.2.3.3 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):
2.2.3.3.1 Indien de bouw- aanlegkosten niet meer bedragen dan € 45.000,-- € 304,--
2.2.3.3.2 Indien de bouw- aanlegkosten € 45.000,-- en minder dan € 225.000,-- bedragen € 507,--
2.2.3.3.3 Indien de bouw- aanlegkosten € 225.000,-- en minder dan € 900.000,-- bedragen € 811,25
2.2.3.3.4 Indien de bouw- aanlegkosten € 900.000,-- of meer bedragen € 1250,--
2.2.3.4 indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking): € 304,25
2.2.3.5 indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan): € 278,50
2.2.3.6 indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving): € 557,75
2.2.3.7 indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving): € 557,75
2.2.3.8 indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit): € 278,50
2.2.3.9 Rekening houdend met de in 2.2.3.1 tot en met 2.2.3.8 berekende opslagen kan het van toepassing zijnde tarief verder nog worden verhoogd met de kosten verbonden aan het plaatsen van advertenties, per blad, per plaatsing € 81,10
2.2.3.10 Rekening houdend met de in 2.2.3.1 tot en met 2.2.3.8 berekende opslagen kan het van toepassing zijnde tarief verder nog worden verhoogd met de externe advieskosten voor zover deze bij de gemeente in rekening zijn gebracht.
2.2.4 In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid
2.2.4.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief: € 253,50
2.2.4.1.1 Overeenkomstig het in 2.2.4.1 genoemde tarief geheven leges worden vermeerderd met de bedragen genoemd in 2.2.4.1.1.1 t/m 2.2.4.1.1.11
2.2.4.1.1.1 Gebruiksoppervlakte tot en met 100 m2 € 152,10
2.2.4.1.1.2 Gebruiksoppervlakte 100 tot 200 m2 € 253,50
2.2.4.1.1.3 Gebruiksoppervlakte 200 tot 300 m2 € 380,25
2.2.4.1.1.4 Gebruiksoppervlakte 300 tot 500 m2 € 608,50
2.2.4.1.1.5 Gebruiksoppervlakte 500 tot 1000 m2 € 912,50
2.2.4.1.1.6 Gebruiksoppervlakte 1000 tot 2000 m2 € 1318,--
2.2.4.1.1.7 Gebruiksoppervlakte 2000 tot3000 m2 € 1774,50
2.2.4.1.1.8 Gebruiksoppervlakte 3000 tot 4000 m2 € 1926,50
2.2.4.1.1.9 Gebruiksoppervlakte 4000 tot 5000 m2 € 2129,50
2.2.4.1.1.10 Gebruiksoppervlakte 5000 tot 10000 m2 € 2332,25
2.2.4.1.1.11 Gebruiksoppervlakte 10000 m2 of meer € 2788,50
Regeling informatie
2.2.5 Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten
2.2.5.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:
2.2.5.1.1 voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument: € 126,75
2.2.5.1.2 voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht: € 126,75
2.2.5.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief: € 126,75
2.2.6 Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht
2.2.6.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk, bedraagt het tarief: € 126,75
Beoordeling bodemrapport
2.2.6.2 Onderdeel 2.2.1.3.2 vindt overeenkomstige toepassing met betrekking tot de in onderdeel 2.2.6.1 bedoelde aanvraag, tenzij de onderdelen 2.2.1.3.2 of 2.2.2.2 zelf toepassing vinden.
Asbesthoudende materialen
2.2.6.3 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.2.6.1 bedraagt het tarief, indien de in die onderdelen bedoelde aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarin asbest of een asbesthoudend product aanwezig is: € 55,--
Regeling informatie
Aanleggen of veranderen weg
2.2.7 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of Algemene plaatselijke verordening een vergunning, of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief: € 126,75
Uitweg/inrit
2.2.8 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of Algemene plaatselijke verordening een vergunning, melding of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief: € 50,--
Kappen
2.2.9 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief: € 40,--
Opslag van roerende zaken
2.2.10 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:
2.2.10.1 indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo: € 55,--
2.2.10.2 indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo: € 55,--
Regeling informatie
Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998
2.2.11 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief: € 45,--
2.2.11.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 € 45,--
Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet
2.2.12 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief € 45,--
2.2.13 Andere activiteiten
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:
2.2.13.1 behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief: € 45,--
2.2.13.2 behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:
2.2.13.2.1 als het een gemeentelijke verordening betreft € 45,--
2.2.13.2.2 als het een provinciale of waterschapsverordening betreft € 45,--
2.2.14 Omgevingsvergunning in twee fasen
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:
2.2.14.1 voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;
2.2.14.2 voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.
2.2.15 Advies
Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: € 278,--
2.2.16 Verklaring van geen bedenkingen
2.2.16.1 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:
2.2.16.1.1 indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: € 228,--
2.2.16.1.2 indien een ander bestuursorgaan of een ander instantie een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: € 278,--

Hoofdstuk 3 Teruggaaf

Regeling informatie
2.3 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten
2.3.1 Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.2.1, 2.2.2, 2.2.5 en 2.3.6, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:
Regeling informatie
2.3.1.1 indien de aanvraag wordt ingetrokken na het in behandeling nemen ervan 50 %
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;
2.3.2 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten
Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.2.1, 2.2.2, 2.2.5 en 2.2.6, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat geen aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.
2.3.3 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten
2.3.3.1 Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.2.1, 2.2.2, 2.2.5 of 2.2.6 weigert, bestaat geen aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.
2.3.4 Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen
2.3.4.1 Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.2.15 en 2.2.16 wordt geen teruggaaf verleend.

Hoofdstuk 4 Intrekking omgevingsvergunning

Regeling informatie
2.4.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.3.2 van toepassing is: € 0,--

Hoofdstuk 5 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Regeling informatie
2.5.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:
2.5.1.1 indien het een groot infrastructureel of utiliteitsproject betreft € 307,50
2.5.1.2 In andere gevallen dan bedoeld in onderdeel 2.7.1 € 57,50

Hoofdstuk 6 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Regeling informatie
2.6.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening
2.6.1.1 Indien de bouw- aanlegkosten niet meer bedragen dan € 45.000,-- € 500,--
2.6.1.2 Indien de bouw- aanlegkosten € 45.000,-- en minder dan € 225.000,-- bedragen € 1000,--
2.6.1.3 Indien de bouw- aanlegkosten € 225.000,-- en minder dan € 900.000,-- bedragen € 1500,--
2.6.1.4 Indien de bouw- aanlegkosten € 900.000,-- of meer bedragen € 2400,--
2.6.2 De tarieven onder 2.6.1 kunnen worden verhoogd met de kosten verbonden aan het plaatsen van advertenties, per blad, per plaatsing € 80,--

Hoofdstuk 7 Sloopmelding

Regeling informatie
2.7.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding € 40,--

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde beschikking

Regeling informatie
2.8.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking: € 60,--

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Regeling informatie
3.1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet € 357,--
3.1.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet € 130,--
3.1.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet € 27,50

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Regeling informatie
3.2.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), indien dit betreft:
3.2.1.1 een grootschalig en belastend evenement als bedoeld in het Uitvoeringsbesluit evenementen € 77,50
3.2.1.2 Een melding van een licht evenement als bedoeld in het Uitvoeringsbesluit evenementen € 32,50
3.2.2 Indien een aanvraag als bedoeld in 3.2.1.1 te laat wordt ingediend bedraagt het spoedtarief, na besluit van het college € 175,--
3.2.3 Indien een aanvraag als bedoeld in 3.2.1.2 te laat wordt ingediend bedraagt het spoedtarief, na besluit van het college € 65,--

Hoofdstuk 3 Splitsingsvergunning woonruimte

Regeling informatie
3.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 33 van de Huisvestingswet € 104,--

Hoofdstuk 4 Brandbeveiligingsverordening

Regeling informatie
3.4.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in hoofdstuk 2 van de Brandbeveiligingsverordening € 253,50
3.4.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van
3.4.2.1 maximaal 3 dagen € 253,50
3.4.2.2 4 tot en met 7 dagen € 405,50
3.4.2.3 meer dan 7 dagen * € 405,50
* per week of een gedeelte daarvan vermeerderd met € 81,--
3.4.3 de overeenkomstig het in 3.4.1 genoemde tarief geheven leges worden vermeerderd met de bedragen genoemd onder 3.4.4 indien en voor zover deze op het bouwwerk of de inrichting, waarop de verleende vergunning betrekking heeft, van toepassing zijn
3.4.4 de opslag als bedoeld in 3.4.3 bedraagt: Aa.bouwwerken of inrichtingen waarin aan meer dan vier personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft;b.bouwwerken of inrichtingen waarin aan bejaarden in het kader van de Wet op de bejaardenoorden huisvesting zal worden verschaft;c.bouwwerken of inrichtingen waarin aan meer dan 10 kinderen jonger dan twaalf jaar of aan meer dan tien lichamelijke en/of geestelijke gehandicapten dagverblijf zal worden verschaft;d.bouwwerken of inrichtingen waarin meer dan vijftig personen tegelijk aanwezig kunnen zijn, niet zijnde;–woongebouwen–bouwwerken of inrichtingen voor (weg)verkeer–sporthallen, zwembaden en sportscholen–info en exporuimten, tentoonstellingenruimten, musea en kunstgalerijen met een oppervlakte van:
3.4.4.1 minder dan 100 m2 € 152,--
3.4.4.2 100 tot 200 m2 € 228,--
3.4.4.3 200 tot 300 m2 € 380,--
3.4.4.4 300 tot 500 m2 € 608,--
3.4.4.5 500 tot 1.000 m2 € 912,50
3.4.4.6 1.000 m2 of meer € 1.370,--
Ba.bouwwerken waarin bedrijfsmatig de in artikel 6.2.2 van de Bouwverordening bedoelde stoffen worden opgeslagen;b.inrichtingen waarin bedrijfsmatig de in artikel 2.2.2 van de Brandbeveiligingsverordening bedoelde stoffen zullen worden opgeslagen;c.bouwwerken of inrichtingen voor (weg)verkeer; en voor zover het gaat om bouwwerken of inrichtingen waarin meer dan vijftig personen aanwezig kunnen zijn;d.sporthallen, zwembaden en sportscholen;e.info- en exporuimten, tentoonstellingsruimten, musea en kunstgalerijen; met een oppervlakte van:
3.4.4.7 minder dan 100 m2 € 81,--
3.4.4.8 100 tot 200 m2 € 126,75
3.4.4.9 200 tot 300 m2 € 202,50
3.4.4.10 300 tot 500 m2 € 304,--
3.4.4.11 500 tot 1.000 m2 € 507,--
3.4.4.12 1.000 m2 of meer € 760,50
3.4.5 De overeenkomstig de onder 3.4.4 onder B genoemde tarieven geheven leges worden vermeerderd met de bedragen genoemd in 3.4.6 indien en voor zover de verleende vergunning betrekking heeft op niet-bebouwde voor bedrijfsdoeleinden bestemde terreinen bij bouwwerken waarin bedrijfsmatig de in artikel 6.2.2 van de Bouwverordening bedoelde stoffen zullen worden opgeslagen
3.4.6 De opslag als bedoeld in 3.4.5 bedraagt voor terreinen met een oppervlakte van :
3.4.6.1 minder dan 500 m2 € 81,--
3.4.6.2 500 tot 2.000 m2 € 177,50
3.4.6.3 2.000 tot 5.000 m2 € 253,50
3.4.6.4 5.000 m2 of meer * € 253,50
* per 5.000 m2 of gedeelte daarvan vermeerderd met € 50,75

Hoofdstuk 5 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Regeling informatie
3.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking € 61,--

Behorende bij raadsbesluit van 7 november 2013

De griffier van de Gemeente Bedum,