Regeling Verordening op ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2011

Wettechnische informatie

 • Officiële naam: Verordening op ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2011
 • Citeertitel: Verordening op ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2011
 • Naam organisatie: Bedum
 • Besloten door: gemeenteraad
 • Onderwerp: bestuur en recht
 • Datum inwerkingtreding: 2011-03-18

Grondslagen

 • Gemeentewet, art. 33 lid 3

Opmerkingen m.b.t. de regeling

 • Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum
inwerking-
treding
Terugwerkende
kracht t/m
Datum uitwerking-
treding
Betreft Datum ondertekening Bron bekendmaking Kenmerk voorstel
18-03-2011 Nieuwe regeling 17-03-2011 Gemeenteblad, 23-3-2011 Noorderkrant, 30-3-2011 Onbekend

Inleiding

Nr. 008

De raad van de gemeente Bedum;

gelezen het voorstel van het presidium van 2 februari 2011;

gelet op artikel 33, derde lid, van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen volgende verordening:

Verordening op ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2011

Paragraaf 1: Ambtelijke bijstand

Artikel 1

1.

Een raadslid wendt zich tot de griffier met een verzoek om:

 • a.

  feitelijke informatie van geringe omvang;

 • b.

  inzage in of afschrift van documenten die openbaar zijn;

 • c.

  bijstand bij het opstellen van voorstellen, amendementen en moties of andere bijstand.

2.

De informatie, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a of b, wordt door de griffier, de secretaris of op verzoek van de secretaris door een ambtenaar gegeven.

3.

Indien een ambtenaar twijfelt of het verzoek betrekking heeft op informatie bedoeld in het eerste lid, onderdeel a of b, stelt hij via de secretaris de griffier daarvan in kennis. De griffier beslist na overleg met de secretaris.

4.

De bijstand, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, wordt verleend door de griffier, de secre-taris of een ambtenaar.

Artikel 2

1.

Een ambtenaar verleent op verzoek van de griffier en door tussenkomst van de secretaris ambtelijke bijstand, tenzij:

 • a.

  het raadslid niet aannemelijk heeft gemaakt dat de bijstand betrekking heeft op de werkzaamheden van de raad;

 • b.

  dit het belang van de gemeente kan schaden;

 • c.

  de gevraagde bijstand een dusdanig groot beslag legt op de ambtelijke capaciteit dat de uitvoering van de aan de ambtelijke organisatie opgedragen werkzaamheden in het gedrang komen.

2.

De griffier beoordeelt na overleg met de secretaris of ambtelijke bijstand op grond van het eerste lid geweigerd wordt.

3.

Indien de bijstand op grond van het eerste lid wordt geweigerd, deelt de griffier dit met redenen omkleed mee aan het raadslid dat het verzoek heeft ingediend.

Artikel 3

Indien het verzoek om bijstand wordt geweigerd, kan het betrokken raadslid het verzoek voorleggen aan de burgemeester. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk over het verzoek.

Artikel 4

1.

Indien een raadslid niet tevreden is over door een ambtenaar verleende bijstand, doet hij via de griffier hiervan mededeling aan de secretaris.

2.

Indien overleg met de secretaris niet leidt tot een voor het raadslid bevredigende oplossing legt de griffier de zaak voor aan de burgemeester. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk over de zaak.

Artikel 5

De secretaris houdt een register bij van de verleende ambtelijke bijstand als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, waarin per verzoek om bijstand aan de reguliere ambtelijke organisatie wordt opgenomen:

 • a.

  welk raadslid om bijstand heeft verzocht;

 • b.

  over welk onderwerp om bijstand is verzocht;

 • c.

  welke ambtenaar de bijstand heeft verleend;

 • d.

  hoeveel tijd het verlenen van de bijstand heeft gekost;

 • e.

  de reden waarom een verzoek is geweigerd.

Artikel 6

De secretaris verstrekt de desbetreffende portefeuillehouder in het college desgewenst een afschrift van het verzoek uit het register.

Artikel 7

Indien het college of leden van het college informatie wensen over een verzoek om ambtelijke bijstand of de inhoud van het gegeven advies, wenden zij zich daartoe rechtstreeks tot het betrokken raadslid.

Paragraaf 2: Fractieondersteuning

Artikel 8

1.

De fracties, zoals bedoeld in artikel 8 van het reglement van orde, kunnen jaarlijks maximaal € 1.000,--, vermeerderd met € 100,-- per raadszetel, declareren ter tegemoetkoming in de kosten van het functioneren van de fractie.

2.

In een jaar, waarin verkiezingen plaatsvinden, wordt de bijdrage berekend voor de maanden tot en met de maand waarin de verkiezingen plaatsvinden. In de eerste maand na de maand, waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt, wordt de bijdrage berekend voor de overige maanden van dat jaar.

Artikel 9

1.

Fracties besteden de bijdrage om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te versterken.

2.

De bijdrage mag niet gebruikt worden ter bekostiging van:

 • a.

  uitgaven die in strijd zijn met wettelijke bepalingen en overige regelingen;

 • b.

  betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuur- lijke personen, anders dan ter vergoeding van prestaties (diensten of goederen) geleverd ten behoeve van de fractie op basis van een gespecificeerde, reële declaratie;

 • c.

  giften;

 • d.

  uitgaven welke dienen bestreden te worden uit vergoedingen die de leden ingevolge het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden toekomen;

 • e.

  algemene opleidingen voor raads- en commissieleden.

Artikel 10

1.

De bijdrage voor fractieondersteuning wordt op declaratiebasis uitbetaald.

2.

De declaraties worden door de fractievoorzitter, samen met een ander fractielid, c.q. fractievertegenwoordiger, ondertekend en vervolgens ingediend bij de griffier, die optreedt als budgethouder namens de raad.

3.

Indien de griffier van mening is dat de besteding evident niet in overeenstemming is met de bepalingen van artikel 9 neemt hij contact op met de desbetreffende fractie en daarna met de burgemeester, als de standpunten ongewijzigd blijven.

4.

De griffier verstrekt binnen drie maanden na het einde van een kalenderjaar aan het presidium een overzicht van de uitgekeerde bedragen per fractie.

5.

Het presidium geeft de accountant opdracht deze overzichten op rechtmatigheid te beoordelen. Indien de accountant van mening is dat de besteding niet in overeenstemming is met de bepalingen van artikel 9, meldt hij dat aan het presidium. De fractie dient het bestede bedrag terug te betalen, dan wel het bestede bedrag wordt verrekend met de daarop volgende jaarvergoeding.

Artikel 11

Bij splitsing van een fractie wordt de op grond van artikel 8, eerste lid, vastgestelde tegemoetkoming voor de oorspronkelijke fractie – na aftrek van reeds betaalde declaraties - verdeeld over de betrokken fracties naar evenredigheid van het aantal bij de splitsing betrokken leden.

Artikel 12

1.

Deze verordening treedt in werking met ingang van 18 maart 2011.

2.

Met ingang van die datum vervalt de Verordening op de ambtelijke bijstand en fractie-ondersteuning 2008, vastgesteld op 21 december 2007.

Bedum, 17 maart 2011

De raad voornoemd,

, voorzitter

, griffier