Regeling Verordening Onkostenvergoedingen wethouders

Wettechnische informatie

 • Officiële naam: Verordening Onkostenvergoedingen wethouders
 • Citeertitel: Verordening Onkostenvergoedingen wethouders
 • Naam organisatie: Bedum
 • Besloten door: gemeenteraad
 • Onderwerp: personeel en organisatie
 • Datum inwerkingtreding: 1993-06-01

Grondslagen

 • Koninklijk Besluit, 26 augustus 1992, Stbl. 481
 • Gemeentewet, art. 100 lid 3

Opmerkingen m.b.t. de regeling

 • Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum
inwerking-
treding
Terugwerkende
kracht t/m
Datum uitwerking-
treding
Betreft Datum ondertekening Bron bekendmaking Kenmerk voorstel
01-06-1993 01-01-1992 Nieuwe regeling 27-05-1993 Gemeenteblad, 28-5-1993 Onbekend

Inleiding

De raad van de gemeente Bedum;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 april 1993;

gelet op artikel 100, derde lid van de gemeentewet, en het Koninklijk Besluit van 26 augustus 1992. Stbl. 481;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende:

Verordening “Onkostenvergoedingen wethouders”.

Artikel 1

De wethouders ontvangen per kalenderjaar een vergoeding in de onkosten verbonden aan de uitoefening van het ambt. De hoogte van de vergoeding is gelijk aan het bedrag genoemd in artikel 3, lid 2 van het Koninklijk Besluit van 26 augustus 1992, Stbl.. 481, zoals dat bedrag jaarlijks door de minister van Binnenlandse Zaken is of wordt vastgesteld.

Artikel 2

1.

De wethouders ontvangen ter zake van ten behoeve van de gemeente gemaakte reizen een vergoeding voor reiskosten, met dien verstande dat:

 • a.

  bij gebruikmaking van een eigen motorrijtuig de bepalingen van het Reisbesluit 1971 en het Reisbesluit binnenland gelden;

 • b.

  bij gebruikmaking van openbare en andere middelen van vervoer de werkelijke noodzakelijke kosten worden vergoed;

2.

Voor reiskosten woon-werkverkeer wordt geen vergoeding verstrekt.

Artikel 3

De ter zake van het reizen bedoeld in artikel 2, lid 1, gemaakte werkelijke verblijfskosten worden vergoed overeenkomstig de bepalingen van het Reisbesluit 1971 en het Reisbesluit binnenland.

Artikel 4

De onkostenvergoeding waarop de wethouders ingevolge deze regeling aanspraak hebben, wordt in maandelijkse termijnen uitbetaald.

Terzake van reis- en verblijfskosten geldt dat de vergoeding vor deze kosten aan de hand van in te dienen declaraties wordt uitbetaald.

Artikel 5

Burgemeester en wethouders zijn belast met de uitvoering van deze verordening.

Artikel 6

Deze verordening treedt in werking met ingang van 01 juni 1993 en werkt terug tot 01 januari 1992.

Aldus vastgesteld door de raad der

gemeente Bedum in de openbare

vergadering 27 mei 1993,

, voorzitter.

, secretaris.