Regeling Verordening marktgeld 2012

Wettechnische informatie

 • Officiële naam: Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2012
 • Citeertitel: Verordening marktgeld 2012
 • Naam organisatie: Bedum
 • Besloten door: gemeenteraad
 • Onderwerp: financiën en economie
 • Datum inwerkingtreding: 2011-11-25
 • Geldig tot: 2013-01-01

Grondslagen

 • Gemeentewet, art. 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b

Opmerkingen m.b.t. de regeling

 • Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum
inwerking-
treding
Terugwerkende
kracht t/m
Datum uitwerking-
treding
Betreft Datum ondertekening Bron bekendmaking Kenmerk voorstel
25-11-2011 01-01-2013 Nieuwe regeling 10-11-2011 Gemeenteblad, 23-11-2011 Noorderkrant, 23-11-2011 Onbekend

Inleiding

De gemeenteraad van Bedum;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 oktober 2011;

gelet op de artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de

Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING

VAN MARKTGELD 2012

Artikel 1

Belastbaar feit

Onder de naam van marktgeld wordt een recht geheven voor het gebruik of genot van een standplaats op het daarvoor aangewezen marktterrein of op andere voor de openbare dienst bestemde plaatsen.

Artikel 2

Belastingplicht

Onder de naam "marktgeld" wordt geheven een recht van diegene die het in artikel 1 omschreven gebruik of genot heeft van een standplaats.

Artikel 3

Belastingtarief

Het recht bedraagt;

 • 1.

  per marktdag voor het innemen van een standplaats met kramen, tafels, weegtoestellen, hand- of andere wagens en andere soortgelijke inrichtingen per iedere langs de voorzijde gemeten strekkende meter of gedeelte daarvan € 1,73;

 • 2.

  Indien het recht als genoemd in lid 1 bij wijze van abonnement voor een kalenderjaar, voor een half kalenderjaar of voor een kwartaal wordt voldaan, gelden al naar gelang de duur van het abonnement de volgende rechten:

  • a.

   voor een tijdvak van een kwartaal € 15,--;

  • b.

   voor een tijdvak van een half jaar € 27,50;

  • c.

   voor een tijdvak van een jaar € 50,--.

Artikel 4

Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5

Wijze van heffing

Het recht wordt geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 6

Tijdstip van betaling

Het marktgeld moet worden voldaan op het tijdstip, waarop een standplaats wordt ingenomen dan wel een in artikel 3, lid 2, bedoeld abonnement wordt aangevraagd.

Artikel 7

Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8

Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van marktgeld.

Artikel 9

Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening marktgeld 2011" van 11 november 2010, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van heffing is 1 januari 2012.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening marktgeld 2012".

Bedum, 10 november 2011

De raad voornoemd,

, voorzitter

, griffier