Regeling Verordening individuele studietoeslag Participatiewet BMWE 2015

Wettechnische informatie

 • Officiële naam: Verordening individuele studietoeslag Participatiewet BMWE 2015
 • Citeertitel: Verordening individuele studietoeslag Participatiewet BMWE 2015
 • Naam organisatie: Bedum
 • Besloten door: gemeenteraad
 • Onderwerp: maatschappelijke zorg en welzijn
 • Datum inwerkingtreding: 2015-01-29

Grondslagen

 • Participatiewet, art. 8, eerste lid, onderdeel c
 • Participatiewet, art. 8, derde lid

Opmerkingen m.b.t. de regeling

 • Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum
inwerking-
treding
Terugwerkende
kracht t/m
Datum uitwerking-
treding
Betreft Datum ondertekening Bron bekendmaking Kenmerk voorstel
29-01-2015 01-01-2015 Nieuwe regeling 22-01-2015 Gemeenteblad 2015, nr 8049 Onbekend

Inleiding

V erordening individuele studietoeslag Participatiewet BMWE 2015

De raad van de gemeente Bedum;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2015;

gezien de adviezen van de stichting cliëntenraad Eemsmond en de cliëntenraad BMW;

gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, en derde lid van de Participatiewet;

besluit vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet BMWE 2015.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  studietoeslag: individuele studietoeslag als bedoeld in artikel 36b, eerste lid, van de Participatiewet.

 • b.

  wet: Participatiewet.

Hoofdstuk 2 Studietoeslag

Artikel 2 Indienen verzoek

Een verzoek om een studietoeslag door een persoon , als bedoeld in artikel 36b, eerste lid van de Participatiewet, wordt ingediend door middel van een door het college vastgesteld formulier.

Artikel 3 Inwinnen advies

Het UWV adviseert het college met betrekking tot het oordeel of een persoon met voltijdse arbeid niet in staat is tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, maar wel mogelijkheden heeft tot arbeidsparticipatie.

Artikel 4 Frequentie en verlening individuele studietoeslag

1.

Een persoon kan eenmaal binnen een periode van zes maanden in aanmerking komen voor een studietoeslag.

2.

De studietoeslag wordt toegekend voor een periode van zes maanden of, indien de duur van de opleiding korter is, voor de periode dat belanghebbende de opleiding volgt.

Artikel 5. Hoogte individuele studietoeslag

1.

De studietoeslag bedraagt € 100,-.

2.

Het bedrag genoemd in het eerste lid wordt jaarlijks geïndexeerd conform de ontwikkelingen van de consumentenprijsindex volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. De bedragen worden afgerond naar boven op hele euro's.

Artikel 6. Betaling individuele studietoeslag

De studietoeslag wordt maandelijks uitbetaald.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 7. Nadere regels en hardheidsclausule

1.

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

2.

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de cliënt afwijken van het bepaalde bij of krachtens deze verordening indien toepassing van de verordening leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2015.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening individuele studietoeslag Participatiewet BMWE 2015’.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 januari 2015,

De voorzitter

De griffier