Regeling Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand

Wettechnische informatie

 • Officiële naam: Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand
 • Citeertitel: Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand
 • Naam organisatie: Bedum
 • Besloten door: gemeenteraad
 • Onderwerp: maatschappelijke zorg en welzijn
 • Datum inwerkingtreding: 2005-01-01
 • Geldig tot: 2012-01-01

Grondslagen

 • Wet werk en bijstand, art. 147

Opmerkingen m.b.t. de regeling

 • Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum
inwerking-
treding
Terugwerkende
kracht t/m
Datum uitwerking-
treding
Betreft Datum ondertekening Bron bekendmaking Kenmerk voorstel
01-01-2005 01-01-2012 Nieuwe regeling 28-10-2004 Gemeenteblad, 29-10-2004 Onbekend

Inleiding

Hoofdstuk 1

De Raad van de gemeente Bedum;

Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 5 oktober 2004;

gelet op artikel 47 van de Wet werk en bijstand;

overwegende dat de gemeente bij verordening regels dient te stellen over de wijze waarop de personen die algemene bijstand ontvangen of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van deze wet;

overwegende dat het voor cliënten van de afdeling Sociale Zaken en hun vertegenwoordigers mogelijk moet zijn om invloed uit te oefenen op het lokale beleid;

gelet op de bepalingen van de Wet werk en bijstand;

Besluit:

vast te stellen de

“Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand”

regelende de taak, samenstelling en werkwijze van het cliëntenplatform van de gemeenten Bedum, Loppersum en Ten Boer.

Algemene Bepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

Regeling informatie
WWB: de Wet werk en bijstand. In deze verordening wordt onder de WWB tevens verstaan de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) en de Wet inkomensvoorziening kunstenaars (Wik).
Cliënt: de persoon die een uitkering ontvangt van de gemeente Bedum op grond van de WWB, als bedoeld in het eerste lid, alsmede de persoon die behoort tot de personenkring als omschreven in artikel 7, eerste lid, onder a, van de WWB.
Cliëntenplatform: het cliëntenplatform Wet werk en bijstand van de gemeente Bedum, Loppersum en Ten Boer.
Belangenorganisaties: leden van het cliëntenplatform kunnen worden voorgedragen door belangenorganisaties zoals vakbonden, kerken en dergelijke. Indien dit niet mogelijk is door het cliëntenplatform zelf.
College: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bedum.
De afdeling: de afdeling Sociale Zaken als onderdeel van de sector Welzijn van de gemeente Bedum.

Hoofdstuk II

Samenstelling cliëntenplatform

Artikel 2

1.

In het cliëntenplatform zitten personen die deskundig zijn op het gebied van en/of actief betrokken zijn bij de uitvoering van de sociale zekerheidswetgeving. Deze personen kunnen zowel dienstverlener als gebruiker zijn. Zij behartigen de belangen van de gebruikers van de sociale zekerheidswetten die door de dienst worden uitgevoerd.

2.

Het minimale aantal leden van het cliëntenplatform is 4 en maximaal 10.

3.

Leden van het cliëntenplatform worden voorgedragen uit de bestaande belangengroepen in Bedum, Loppersum en Ten Boer. Nieuwe leden van het cliëntenplatform worden door het college benoemd op voordracht van de leden van het cliëntenplatform.

4.

De belangengroepen als bedoeld in het derde lid moeten voldoen aan de volgende voorwaarden :

 • a.

  het moeten belangenorganisaties zijn binnen de werkingssfeer van de afdelingen sociale zaken;

 • b.

  er moet sprake zijn van terugkoppeling naar de leden;

 • c.

  zij moeten hun werkterrein mede hebben in de gemeenten Bedum, Loppersum en Ten Boer;

 • d.

  de leden moeten direct belang hebben bij het sociaal beleid in genoemde gemeenten.

5.

De individuele leden als bedoeld in het tweede lid moeten, zo mogelijk, een afspiegeling zijn van de verschillende doelgroepen.

6.

De voorzitter van het cliëntenplatform:

 • a.

  is een onafhankelijk persoon;

 • b.

  heeft affiniteit en enige bekendheid met het vakgebied;

 • c.

  beschikt over beleidsmatig en zakelijk inzicht.

7.

Het lidmaatschap van het cliëntenplatform is onverenigbaar met het lidmaatschap van de gemeenteraad dan wel het college van Burgemeester en Wethouders.

Benoeming en zittingsduur leden cliëntenplatform en voorzitter

Artikel 3

1.

Nieuwe of vervangende leden van het cliëntenplatform worden benoemd door het College op voordracht van het cliëntenplatform. De leden vanuit de belangenorganisaties worden voorgedragen door de organisaties.

2.

De voorzitter van het cliëntenplatform wordt benoemd door het college op voordracht van het cliëntenplatform.

3.

Het cliëntenplatform kiest uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter, secretaris en plaatsvervangend secretaris.

4.

De zittingsduur van de leden is, behoudens tussentijds aftreden, vier jaar. . Het cliëntenplatform stelt een rooster van aftreden vast.

5.

De leden zijn tweemaal terstond hernoembaar (zittingsduur dus maximaal 12 jaar). Zij blijven hun functie waarnemen, totdat een nieuwe benoeming heeft plaatsgevonden.

6.

Eindigt de hoedanigheid waaraan een lid zijn benoeming ontleent, dan houdt hij binnen drie maanden op lid van het cliëntenplatform te zijn.

7.

De benoeming ter voorziening in tussentijds opengevallen plaatsen geschiedt bij voorkeur binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature.

8.

Het college kan op verzoek van het cliëntenplatform en onder opgaaf van gemotiveerde redenen een lid van het cliëntenplatform schorsen c.q. zijn lidmaatschap intrekken.

Hoofdstuk III

Taken en bevoegdheden cliëntenplatform

Artikel 4

1.

Er is binnen de gemeenten Bedum, Loppersum en Ten Boer een cliëntenplatform als bedoeld in artikel 47 van de WWB.

2.

Met de instelling van een cliёntenplatform en het overleg wordt beoogd meerwaarde te bereiken in de kwaliteit van de dienstverlening bij de uitvoering van de WWB.

3.

Het cliëntenplatform heeft tot taak het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college, de afdeling sociale zaken en de gemeenteraad over alle onderwerpen die de vorming, de uitvoering, de controle en de evaluatie van het gemeentelijke beleid ten aanzien van cliënten betreffen, daaronder begrepen de wijze waarop rijkswetgeving wordt uitgevoerd.

4.

Het cliëntenplatform is niet bevoegd te adviseren naar aanleiding van klachten, bezwaarschriften en andere zaken die op individuele cliënten betrekking hebben, met uitzondering van de hierbij gehanteerde procedures en regelingen. Evenmin kan worden geadviseerd betreffende het personeels- en organisatiebeleid.

Taken voorzitter en secretaris

Artikel 5

1.

Tot de taak van de voorzitter behoort:

 • a.

  het vaststellen van de agenda;

 • b.

  het bepalen van dag en uur van de vergadering;

 • c.

  het leiden van de vergadering;

 • d.

  het handhaven van de orde;

 • e.

  het schorsen van de vergadering;

 • f.

  het peilen van meningen en het meedelen van uitslagen van stemmingen;

 • g.

  het vertegenwoordigen van het cliëntenplatform naar buiten.

2.

Tot de taak van de secretaris behoort:

 • a.

  het openbaar bekendmaken van de agenda;

 • b.

  het mde opstellen van de agenda;

 • c.

  het bijwonen van (indien mogelijk) alle vergadering en zorgdragen voor de besluitenlijst;

 • d.

  het mede zorgdragen voor de uitvoering van besluiten;

 • e.

  het bwaken van de voortgang en afhandeling van de uitgebrachte adviezen;

 • f.

  in zijn algemeenheid het zorgdragen voor een goede ondersteuning van het cliëntenplatform, opdat deze haar taak op een goede wijze kan uitvoeren.

Hoofdstuk IV

Vergaderingen, vergaderorde en besluitvorming

Artikel 6

1.

Het cliëntenplatform vergadert minimaal 4 keer per jaar of zoveel meer als waartoe zij besluit. Hiervan zijn minimaal twee overlegvergaderingen met de wethouders van de gemeenten Bedum, Loppersum en Ten Boer.

2.

De vergaderingen zijn als regel openbaar. Het cliëntenplatform kan besluiten een besloten vergadering te houden.

3.

De gemeente stelt voor de vergaderingen van het cliëntenplatform faciliteiten beschikbaar zoals:

 • -

  financiën. De kosten van het platform komen in beginsel ten laste van de gemeenten tot het bedrag dat hiervoor is overeengekomen. Tot de kosten van het cliëntenplatform worden gerekend: het inhuren van deskundigen en/of derden, kosten vorming en scholing van de leden en organisatiekosten.

 • -

  vergaderaccommodatie en vergaderfaciliteiten voor overlegvergaderingen, evenals ruimte voor de overige werkzaamheden;

 • -

  gemeentepagina (aankondigingen openbare vergaderingen).

Artikel 7

1.

De agenda wordt tenminste twee weken voor de vergadering aan de leden toegezonden.

2.

Ieder lid heeft het recht schriftelijk voorstellen aan het cliëntenplatform te doen, welke voorstellen bij de voorzitter of secretaris worden ingediend. De voorstellen worden door de secretaris zo spoedig mogelijk aan de leden toegezonden. Indien het cliëntenplatform over de behandeling van deze voorstellen niet in de eerstvolgende vergadering beslist, heeft behandeling zoveel mogelijk plaats in de daaropvolgende vergadering.

3.

Ieder lid heeft het recht een voorstel betreffende de orde van de vergadering te doen.

4.

Het cliëntenplatform kan in overleg met het afdelingshoofd één of meerdere ambtenaren van de afdeling Sociale Zaken en/of derden uitnodigen de vergadering bij te wonen voor het geven van toelichting of advies.

Artikel 8

1.

Het cliëntenplatform kan beraadslagen en besluiten indien tenminste de helft van het aantal leden ter vergadering aanwezig is. De aanwezigheid blijkt uit de voor de aanvang van de vergadering ondertekende presentielijst.

2.

Alleen de leden van het cliëntenplatform hebben stemrecht. Indien een lid zich laat vertegenwoordigen door zijn/haar plaatsvervanger dan heeft deze laatste stemrecht. Stemmen bij volmacht wordt uitgesloten.

3.

Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen van de op de presentielijst aanwezige leden.

4.

Bij vaststelling van het resultaat van de stemming worden blanco stemmen danwel onthoudingen geacht niet te zijn uitgebracht, behoudens het bepaalde in lid 5 van dit artikel.

5.

Bij staking van de stemmen vindt op een door de voorzitter bepaald tijdstip herstemming plaats. Indien ook in dat geval de stemmen staken, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen behoudens het bepaalde in lid 8 van dit artikel.

6.

Stemming over zaken geschiedt door handopsteken.

7.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk met gesloten stembiljetten. Leidt een herstemming, ten gevolge van gelijkheid van het aantal uitgebrachte stemmen niet tot een beslissing, dan wordt beslist door trekking van een gemerkt lot.

8.

Minderheidsstandpunten kunnen op verzoek van het cliëntenplatform toegevoegd worden aan de besluitenlijst c.q. het voorstel/advies aan het College.

Overige bepalingen.

Artikel 9

1.

De leden van het cliëntenplatform, deskundigen en/of derden, zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen zij in de hiervoor aangeduide hoedanigheid vernemen zover dit door het college of gemachtigden kenbaar is gemaakt.

2.

Het voornemen tot geheimhouding moet van te voren bekend zijn gemaakt. De duur en inhoud van de geheimhoudingsplicht moet vooraf zijn aangegeven. De geheimhoudingsplicht vervalt niet door beëindiging van het lidmaatschap van het cliëntenplatform.

3.

Het cliëntenplatform brengt jaarlijks verslag uit aan het college waarin wordt ingegaan over het functioneren van het cliëntenplatform.

4.

De voorzitter en secretaris tekenen de stukken, die van het cliëntenplatform uitgaan.

Slotbepalingen

Artikel 10

Het College kan ter uitvoering van deze verordening nadere voorschriften geven.

Artikel 11

Wijziging of intrekking van deze verordening vindt niet plaats dan nadat het cliëntenplatform daarover is gehoord.

Inwerkingtreding en citeertitel

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand”.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 28 oktober 2004:

De voorzitter,

(Mr. drs. W.H. Everts)

De griffier,

(L.W.A. Tinga)