Regeling Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet BMWE 2016

Wettechnische informatie

 • Officiële naam: Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet BMWE 2016
 • Citeertitel: Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet BMWE 2016
 • Naam organisatie: Bedum
 • Besloten door: gemeenteraad
 • Onderwerp: maatschappelijke zorg en welzijn
 • Datum inwerkingtreding: 2016-01-01

Grondslagen

 • Participatiewet, art. 47

Opmerkingen m.b.t. de regeling

 • Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum
inwerking-
treding
Terugwerkende
kracht t/m
Datum uitwerking-
treding
Betreft Datum ondertekening Bron bekendmaking Kenmerk voorstel
01-01-2016 Nieuwe regeling 10-12-2015 Gemeenteblad, jaargang 2015, nr. 123034 Onbekend

Inleiding

De raad van de gemeente Bedum;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 november 2015;

gezien de adviezen van de cliëntenraad SoZaWe Bedum, de Marne, Winsum en Eemsmond;

gelet op artikel 47 van de Participatiewet;

besluit vast te stellen de Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet BMWE 2016.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

V erordening Cliëntenparticipatie Participatiewet BMWE 201 6

Artikel 1. Cliëntenraad

1.

De personen bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Participatiewet worden bij de uitvoering van deze wet betrokken door een cliëntenraad. De leden van de cliëntenraad worden benoemd door het college. De cliëntenraad draagt kandidaten voor.

2.

De cliëntenraad is, voor zover redelijkerwijs mogelijk, zodanig samengesteld dat deze een afspiegeling is van de bij de uitvoering van de Participatiewet betrokken personen.

3.

De cliëntenraad bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste vijfentwintig personen.

4.

De cliëntenraad benoemt uit zijn midden een voorzitter voor een termijn van termijn vier jaar.

5.

De cliëntenraad komt ten minste acht maal per kalenderjaar in vergadering bij elkaar.

Artikel 2. Contactambtenaar gemeente

Het college stelt een ambtenaar van de gemeente aan als contactpersoon om te waarborgen dat de cliëntenraad in staat is zijn taken naar behoren te vervullen.

Hoofdstuk 2. Taken en bevoegdheden van de gemeente, het college, de cliëntenraad en de contactambtenaar

Artikel 3. Taken van gemeentebestuur

1.

Het gemeentebestuur vraagt over beleidsvoornemens van de gemeenteraad en het college via de contactambtenaar gemeente advies aan de cliëntenraad op een dusdanig tijdstip dat dit advies van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.

2.

Van een tijdstip als bedoeld in het eerste lid is sprake als de adviesvraag aan de cliëntenraad wordt toegezonden uiterlijkvier weken voorafgaand aan de datum waarop het college of de gemeenteraad voornemens is het beleid vast te stellen.

3.

Het gemeentebestuur zorgt ervoor dat de cliëntenraad wordt betrokken bij de beleidsontwikkeling.

Artikel 4. Ondersteuning cliëntenraad

Het college zorgt voor adequate ondersteuning van de cliëntenraad. Hiertoe:

 • a.

  stelt het een vergaderruimte ter beschikking;

 • b.

  geeft het de leden van de cliëntenraad toegang tot kantoormiddelen zoals een kopieermachine en een printer;

 • c.

  zorgt het ervoor, met inachtneming van artikel 3, tweede lid, dat adviesaanvragen en conceptbeleid de ambtelijk contactpersoon tijdig bereiken;

 • d.

  stelt het ambtenaren van de gemeente in de gelegenheid een vergadering bij te wonen voor het geven van toelichting of uitleg, als daarom door de cliëntenraad is verzocht;

 • e.

  zorgt het ervoor dat aan de cliëntenraad de nodige informatie wordt verstrekt voor zover dat nodig is voor het naar behoren functioneren van de cliëntenraad;

 • f.

  ondersteunt het college de cliëntenraad indien gewenst bij verslaglegging van de overlegvergaderingen met de gemeenten;

 • g.

  verstrekt het de informatie, bedoeld onder e, op een zodanig tijdstip dat daadwerkelijk invloed mogelijk is op de beleidsvorming en besluitvorming, en

 • h.

  indien van toepassing, ziet het erop toe dat de cliëntenraad wordt geïnformeerd over de redenen van afwijking van het door de cliëntenraad gevraagd of ongevraagd gegeven advies.

Artikel 5. Taken en bevoegdheden van de cliëntenraad

1.

De cliëntenraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit in verband met door het college of de gemeenteraad voorgenomen beleid.

2.

Het advies als bedoeld in het eerste lid wordt uiterlijk tien werkdagen voordat het college of de gemeenteraad voornemens is het beleid vast te stellen uitgebracht door toezending aan de betreffende beleidsafdeling.

3.

De cliëntenraad heeft geen bevoegdheden in zaken betreffende individuele klachten, bezwaarschriften, andere zaken met betrekking tot een individuele persoon en in zaken betreffende de uitvoering.

4.

Ieder lid is bevoegd agendapunten aan te dragen. Dit dient te geschieden uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan de vergadering door toezending aan de secretaris cliëntenraad.

5.

De secretaris cliëntenraad maakt het verslag van de overlegvergadering met de gemeente(n) en zendt deze gelijktijdig met de uitnodiging van de volgende vergadering aan de leden.

Artikel 6. Taken van de gemeentelijk contactambtenaar

De gemeentelijk contactambtenaar:

 • a.

  draagt in overleg met de cliëntenraad zorg voor een vergaderreglement en ziet toe op de naleving ervan;

 • b.

  stelt voor aanvang van het kalenderjaar in overleg met de voorzitter van de cliëntenraad een vergaderkalender samen;

 • c.

  stelt in overleg met de door de cliëntenraad aangegeven persoon voorafgaand aan iedere vergadering de agenda samen;

 • d.

  ziet erop toe dat adviesvragen en conceptbeleid de leden op een zodanig tijdstip bereiken dat zij hun rol effectief kunnen vervullen.

Artikel 7. Budget cliëntenraad

1.

Ten behoeve van de cliëntenraad wordt jaarlijks een budget beschikbaar gesteld.

2.

Ten laste hiervan kunnen, ter beoordeling van het college, onder meer kosten worden gebracht die verband houden met deskundigheidsbevordering, het inwinnen van advies, achterbanraadpleging en organisatiekosten.

3.

Uit het budget wordt in ieder geval aan de leden van de Cliëntenraad per vergadering een bedrag als onkostenvergoeding en vergoeding voor deelname aan vergaderingen verstrekt. De onkostenvergoeding is maximaal het bedrag dat wordt vrijgelaten conform artikel 31 lid 2 van de Participatiewet.

4.

Jaarlijks voor 1 april brengt de cliëntenraad aan het college verslag uit van de activiteiten en bevindingen over het voorgaande jaar. Daarbij wordt in een financieel verslag tevens verantwoording afgelegd over de besteding van een eventueel beschikbaar gesteld budget.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 8. Intrekken oude verordening

De Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet BMWE 2015, in werking getreden op 1 juli 2015,wordt ingetrokken.

Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2016.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet BMWE 2016.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 december 2015,

De voorzitter De griffier