Regeling Verordening brandweerrechten 2013

Wettechnische informatie

 • Officiële naam: Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2013
 • Citeertitel: Verordening brandweerrechten 2013
 • Naam organisatie: Bedum
 • Besloten door: gemeenteraad
 • Onderwerp: financiën en economie
 • Datum inwerkingtreding: 2012-11-16
 • Geldig tot: 2014-01-01

Grondslagen

 • Gemeentewet, art. 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b

Opmerkingen m.b.t. de regeling

 • Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum
inwerking-
treding
Terugwerkende
kracht t/m
Datum uitwerking-
treding
Betreft Datum ondertekening Bron bekendmaking Kenmerk voorstel
16-11-2012 01-01-2014 Nieuwe regeling 08-11-2012 Noorderkrant, 14-11-2012 Onbekend

Inleiding

De gemeenteraad van Bedum;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 oktober 2012;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING

VAN BRANDWEERRECHTEN 20 1 3

Artikel 1

Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam "brandweerrechten" worden geheven:

  • a.

   rechten voor het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde bezittingen van de gemeentelijke brandweer of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeentelijke brandweer in beheer of in onderhoud zijn;

  • b.

   rechten voor het genot van door de gemeentelijke brandweer verstrekte diensten.

 • 2.

  Geen rechten als bedoeld in het eerste lid worden geheven ter zake van:

  • a.

   het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;

  • b.

   het beperken van brandgevaar;

  • c.

   het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand;

  • d.

   al hetgeen met de onderdelen a, b en c verband houdt;

  • e.

   het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;

Artikel 2

Belastingplicht

Belastingplichtig is:

 • 1.

  degene die gebruik maakt van de bezittingen, werken of inrichtingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a;

 • 2.

  degene die een dienst aanvraagt dan wel degene te wiens behoeve een dienst is verleend, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b.

Artikel 3

Tarieven en maatstaven van heffing

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 4

Belastingjaar

Voorzover in de bij deze verordening behorende tarieventabel tarieven zijn opgenomen die per jaar worden geheven, is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5

Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang.

 • 1.

  De rechten waarop artikel 4 van toepassing is, zijn verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, zijn de rechten, in zoverre in afwijking van artikel 3, tweede lid, verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor de dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 6

Wijze van heffing

 • 1.

  De in deze verordening genoemde rechten worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

 • 2.

  Indien zich ten aanzien van eenzelfde belastingplichtige meerdere belastbare feiten voordoen, kunnen de rechten terzake daarvan worden geheven door middel van één gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

Artikel 7

Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten moeten worden betaald op het moment van uitreiking van de in artikel 6 bedoelde kennisgeving.

 • 2.

  Als de kennisgeving wordt toegezonden, moeten de rechten worden betaald binnen 14 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving

 • 3.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijn.

Artikel 8

Kwijtschelding

Bij de invordering van brandweerrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9

Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten

Artikel 10

Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening brandweerrechten 2012" van 10 november 2011, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening brandweerrechten 2013".

Bedum, 8 november 2012

De raad voornoemd,

, voorzitter

, griffier

TARIEVENTABEL

Tarieventabel, behorende bij de ‘Verordening Brandweerrechten 2013’.

Indeling tarieventabel

Hoofdstuk 1 Personele diensten

Hoofdstuk 2 Behandeling brandslangen

Hoofdstuk 3 Beschikbaar stellen van brandblusmiddelen

Hoofdstuk 4 Persluchtapparatuur

Hoofdstuk 5 Materiële diensten

Hoofdstuk 6 Overige diensten

Algemeen

Alle in deze verordening opgenomen tarieven zijn exclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

Hoofdstuk 1 Personele diensten

Regeling informatie
1.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:
1.1.1 het verrichten van wacht-, waak- en controlediensten: per personeelslid, per uur 50,--
1.1.2 het verrichten, verlenen van hulp en bijstand: per personeelslid, per uur 50,--
1.1.3 het verrichten van inspectie van gebouwen: per personeelslid, per uurMet dien verstande, dat in enig kalenderjaar voor de eerste inspectie, hetzij gevraagd, hetzij ongevraagd, geen rechten verschuldigd zijn. 50,--
1.1.4 het verlenen van hulp in verband met liftstoringen, per hulpverleningMet dien verstande dat per inrichting per kalenderjaar voor de eerste uitruk geen rechten verschuldigd zijn. 100,--
1.1.5 het uitrukken voor een automatische brandmelding veroorzaakt door een onoplettendheid of een foutieve handelingMet dien verstande dat per kalenderjaar voor de eerste twee uitrukken naar een object geen rechten verschuldigd zijn. 250,--
1.1.6 het uitrukken voor een brand naar een container die geplaatst is aan de openbare weg of op een niet afgesloten privé-terrein een waarbij de container niet is afgesloten met een deugdelijk slot, per hulpverleningMet dien verstande dat per kalenderjaar voor de eerste uitruk naar een object geen rechten verschuldigd zijn. 250,--

Hoofdstuk 2 Behandeling brandslangen

Regeling informatie
2.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:
2.1.1 het reinigen, persen, drogen en controleren van brandslangen, per slang 15,--
2.1.2 het bundelen van brandslangkoppelingen, per slang 12,50
2.1.3 het repareren van brandslangen, per pleister 15,--

Hoofdstuk 3 Beschikbaar stellen van brandblusmiddelen

Regeling informatie
3.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beschikbaar stellen, per etmaal, van een:
3.1.1 brandslang 2,50
3.1.2 handbrandblusapparaat 15,--
3.1.3 opzetstuk 2,50
3.1.4 verdeelstuk 2,50
3.1.5 straalpijp 2,50
3.2 Voor het eventueel nadien reinigen en herstellen van de gebruikte slangen gelden de in hoofdstuk 2 vermelde tarieven.
3.3 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot de vervanging van een brandslang, die wegens onoordeelkundig gebruik is beschadigd 250,--

Hoofdstuk 4 Persluchtapparatuur

Regeling informatie
4.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:
4.1.1 het controleren en reinigen van een gelaatstuk 15,--
4.1.2 het controleren/repareren van persluchttoestellen, per toestel 35,--
4.1.3 het testen van een toestel of gelaatstuk (zonder reinigen etc.) 7,50
4.1.4 het vullen van een persluchttoestel inclusief de daarvoor benodigde zuurstof:
4.1.4.1 indien deze niet meer bedraagt dan 5 liter 9,--
4.1.4.2 indien deze niet meer bedraagt dan 10 liter 18,--
4.1.5 het herijken van een persluchttoestel 40,--
4.1.6 het reinigen en testen van niet besmette gaspakken, per pak 85,--

Hoofdstuk 5 Materiële diensten

Regeling informatie
5.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verrichten van diensten, per gebruiksuur, met een:
5.1.1 bestelwagen/manschappenwagen 55,--
5.1.2 een poederaanhangwagen 45,--
5.1.3 een auto en motorspuit 85,--
5.1.4 een autoladder 105,--
5.1.5 een hulpverleningswagen 85,--
5.1.6 een dompelpomp 12,--
5.1.7 een vloeistofzuiger 17,50
5.1.8 een lichtaggregaat, inclusief verlichting 25,--
5.2 Voor de tarieven onder 5.1 geldt, dat voor het personeel van het betreffende voer-/vaartuig, afzonderlijk de mensuren in rekening worden gebracht, overeenkomstig het tarief bedoeld onder 1.1.1 van deze tabel.

Hoofdstuk 6 Overige diensten

Regeling informatie
6.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:
6.1.1 de dienstverlening bij toegangsverschaffing van een perceel. per uur, inclusief het voertuig, chauffeur en de bezetting van het voertuig 85,--
6.1.2 het verrichten van diensten met lasapparatuur, per uur 40,--
6.2 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van hulp en bijstand ter afwending, respectievelijk ter beperking van ingevolge storm, wind, wateroverlast, dan wel een andere oorzaak, dreigende of ontstane schade, inclusief het voertuig, chauffeur en de bezetting van het voertuig:
6.2.1 in geval een bestelwagen/manschappenwagen wordt ingezet, per uur 85,--
6.2.2 in geval een hulpverleningswagen wordt ingezet, per uur 130,--
6.2.3 in geval een autospuit wordt ingezet, per uur 160,--
6.3 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het reinigen van een verontreinigd wegdek (exclusief de te gebruiken schoonmaakmiddelen), inclusief het voertuig, chauffeur en de bezetting van het voertuig:
6.3.1 in geval een bestelwagen/manschappenwagen wordt ingezet, per uur 135,--
6.3.2 in geval een hulpverleningswagen wordt ingezet, per uur 185,--
6.3.3 in geval een autospuit wordt ingezet, per uur 235,--
6.4 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:
6.4.1 het verzorgen van brandweeropleidingen en –cursussen (exclusief gebruikte blusmiddelen, brandweermaterialen en reiskosten), per instructie-uur van 50 minutenvoor cursussen buiten werktijd geldt een toeslag van 50% 40,--
6.4.2 het gebruik van het instructielokaal (exclusief koffieverstrekking), per uur 20,--
6.4.3 het gebruik van audiovisuele hulpmiddelen, per cursusdag 15,--
6.4.4 het gebruik van het oefenterrein, per uur 15,--
6.4.5 het tarief voor advisering door een brandweerofficier, per uur 80,--

Behoort bij het raadsbesluit van 8 november 2012.

De griffier van Bedum,