Regeling Verordening brandweerrechten 2011

Wettechnische informatie

 • Officiële naam: Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2011
 • Citeertitel: Verordening brandweerrechten 2011
 • Naam organisatie: Bedum
 • Besloten door: gemeenteraad
 • Onderwerp: financiën en economie
 • Datum inwerkingtreding: 2010-11-19
 • Geldig tot: 2012-01-01

Grondslagen

 • Gemeentewet, art. 229 lid 1 aanhef, onderdeel a en b

Opmerkingen m.b.t. de regeling

 • Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum
inwerking-
treding
Terugwerkende
kracht t/m
Datum uitwerking-
treding
Betreft Datum ondertekening Bron bekendmaking Kenmerk voorstel
19-11-2010 01-01-2012 Nieuwe regeling 11-11-2010 Gemeenteblad, 12-11-2010 Noorderkrant, 17-11-2010 Onbekend

Inleiding

De gemeenteraad van Bedum;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 oktober 2010;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de: VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN BRANDWEERRECHTEN 2011

Artikel 1

Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam "brandweerrechten" worden geheven:

  • a.

   rechten voor het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde bezittingen van de gemeentelijke brandweer of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeentelijke brandweer in beheer of in onderhoud zijn;

  • b.

   rechten voor het genot van door de gemeentelijke brandweer verstrekte diensten.

 • 2.

  Geen rechten als bedoeld in het eerste lid worden geheven ter zake van:

  • a.

   het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;

  • b.

   het beperken van brandgevaar;

  • c.

   het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand;

  • d.

   al hetgeen met de onderdelen a, b en c verband houdt;

  • e.

   het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;

  • f.

   de bestrijding en beperking van rampen, als bedoeld in artikel 1 van de Rampenwet (Stb. 1985, 88).

Artikel 2

Belastingplicht

Belastingplichtig is:

 • 1.

  degene die gebruik maakt van de bezittingen, werken of inrichtingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a;

 • 2.

  degene die een dienst aanvraagt dan wel degene te wiens behoeve een dienst is verleend, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b.

Artikel 3

Tarieven en maatstaven van heffing

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 4

Belastingjaar

Voorzover in de bij deze verordening behorende tarieventabel tarieven zijn opgenomen die per jaar worden geheven, is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5

Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang.

 • 1.

  De rechten waarop artikel 4 van toepassing is, zijn verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, zijn de rechten, in zoverre in afwijking van artikel 3, tweede lid, verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor de dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 6

Wijze van heffing

 • 1.

  De in deze verordening genoemde rechten worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

 • 2.

  Indien zich ten aanzien van eenzelfde belastingplichtige meerdere belastbare feiten voordoen, kunnen de rechten terzake daarvan worden geheven door middel van één gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

Artikel 7

Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten moeten worden betaald op het moment van uitreiking van de in artikel 6 bedoelde kennisgeving.

 • 2.

  Als de kennisgeving wordt toegezonden, moeten de rechten worden betaald binnen 14 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving

 • 3.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijn.

Artikel 8

Kwijtschelding

Bij de invordering van brandweerrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9

Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten

Artikel 10

Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening brandweerrechten 2010" van 12 november 2009, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening brandweerrechten 2011".

Bedum, 11 november 2010

De raad voornoemd,

, voorzitter

, griffier

TARIEVENTABEL

Tarieventabel, behorende bij de ‘Verordening Brandweerrechten 2011’.

Indeling tarieventabel

Hoofdstuk 1 Personele diensten

Hoofdstuk 2 Behandeling brandslangen

Hoofdstuk 3 Beschikbaar stellen van brandblusmiddelen

Hoofdstuk 4 Persluchtapparatuur

Hoofdstuk 5 Materiële diensten

Hoofdstuk 6 Overige diensten

Algemeen

Alle in deze verordening opgenomen tarieven zijn exclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

Hoofdstuk 1 Personele diensten

Regeling informatie
1.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:
1.1.1 het verrichten van wacht-, waak- en controlediensten: per personeelslid, per uur € 47,50
1.1.2 het verrichten, verlenen van hulp en bijstand: per personeelslid, per uur € 47,50
1.1.3 het verrichten van inspectie van gebouwen: per personeelslid, per uurMet dien verstande, dat in enig kalenderjaar voor de eerste inspectie, hetzij gevraagd, hetzij ongevraagd, geen rechten verschuldigd zijn. € 47,50
1.1.4 het verlenen van hulp in verband met liftstoringen, per hulpverleningMet dien verstande dat per inrichting per kalenderjaar voor de eerste uitruk geen rechten verschuldigd zijn. € 100,--
1.1.5 het uitrukken voor een automatische brandmelding veroorzaakt door een onoplettendheid of een foutieve handelingMet dien verstande dat per kalenderjaar voor de eerste twee uitrukken naar een object geen rechten verschuldigd zijn. € 250,--
1.1.6 het uitrukken voor een brand naar een container die geplaatst is aan de openbare weg of op een niet afgesloten privé-terrein een waarbij de container niet is afgesloten met een deugdelijk slot, per hulpverleningMet dien verstande dat per kalenderjaar voor de eerste uitruk naar een object geen rechten verschuldigd zijn. € 250,--

Hoofdstuk 2 Behandeling brandslangen

Regeling informatie
2.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:
2.1.1 het reinigen, persen, drogen en controleren van brandslangen, per slang € 15,--
2.1.2 het bundelen van brandslangkoppelingen, per slang € 12,50
2.1.3 het repareren van brandslangen, per pleister € 15,--

Hoofdstuk 3 Beschikbaar stellen van brandblusmiddelen

Regeling informatie
3.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beschikbaar stellen, per etmaal, van een:
3.1.1 brandslang € 2,50
3.1.2 handbrandblusapparaat € 15,--
3.1.3 opzetstuk € 2,50
3.1.4 verdeelstuk € 2,50
3.1.5 straalpijp € 2,50
3.2 Voor het eventueel nadien reinigen en herstellen van de gebruikte slangen gelden de in hoofdstuk 2 vermelde tarieven.
3.3 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot de vervanging van een brandslang, die wegens onoordeelkundig gebruik is beschadigd € 250,--

Hoofdstuk 4 Persluchtapparatuur

Regeling informatie
4.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:
4.1.1 het controleren en reinigen van een gelaatstuk € 15,--
4.1.2 het controleren/repareren van persluchttoestellen, per toestel € 35,--
4.1.3 het testen van een toestel of gelaatstuk (zonder reinigen etc.) € 7,50
4.1.4 het vullen van een persluchttoestel inclusief de daarvoor benodigde zuurstof:
4.1.4.1 indien deze niet meer bedraagt dan 5 liter € 9,--
4.1.4.2 indien deze niet meer bedraagt dan 10 liter € 18,--
4.1.5 het herijken van een persluchttoestel € 40,--
4.1.6 het reinigen en testen van niet besmette gaspakken, per pak € 85,--

Hoofdstuk 5 Materiële diensten

Regeling informatie
5.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verrichten van diensten, per gebruiksuur, met een:
5.1.1 bestelwagen/manschappenwagen € 50,--
5.1.2 een poederaanhangwagen € 40,--
5.1.3 een auto en motorspuit € 80,--
5.1.4 een autoladder € 100,--
5.1.5 een hulpverleningswagen € 80,--
5.1.6 een dompelpomp € 10,--
5.1.7 een vloeistofzuiger € 15,--
5.1.8 een lichtaggregaat, inclusief verlichting € 25,--
5.2 Voor de tarieven onder 5.1 geldt, dat voor het personeel van het betreffende voer-/vaartuig, afzonderlijk de mensuren in rekening worden gebracht, overeenkomstig het tarief bedoeld onder 1.1.1 van deze tabel.

Hoofdstuk 6 Overige diensten

Regeling informatie
6.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:
6.1.1 de dienstverlening bij toegangsverschaffing van een perceel. per uur, inclusief het voertuig, chauffeur en de bezetting van het voertuig € 75,--
6.1.2 het verrichten van diensten met lasapparatuur, per uur € 35,--
6.2 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van hulp en bijstand ter afwending, respectievelijk ter beperking van ingevolge storm, wind, wateroverlast, dan wel een andere oorzaak, dreigende of ontstane schade, inclusief het voertuig, chauffeur en de bezetting van het voertuig:
6.2.1 in geval een bestelwagen/manschappenwagen wordt ingezet, per uur € 80,--
6.2.2 in geval een hulpverleningswagen wordt ingezet, per uur € 130,--
6.2.3 in geval een autospuit wordt ingezet, per uur € 160,--
6.3 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het reinigen van een verontreinigd wegdek (exclusief de te gebruiken schoonmaakmiddelen), inclusief het voertuig, chauffeur en de bezetting van het voertuig:
6.3.1 in geval een bestelwagen/manschappenwagen wordt ingezet, per uur € 135,--
6.3.2 in geval een hulpverleningswagen wordt ingezet, per uur € 185,--
6.3.3 in geval een autospuit wordt ingezet, per uur € 235,--
6.4 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:
6.4.1 het verzorgen van brandweeropleidingen en –cursussen (exclusief gebruikte blusmiddelen, brandweermaterialen en reiskosten), per instructie-uur van 50 minutenvoor cursussen buiten werktijd geldt een toeslag van 50% € 40,--
6.4.2 het gebruik van het instructielokaal (exclusief koffieverstrekking), per uur € 20,--
6.4.3 het gebruik van audiovisuele hulpmiddelen, per cursusdag € 15,--
6.4.4 het gebruik van het oefenterrein, per uur € 15,--
6.4.5 het tarief voor advisering door een brandweerofficier, per uur € 75,--

Behoort bij het raadsbesluit van 11 november 2010.

De griffier van Bedum,