Regeling Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Gemeente Bedum

Wettechnische informatie

 • Officiële naam: Uitvoeringsregeling met betrekking tot de heffing en de invordering van gemeentelijke belastingen in de gemeente Bedum
 • Citeertitel: Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Gemeente Bedum
 • Naam organisatie: Bedum
 • Besloten door: college van burgemeester en wethouders
 • Onderwerp: financiën en economie
 • Datum inwerkingtreding: 2007-03-09

Grondslagen

 • Algemene wet inzake rijksbelastingen, art. 6, 7, 8, 13 en 14
 • Invorderingswet 1990, art. 29 en 31
 • Gemeentewet, art. 231 lid 2 onderdeel a en lid 3, 237 en 160 lid 1 onderdeel b
 • Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81

Opmerkingen m.b.t. de regeling

 • Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum
inwerking-
treding
Terugwerkende
kracht t/m
Datum uitwerking-
treding
Betreft Datum ondertekening Bron bekendmaking Kenmerk voorstel
09-03-2007 Nieuwe regeling 27-02-2003 Gemeenteblad, 28-2-2007 Noorderkrant, 7-3-2007 Onbekend

Inleiding

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Bedum;

gelet op de artikelen 6, 7, 8, 13 en 14 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de artikelen 29 en 31 van de Invorderingswet 1990 in verbinding met de artikelen 231, tweede lid, onderdeel a, en derde lid, en 237 van de Gemeentewet, op artikel 160, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet, op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, alsmede op het betreffende artikel van de in de gemeente Bedum geldende belastingverordeningen, waarin aan het college de bevoegdheid is toegekend nadere regels te geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de onderscheiden gemeentelijke belastingen;

besluit:

vast te stellen de volgende regeling:

Uitvoeringsregeling met betrekking tot de heffing en de invordering van gemeentelijke belastingen in de gemeente Bedum

Artikel 1 Algemene bepaling

Deze regeling geeft uitvoering aan de artikelen 6, 7, 8, 13 en 14 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de artikelen 29 en 31 van de Invorderingswet 1990, artikel 160, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet, artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen in de belastingverordeningen van de gemeente Bedum op grond waarvan het college van burgemeester en wethouders nadere regels kan geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de onderscheiden gemeentelijke belastingen.

Voor de toepassing van deze regeling worden rechten aangemerkt als gemeentelijke belastingen.

De op andere wijze geheven gemeentelijke belastingen bedoeld in artikel 233 van de Gemeentewet, worden voor de toepassing van deze regeling aangemerkt als bij wege van aanslag geheven belastingen, met dien verstande dat wordt verstaan onder de aanslag of de voorlopige aanslag: het gevorderde, onderscheidenlijk het voorlopig gevorderde bedrag. Artikel 2 blijft bij de op andere wijze geheven gemeentelijke belastingen buiten toepassing.

Artikel 2 Aangifte

1.

De belastingplichtige aan wie niet binnen zes maanden na afloop van het belastingjaar of kalenderjaar een aangiftebiljet is uitgereikt of een aanslag is opgelegd, is gehouden binnen een maand na het verstrijken van die zes maanden bij de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar een schriftelijk verzoek in te dienen om uitreiking van een aangiftebiljet.

2.

Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar ontstaat dan wel het aantal honden dat door de belastingplichtige wordt gehouden wijziging ondergaat, moet de belastingplichtige binnen twee weken na het tijdstip waarop de belastingplicht is ontstaan of de wijziging van het aantal honden heeft plaatsgevonden, bij de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar schriftelijk verzoeken om te worden uitgenodigd tot het doen van aangifte.

Artikel 4 Voorlopige aanslag

De in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar kan, na aanvang het belastingjaar of kalenderjaar, aan belastingplichtige een voorlopige aanslag opleggen dan wel van belastingplichtige een voorlopig bedrag vorderen tot ten hoogste het bedrag waarop de aanslag of het gevorderde bedrag over dat jaar vermoedelijk zal worden vastgesteld.

Artikel 5 Rente

1.

Het percentage van de invorderingsrente is het percentage dat ingevolge artikel 29 van de Invorderingswet 1990 voor het betreffende kalenderkwartaal voor de rijksbelastingen is vastgesteld.

2.

Bij de invordering van de gemeentelijke belastingen vindt de ministeriële regeling bedoeld in artikel 31 van de Invorderingswet 1990 overeenkomstige toepassing;

3.

In afwijking van de in het tweede lid bedoelde regeling wordt geen invorderingsrente in rekening gebracht indien deze in totaal een bedrag van € 25,-- niet te boven gaat.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

1.

De ‘Regeling gemeentelijke belastingen’, vastgesteld bij besluit van 17 februari 1998, wordt ingetrokken op het moment dat deze regeling in werking treedt.

2.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

3.

Deze regeling wordt aangehaald als ‘Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Gemeente Bedum’.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 27 februari 2007;

de secretaris,

de burgemeester,