Regeling Regeling burgerinitiatief gemeente Bedum

Wettechnische informatie

 • Officiële naam: Regeling burgerinitiatief gemeente Bedum
 • Citeertitel: Regeling burgerinitiatief gemeente Bedum
 • Naam organisatie: Bedum
 • Besloten door: gemeenteraad
 • Onderwerp: bestuur en recht
 • Datum inwerkingtreding: 2004-05-07

Grondslagen

 • Onbekend

Opmerkingen m.b.t. de regeling

 • Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum
inwerking-
treding
Terugwerkende
kracht t/m
Datum uitwerking-
treding
Betreft Datum ondertekening Bron bekendmaking Kenmerk voorstel
07-05-2004 Nieuwe regeling 25-03-2004 Gemeenteblad, 26-3-2004 Noorderkrant, 7-4-2004 Onbekend

Inleiding

Nr. 7 

De raad van de gemeente Bedum, 

B E S L U I T : 

vast te stellen de volgende Regeling burgerinitiatief gemeente Bedum.  

Artikel 1 (begripsomschrijving)

In deze verordening wordt verstaan onder een burgerinitiatiefvoorstel: een voorstel van een initiatiefgerechtigde om een onderwerp op de agenda van de vergadering van de raad te plaatsen. 

Artikel 2 (geldigheid verzoek)

1.

De raad plaatst een burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van zijn vergadering indien daartoe door een initiatiefgerechtigde een geldig verzoek is ingediend. 

2.

Ongeldig is het verzoek dat: 

 • a.

  niet door ten minste 25 initiatiefgerechtigden wordt ondersteund 

 • b.

  een onderwerp als bedoeld in artikel 4 bevat, of 

 • c.

  niet voldoet aan de voorwaarden, gesteld in artikel 5 

Artikel 3 (initiatiefgerechtigden)

1.

Initiatiefgerechtigd zijn degenen die kiesgerechtigd zijn voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Bedum alsmede ingezetenen van de gemeente Bedum van zestien jaar en ouder die met uitzondering van hun leeftijd voldoen aan de vereisten voor het kiesrecht voor de leden van de gemeenteraad. 

2.

Voor de beoordeling of aan de vereisten voor initiatiefgerechtigdheid is voldaan, is de toestand op de dag van indiening van het verzoek bepalend. 

Artikel 4 (onderwerp)

Een burgerinitiatiefvoorstel houdt niet in: 

 • 1.

  Een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad; 

 • 2.

  Een vraag over het gemeentelijk beleid; 

 • 3.

  Een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht over een gedraging van het gemeentebestuur; 

 • 4.

  Een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van het gemeentebestuur. 

 • 5.

  Een onderwerp waarover tijdens de raadsperiode waarin indiening van het voorstel plaatsvindt door de raad een besluit is genomen. 

Artikel 5 (voorwaarden)

1.

Het verzoek tot plaatsing van een burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van de vergadering van de raad wordt schriftelijk ingediend bij de burgemeester. 

2.

Het verzoek bevat ten minste: 

 • a.

  een nauwkeurige omschrijving van het burgerinitiatiefvoorstel 

 • b.

  een toelichting op het burgerinitiatiefvoorstel 

 • c.

  de achternaam, de voornamen, het adres, de geboortedatum en de handtekening van de verzoeker en zijn plaatsvervanger, en 

 • d.

  een lijst met de voornamen, achternamen, adressen, geboortedata en handtekeningen van de initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen 

3.

Voor de indiening van het verzoek wordt gebruik gemaakt van de in de bijlagen A en B van deze verordening opgenomen modellen. 

Artikel 6 (agendering)

1.

De raad beslist in de eerstvolgende vergadering na de datum van indiening van het verzoek of het burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van de vergadering van de raad wordt geplaatst, met dien verstande dat ten minste twee weken is gelegen tussen de dag van indiening van het verzoek en de dag van de vergadering waarin op het verzoek wordt beslist. 

2.

Indien de raad het verzoek afwijst wegens strijd met artikel 4, lid 1, kan de raad het voorstel doorzenden aan burgemeester en wethouders. 

3.

Indien de raad het verzoek toewijst, dan agendeert hij het burgerinitiatiefvoorstel voor de eerstvolgende vergadering van de raad. 

4.

De burgemeester nodigt de verzoeker schriftelijk uit voor de raadsvergadering waarvoor het burgerinitiatiefvoorstel is geagendeerd. De verzoeker of zijn plaatsvervanger heeft tijdens deze vergadering de gelegenheid om zijn burgerinitiatiefvoorstel mondeling nader toe te lichten. 

5.

Zo spoedig mogelijk nadat de raad over het burgerinitiatiefvoorstel een besluit heeft genomen wordt dit besluit bekendgemaakt door kennisgeving van het besluit of van de zakelijke inhoud ervan in een van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad, dan wel op een andere geschikte wijze. 

6.

Tegelijkertijd met de bekendmaking wordt van het besluit mededeling gedaan aan verzoeker. 

Artikel 7 (jaarverslag)

De burgemeester brengt over elk jaar een verslag uit over de werking van het recht van burgerinitiatief in de praktijk.  

Artikel 8 (slotbepaling)

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als 'Regeling burgerinitiatief gemeente Bedum'. 

 • 2.

  De regeling treedt in werking zes weken na de dag van bekendmaking. 

Aldus vastgesteld in de openbare 

vergadering van de raad van de  

gemeente Bedum, gehouden 

op 25 maart 2004 

,voorzitter 

,griffier