Regeling Kwijtscheldingsbesluit gemeente Bedum

Wettechnische informatie

 • Officiële naam: Besluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid gemeente Bedum
 • Citeertitel: Kwijtscheldingsbesluit gemeente Bedum
 • Naam organisatie: Bedum
 • Besloten door: gemeenteraad
 • Onderwerp: financiën en economie
 • Datum inwerkingtreding: 2012-12-28

Grondslagen

 • Gemeentewet, art. 225
 • Invorderingswet 1990, art. 26
 • Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Opmerkingen m.b.t. de regeling

 • Artikelen 2, 3 en 4 werken terug tot 1 januari 2012.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum
inwerking-
treding
Terugwerkende
kracht t/m
Datum uitwerking-
treding
Betreft Datum ondertekening Bron bekendmaking Kenmerk voorstel
28-12-2012 01-01-2012 Nieuwe regeling 13-12-2012 Noorderkrant, 27-12-2012 Onbekend

Inleiding

De gemeenteraad van Bedum;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 december 2012;

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990 en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

b e s l u i t:

vast te stellen het:

“Besluit gemeentelijk k wijtscheldingsbe leid gemeente Bedum

Artikel 1 Beperking kwijtschelding

1.

Bij de invordering van de volgende belastingen en heffingen kan kwijtschelding worden verleend:

 • a.

  Onroerende-zaakbelastingen;

 • b.

  Roerende-zaakbelastingen;

 • c.

  Afvalstoffenheffing, voor de eerste set containers;

 • d.

  Rioolheffing.

2.

Bij de invordering van de overige belastingen en heffingen wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 2 Verruimde kwijtschelding

1.

Bij de berekening van kwijtschelding worden, in afwijking van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, de kosten van het bestaan vastgesteld op 100% van de bijstandsnorm.

2.

Bij de berekening van kwijtschelding worden, in afwijking van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, de kosten van het bestaan voor personen die de pensioengerechtigde leeftijd, als bedoeld in artikel 7, onderdeel a van de Algemene ouderdomswet, hebben bereikt, vastgesteld op 100% van het toepasselijke netto-ouderdomspensioen, bedoeld in artikel 9, zesde lid van de Algemene ouderdomswet, verhoogd met de toepasselijke tegemoetkoming op grond van de wet

“Mogelijkheid Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen” (MKOB).

Artikel 3 Kwijtschelding voor ondernemers

Gelet op artikel 28, lid 1, onderdeel b van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 kan een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent in aanmerking komen voor kwijtschelding van privébelastingschulden. Kwijtschelding van belastingschulden die geheel of gedeeltelijk verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep is niet mogelijk.

Artikel 4 Kosten kinderopvang

Gelet op artikel 28, lid 3 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt bij een verzoek om kwijtschelding rekening gehouden met de netto uitgaven voor formele kinderopvang. Dat wil zeggen dat alleen die uitgaven voor kinderopvang in aanmerking worden genomen, waarvoor recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst bestaat. Bij het berekenen van het netto-besteedbare inkomen wordt rekening gehouden met de uitgaven die de belastingschuldige heeft voor kinderopvang, na aftrek van de ontvangen kinderopvangtoeslag.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

1.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking, met dien verstande dat artikelen 2, 3 en 4 terugwerken tot 1 januari 2012.

2.

Dit besluit kan worden aangehaald als “Kwijtscheldingsbesluit gemeente Bedum”.

Bedum, 13 december 2012.

De raad voornoemd,

,voorzitter

,griffier