Regeling Bezoldigingsverordening gemeente Bedum 1999

Wettechnische informatie

 • Officiële naam: Bezoldingsverordening gemeente Bedum
 • Citeertitel: Bezoldigingsverordening gemeente Bedum 1999
 • Naam organisatie: Bedum
 • Besloten door: gemeenteraad
 • Onderwerp: personeel en organisatie
 • Datum inwerkingtreding: 2000-01-01

Grondslagen

 • Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Bedum, art. 3:1
 • Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen m.b.t. de regeling

 • Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum
inwerking-
treding
Terugwerkende
kracht t/m
Datum uitwerking-
treding
Betreft Datum ondertekening Bron bekendmaking Kenmerk voorstel
05-07-2007 Toevoeging art. 6 lid 5 26-06-2007 Gemeenteblad, 27-6-2007
05-05-2005 01-04-2005 Art. 19 vervallen 26-04-2005 Gemeenteblad, 27-4-2005
01-01-2000 Nieuwe regeling 16-12-1999 Gemeenteblad, 17-12-1999 Onbekend

Inleiding

De raad van de gemeente Bedum;

gelet op het bepaalde in artikel 3 : 1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Bedum;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Bedum d.d. 15 september 1999;

gehoord de Commissie voor Georganiseerd Overleg;

gelet op het gestelde in artikel 149 van de Gemeentewet,

b e s l u i t :

vast te stellen de navolgende verordening

BEZOLDIGINGSVERORDENING GEMEENTE BEDUM

1 BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  ambtenaar:

  • 1.

   de ambtenaar in de zin van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Bedum;

  • 2.

   de werknemer als bedoeld in artikel 2:5:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Bedum;

 • b.

  salaris: het salaris, als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid onder b, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Bedum;

 • c.

  uurloon: het uurloon als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder o van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Bedum;

 • d.

  schaal: de schaal als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid onder a, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Bedum, opgenomen in bijlage II of bijlage IIa van die regeling;

 • e.

  maximumsalaris: het hoogste bedrag van een salarisschaal;

 • f.

  bezoldiging: de bezoldiging als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid onder c, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Bedum;

 • g.

  betrekking: de betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder b, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Bedum;

 • h.

  functie: het samenstel van werkzaamheden door de ambtenaar te verrichten;

 • i.

  functiewaarderingsonderzoek het op systematische wijze in rangorde plaatsen van functies, met als criterium de relatieve zwaarte van het werk;

 • j.

  conversie: de vertaling van de gevonden rangorde naar salarisschalen;

 • k.

  volledige betrekking: de volledige betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder k, van de arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Bedum;

 • l.

  overwerk: het overwerk als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder 1, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Bedum;

II.SALARIS

Recht op salaris

Artikel 2

 • 1.

  Het recht op salaris vangt aan met de dag waarop de aanstelling van de ambtenaar ingaat. Indien in het aanstellingsbesluit geen datum van ingang is vermeld, vangt het recht op salaris aan met de dag waarop de ambtenaar feitelijk in dienst is getreden.

 • 2.

  Het recht op salaris eindigt, in geval van ontslag, met ingang van de dag waarop het ontslag ingaat.

Gebroken tijdvakken

Artikel 3

Wanneer het salaris of een toelage moet worden berekend over een gedeelte van een maand, wordt het bedrag per dag vastgesteld door het maandbedrag te delen door het aantal kalenderdagen van die maand.

Onvolledige betrekking

Artikel 4

Het salaris van de ambtenaar met een onvolledige betrekking wordt vastgesteld op een evenredig deel van het salaris dat voor hem zou gelden bij een volledige betrekking.

Salarisbedragen

Artikel 5

De salarissen van de ambtenaren wier salaris niet bij of krachtens de wet is geregeld, worden vastgesteld op de bedragen volgens de salarisschalen zoals opgenomen in bijlage II of bijlage IIa van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Bedum.

Artikel 6

 • 1.

  De toepassing van bijlage II dan wel bijlage IIa van de arbeidsvoorwaarden regeling gemeente Bedum vindt plaats conform hetgeen is bepaald in artikel 3:1, derde t/m vijfde lid, van de Arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Bedum.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders bepalen met inachtneming van de resultaten van een functiewaarderingsonderzoek en aan de hand van de vastgestelde conversie de voor de ambtenaar geldende salarisschaal, tenzij zijn wijze van functioneren zich nog daartegen verzet.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen met betrekking tot de uitvoering van een functiewaarderingsonderzoek en de daarbij te hanteren methode.

 • 4.

  Anders dan bij het aanvaarden van passende of gangbare arbeid, dan wel bij wijze van disciplinaire straf, als bedoeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Bedum, kan zonder voorafgaand ontslag voor een ambtenaar geen salarisschaal gaan gelden met een lager maximumsalaris dan dat van de reeds voor hem geldende salarisschaal.

 • 5.

  de ambtenaar, waarvan de functie als gevolg van herwaardering op een lager salarisniveau wordt gewaardeerd behoudt het salaris en de “uitlooprangaanspraken” verbonden aan de functie waarin hij/zij op het moment van herwaardering werkzaam is. Deze garantie geldt alleen voor medewerkers die op 1 maart 2006 in dienst van de gemeente Bedum waren.

Periodieke verhoging van het salaris

Artikel 7

 • 1.

  Het salaris van de ambtenaar die voldoende functioneert, wordt binnen de voor hem geldende salarisschaal periodiek verhoogd tot het naasthogere bedrag.

 • 2.

  De periodieke verhogingen worden toegekend aan de ambtenaar die het maximumsalaris van de voor hem geldende salarisschaal nog niet heeft bereikt, voor de eerste maal met ingang van de eerste dag van de maand waarin zijn aanstelling een jaar is verstreken en nadien telkens na een jaar.

 • 3.

  Het tijdstip waarop ingevolge het vorige lid voor de eerste maal een periodieke verhoging wordt toegekend, kan worden vervroegd indien daartoe naar het oordeel van burgemeester en wethouders aanleiding bestaat.

 • 4.

  Het salaris wordt, indien de salarisschaal dit aangeeft en wanneer het maximumsalaris is bereikt, voor de eerste maal na drie jaar en vervolgens om de twee jaar verhoogd tot een naasthogere bedrag.

Extra periodieke verhoging van het salaris

Artikel 8

 • 1.

  Aan de ambtenaar die het maximumsalaris van de voor hem geldende salarisschaal nog niet heeft bereikt, kan een extra periodieke salarisverhoging tot een in de salarisschaal genoemd bedrag, niet uitgaande boven het maximumsalaris, worden toegekend op grond van zeer goede of uitstekende vervulling van de betrekking.

 • 2.

  Bij de toepassing van het vorige lid blijft het tijdstip waarop ingevolge artikel 7 een salarisverhoging wordt toegekend onverlet, tenzij anders wordt bepaald.

Geen periodieke verhoging

Artikel 9

 • 1.

  Indien een ambtenaar onvoldoende functioneert, kan worden bepaald dat voor hem de in artikel 7 bedoelde salarisverhoging achterwege wordt gelaten.

 • 2.

  Nadien kan worden bepaald dat de salarisverhoging, welke met toepassing van het eerste lid achterwege is gelaten, al dan niet met terugwerkende kracht alsnog wordt toegekend.

 • 3.

  Van een beslissing tot toepassing van het eerste lid wordt de ambtenaar zo spoedig mogelijk, doch in elk geval voor de datum waarop anders de salarisverhoging zou ingaan, schriftelijk mededeling gedaan, onder vermelding van de redenen welke tot de beslissing hebben geleid.

Artikel 10

 • 1.

  Wanneer de ambtenaar wordt bevorderd naar een salarisschaal met een hoger maximumsalaris wordt:

  • a.

   voor de ambtenaar, als bedoeld in artikel 3:1, derde lid onder a. van de Arbeidsvoorwaarden-regeling gemeente Bedum, het salaris in de nieuwe schaal vastgesteld op het bedrag, gelegen onmiddellijk boven het salaris dat de ambtenaar in de oude schaal zou hebben genoten;

  • b.

   voor de ambtenaar, als bedoeld in artikel 3:1, derde lid onder b, van de Arbeidsvoorwaarden-regeling gemeente Bedum, het salaris in de nieuwe schaal vastgesteld op het eersthogere bedrag in die schaal, waarmee gerealiseerd wordt dat het verschil tussen het nieuwe salaris en het oude salaris van de ambtenaar tenminste 75% bedraagt van het verschil tussen het bedrag dat de ambtenaar laatstelijk genoot en het naasthogere bedrag in die oude schaal, dan wel het naastlagere bedrag in die oude schaal, indien het salaris in de oude schaal reeds overeenkwam met het hoogste bedrag uit die schaal.

 • 2.

  Voorzover nodig zal – in afwijking van het eerste lid onder a – de vooruitgang in salaris tengevolge van de indeling in de schaal met een hoger maximumsalaris nimmer minder bedragen dan het geval zou zijn bij verhoging ingevolge artikel 7 in de schaal waarin de ambtenaar wordt ingedeeld.

III INSTRUMENTEN VAN FLEXIBELE BELONING

Gratificatie

Artikel 11

 • 1.

  Aan de ambtenaar die het maximum van de voor hem geldende salarisschaal heeft bereikt kan door burgemeester en wethouders wanneer daartoe naar hun oordeel op grond van buitengewone bekwaamheid, geschiktheid en ijver aanleiding bestaat, een toelage worden toegekend.

 • 2.

  De in het vorige lid bedoelde toelage is niet hoger dan 10 procent van het salaris van de betrokken ambtenaar, met dien verstande dat de som van dat salaris en die toelage het hoogste bedrag van de naasthogere salarisschaal niet overschrijdt.

Artikel 12

 • 1.

  Aan de ambtenaar die naar het oordeel van burgemeester en wethouders bijzondere prestaties in de functie heeft geleverd, kan een tijdelijke toelage worden toegekend.

 • 2.

  De in het vorige lid bedoelde toelage wordt ineens en ten hoogste eenmaal binnen een tijdvak van een jaar uitgekeerd. Een ambtenaar kan ten hoogste twee achtereenvolgende jaren voor een tijdelijke toelage in aanmerking komen.

 • 3.

  De tijdelijke toelage bedraagt maximaal het voor de ambtenaar geldende salarisbedrag per maand.

IV OVERIGE TOELAGEN EN VERGOEDINGEN

Waarnemingstoelage

Artikel 13

Een waarnemingstoelage wordt toegekend conform hetgeen is geregeld in artikel 3:1:2 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Bedum.

Artikel 14

Aan de ambtenaar voor wie een salarisschaal geldt met een lager maximumsalaris dan dat van schaal 11 wordt ingeval van overwerk een overwerkvergoeding toegekend conform hetgeen is geregeld in artikel 3:2 en artikel 3:2:1 van de arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Bedum.

Toelage onregelmatige dienst

Artikel 15

 • 1.

  Aan de ambtenaar voor wie een salarisschaal geldt met een lager maximumsalaris dan dat van schaal 6 en voor wie werktijden zijn vastgesteld conform in artikel 3: 3 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Bedum, wordt een toelage toegekend op grond van artikel 3:3 van de Arbeidsvoorwaarden-regeling gemeente Bedum.

 • 2.

  De toelage als bedoeld in het eerste lid bedraagt per gewerkt uur een percentage van het voor de ambtenaar geldende salaris per uur en wel:

  • a.

   20% voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 6 en 8 uur en tussen 18 en 22 uur;

  • b.

   40% voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 0 en 6 uur en tussen 22 en 24 uur; voor de zaterdag:

  • c.

   45% voor de uren tussen 00.00 en 08.00 uur, 25% voor de uren tussen 08.00 uur en 18.00 uur, 70% voor de uren tussen 18 en 24 uur;

  • d.

   70% voor de uren op zondag;

  • e.

   100% voor de uren op de feestdagen genoemd in artikel 4:2:1, derde lid van de Arbeidsvoor-waardenregeling gemeente Bedum.

Artikel 16

In gevallen, waarin de bezoldiging of kortingsbedragen moeten worden berekend over een gedeelte van een maand, wordt de bezoldiging of korting per dag vastgesteld door de bezoldiging of korting per maand te delen door het aantal dagen van de desbetreffende kalendermaand.

Artikel 17

De ambtenaar, ingedeeld bij de wacht – en waarschuwingsdienst voor gladheidsbestrijding buiten de werktijden, ontvangt per winter een toelage van het bedrag vermeld op bijlage C.

Artikel 18

1.

De ambtenaren, die zijn ingedeeld in een der waarderings/salarisniveaus 1 t/m 5 ontvangen, wanneer zij de in het tweede lid van dit artikel vermelde werkzaamheden verrichten, een toelage als vermeld op bijlage C.

2.

De in het vorige lid bedoelde werkzaamheden zijn:

 • a.

  het ledigen van vetputten en septictanks, één uur per aansluiting;

 • b.
  • 1.

   het schoonmaken van de kadaver – koelbox, één uur per schoonmaakbeurt;

  • 2.

   het opruimen van kadavers (uitgezonderd kleine huisdieren) op de openbare weg of in het water, één uur per opruimbeurt;

 • c.

  het met de trekker of gieter aanbrengen en verdelen van bitumen, drie uur per dagdeel;

 • d.
  • 1.

   Het repareren van aansluitingen op hoofdriolen, een uur per verrichte reparatie;

  • 2.

   het ontstoppen van afvoerleidingen bestemd voor zogenaamd afvalwater (geen hemelwater) één uur per ontstopping;

 • e.

  het openen en het ruimen van graven, alsmede herbegraven overeenkomstig de daaraan bestede tijd;

 • f.

  het werken met klein gevaarlijk afval, twee uur per dagdeel;

 • g.

  het maaien met kleine machines en rugmaaiers van door hondenuitwerpselen vervuilde grasstroken, naar gewerkte tijd;

 • h.

  niet tot het reguliere werk behorende vuile werkzaamheden (ter beoordeling van de werkgever), naar gewerkte tijd.

3.

Burgemeester en wethouders kennen voorts voor andere dan in het tweede lid genoemde werkzaamheden, die naar hun oordeel het in het eerste lid bedoelde bijzondere karakter bezitten en welke worden verricht door ambtenaren, geplaatst in één der waarderings-/ salarisniveaus 1 t/m 5, de in het eerste lid vermelde toelage toe.

Artikel 19

Vervalt te rekenen vanaf 1 april 2005.

Artikel 20

Voor de ambtenaar die in het bezit is van een E.H.B.O. –diploma, waarvan naar het oordeel van burgemeester en wethouders het bezit in het belang van de dienst is, zijn , gedurende de geldigheid van dit diploma, de door de Minister van Binnenlandse Zaken vastgesteld of vast te stellen regelen omtrent de beloning diploma-E.H.B.O. van overeenkomstige toepassing.

Artikel 21

Voor gevallen waarin deze verordening niet of niet naar billijkheid voorziet, treffen burgemeester en wethouders een bijzondere regeling

Artikel 22

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2000 en kan worden aangehaald als de “Bezoldigingsverordening gemeente Bedum 1999”.

 • 2.

  De “Bezoldigingsverordening 1995”, zoals vastgesteld op 20 april 1995, wordt ingetrokken.

Aldus vastgesteld door de raad der

gemeente Bedum in de openbare

vergadering van 16 december 1999.

, voorzitter.

, secretaris.