Ter inzage

 

Omgevingsvergunning voor het realiseren van een schoolgebouw met buitenberging aan De Vlijt te Bedum

Burgemeester en wethouders van Bedum maken bekend een omgevingsvergunning te hebben verleend voor het realiseren van een schoolgebouw met buitenberging aan De Vlijt (skatebaan locatie) te Bedum (dossiernummer HZ_WABO-2017-0166). Hiertoe heeft de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen afgegeven op 20 september 2018. Het besluit omvat de volgende activiteiten:

 • Het bouwen van een bouwwerk, als bedoeld in arti kel 2.1, eerste lid onder a Wabo;
 • Het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan als bedoeld in arti kel 2.1 eerste lid onder c Wabo;
 • Een houtopstand te vellen of te doen vellen, als bedoeld in artikel 2.2, lid 1, sub g.

Ter inzage

De ontwerpvergunning heeft voor een periode van zes weken ter inzage gelegen, hiertegen zijn zienswijzen ingediend. De omgevingsvergunning ligt vanaf 27 september 2018 gedurende 6 weken tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage bij de afdeling VROM van de gemeente Bedum.

Op www.bedum.nl kunt u de stukken inzien onder de knop 'loket' – 'ter inzage' en op www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer: NL.IMRO.0005.OMBE18HERS1. 

Stukken

 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van de school aan Schoolstraat 12 te Bedum (uitgebreide procedure).

Burgemeester en wethouders van Bedum maken bekend dat zij het voornemen hebben om op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning (dossiernummer HZ_WABO-2018-0083) te verlenen voor het brandveilig gebruiken van de school aan Schoolstraat 12 te Bedum.

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf  6 september 2018 gedurende 6 weken tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage bij de afdeling  VROM van de gemeente Bedum, Schoolstraat 1 te Bedum.

Gedurende de termijn van inzage kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum, Postbus 38, 9780 AA Bedum. Mondeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken bij de behandelend ambtenaar van de afdeling VROM. Uw zienswijze dient te zijn voorzien van uw naam, adres en de datum. Uw zienswijze dient verder te vermelden tegen welk besluit die is gericht en dient de redenen daarvoor te bevatten.

 

Gewijzigde vaststelling bestemmingplan 'Oostelijke ontsluitingsweg Bedum'

Het bestemmingsplan 'Oostelijke ontsluitingsweg Bedum' is gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan betreft een nieuw wegtracé vanaf de St. Annerweg (N 993) richting de spoorlijn Groningen-Delfzijl en kruist de spoorlijn middels een tunnel en loopt vervolgens parallel aan de spoorlijn richting Boterdiep Wz (N 995). De oostelijke ontsluitingsweg heeft ten doel om het dorp Bedum te ontlasten van het doorgaande vrachtverkeer. De wijzigingen t.o.v. het ontwerpbestemmingsplan hebben betrekking op een marginale aanpassing van het 'plangebied' in de nabijheid van de tunnel ter plaatse van de spoorlijn en het schrappen art. 4.4 van de Regels, die het mogelijk maakt om de ontsluitingsweg te verdubbelen. Op het besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Ter inzage

Het vaststellingsbesluit en het bestemmingsplan 'Oostelijke ontsluitingsweg Bedum' liggen van 19 juli tot en met 29 augustus 2018 tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage bij de afdeling VROM van de gemeente Bedum, Schoolstraat 1, te Bedum. Het is mogelijk om de  pdf-bestanden van het vastgestelde bestemmingsplan afzonderlijk te raadplegen via onderstaande  buttons. Voorts is het plan te raadplegen op: www.ruimtelijkeplannen.nl met planid  NL.IMRO.0005.BPBU17HERS2-VA01

Beroep/voorlopige voorziening

Van 19 juli tot en met 29 augustus 2018 kan tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld door:

 • een belanghebbende die tijdig bij de raad zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht; een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen bij de raad naar voren heeft gebracht; een belanghebbende die bedenkingen heeft tegen de onderdelen die bij vaststelling zijn gewijzigd.

Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

Besluit omgevingsvergunning (fase 1) voor 9 woningen aan de Folkerdastraat in Bedum

Burgemeester en Wethouders van Bedum maken bekend dat zij met toepassing van art. 2.12. lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning (dossiernummer HZ WABO-2017-0067) hebben verleend voor fase 1 – afwijken van het bestemmingsplan "Bedum Kern' – voor het realiseren van 9 woningen aan de Folkerdastraat in Bedum.

Tegen de ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingebracht.  Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd.

Het is mogelijk om de  pdf-bestanden van het besluit afzonderlijk te raadplegen via onderstaande buttons.

 1. Besluit HZ WABO-2017-0067
 2. Aanvraagformulier omgevingsvergunning
 3. Situatietekening
 4. Tekening 4 woningen in een rij
 5. Tekening 5 woningen in een rij
 6. Ruimtelijke onderbouwing herstructureringslocatie Folkerdastraat/Veeno
 7. Digitale Watertoets
 8. Oppervlaktes Watertoets
 9. Verkennend (asbest) bodemonderzoek, VN-69006-1, d.d. 19 september 2017
 10. Aanvullend bodemonderzoek, VN-69006-3, d.d. 19-10-2017
 11. Tekeningen verkennend bodemonderzoek
 12. Externe veiligheidstoets Veiligheidsregio Groningen
 13. Beoordeling Externe Veiligheid door Omgevingsdienst Groningen
 14. Raadsvoorstel
 15. Raadsbesluit

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen voorts van 17 mei tot en met 27 juni 2018 en met tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage bij de afdeling VROM  van de gemeente Bedum, Schoolstraat 1 in Bedum.

Beroep/voorlopige voorziening

Van 17 mei tot en met 27 juni 2018 kan tegen de omgevingsvergunning beroep bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700AD Groningen worden ingesteld door:

 • een belanghebbende die tijdig zienswijzen over de ontwerpomgevingsvergunning naar voren heeft gebracht;
 • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht.

Naast een beroepschrift kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn.  Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van de omgevingsvergunning op totdat op het verzoek is beslist.

De belanghebbenden kunnen bij de genoemde rechtbank ook digitaal beroep instellen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Op genoemde site staan de precieze voorwaarden voor digitaal beroep.

Ontwerp facet-bestemmingsplan Bedum Gebouwd Erfgoed

Burgemeester en wethouders van Bedum maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp facet-bestemmingsplan 'Bedum Gebouwd Erfgoed' van 6 juni 2018 tot en met 18 juli 2018 tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage ligt bij de afdeling VROM van de gemeente Bedum, Schoolstraat 1 te Bedum. Voorts is het plan te raadplegen op: www.ruimtelijkeplannen.nl met planid NL.IMRO.0005.BPFC17BEHE2-OW01.

Het ontwerp facet-bestemmingsplan 'Bedum Gebouwd Erfgoed' vertaalt de inventarisatie van de karakteristieke objecten en karakteristieke gebieden in het bestemmingsplan. De objecten en gebieden krijgen hierdoor een extra bescherming. Voor de karakteristieke panden dient er een sloopvergunning aangevraagd te worden als er sprake is van enige vorm van sloop. Voor de karakteristieke gebieden wordt vastgelegd dat er een sloopvergunning dient te worden aangevraagd indien er sprake is van gehele sloop van het object.

Het ontwerp bestemmingsplan is aangepast ten opzichte van het voorontwerp bestemmingsplan na aanleiding van de reactienota. Tevens zijn er enkele ambtshalve wijzigingen in het bestemmingsplan doorgevoerd. De grootste wijziging heeft betrekking op het toevoegen van de aanduiding 'karakteristieke- boerderij'. Deze aanduiding is van toepassing op karakteristieke panden die tevens een agrarische functie hebben. Voor deze aanduiding geldt dat het woonhuis de gelijke bescherming krijgt als overige karakteristieke panden, maar de schuur of het deel van de boerderij een andere bescherming wordt toegepast. Hiermee weegt het belang van de initiatiefnemer zwaarder mee als er sprake is van sloop.

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad van Bedum, Postbus 38, 9780 AA Bedum. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt met een medewerker van de afdeling VROM van de gemeente.

Voorontwerp bestemmingsplan 'Zuivelpark Bedum' met milieueffectrapport (m.e.r.)

Burgemeester en wethouders van Bedum maken bekend dat het voorontwerp van het bestemmingsplan 'Zuivelpark Bedum' met milieueffectrapport (m.e.r.) en het bijbehorende 'Beeldkwaliteitplan Zuivelpark Bedum' van 7 juni tot en met 18 juli 2018 tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage ligt bij de afdeling VROM van de gemeente Bedum, Schoolstraat 1 te Bedum. De desbetreffende bestanden zijn hieronder te raadplegen. Voorts is het plan te raadplegen op: www.ruimtelijkeplannen.nl met planid  NL.IMRO.0005.BPZP18UITBR2-VO01

Voorontwerp bestemmingsplan 'Zuivelpark Bedum'

In oktober 2016 is kenbaar gemaakt dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de uitbreiding van de zuivelfabriek van FrieslandCampina gelegen aan Boterdiep Wz 45 te Bedum. Dit bestemmingsplan betreft de huidige bedrijfslocatie met een uitbreiding in oostelijke richting met daarbij behorende aanpassingen van de infrastructuur, waaronder een verlegging van het Boterdiep met bijbehorende weg. Voor dit bestemmingsplan wordt een milieueffectrapportage doorlopen.

De plannen zijn uitgewerkt in een voorontwerp van het bestemmingsplan 'Zuivelpark Bedum'.

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een inspraakreactie naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum, Postbus 38, 9780 AA Bedum. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kan een afspraak worden gemaakt met een medewerker van de afdeling VROM van de gemeente.

Milieueffectrapport (m.e.r.)

In oktober 2016 is de Nota Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage gelegd. Daarin werd de inhoud van de Milieueffectrapportage voor de uitbreiding voorgesteld. Er zijn zienswijzen ingediend, die hebben geleid tot een bijstelling van de inhoud van het Milieueffectrapport.

Het opgestelde Milieueffectrapport voor dit plan (PlanMER) vormt een bijlage bij het voorontwerpbestemmingsplan 'Zuivelpark Bedum'. De PlanMER zal voor advies worden voorgelegd aan de Commissie M.E.R.

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum, Postbus 38, 9780 AA Bedum. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt met een medewerker van de afdeling VROM van de gemeente.

Beeldkwaliteitplan

Met participatie van inwoners is het 'Beeldkwaliteitplan Zuivelpark Bedum' opgesteld. Het plan vormt een bijlage bij het voorontwerpbestemmingsplan 'Zuivelpark Bedum' en bevat de welstandscriteria voor deze locatie. Het beeldkwaliteitsplan is een wijziging van de gemeentelijke Welstandsnota en wordt separaat door de raad vastgesteld.

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een inspraakreactie naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum, Postbus 38, 9780 AA Bedum. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kan een afspraak worden gemaakt met een medewerker van de afdeling VROM van de gemeente.

De desbetreffende bestanden zijn hieronder in te zien.

1. Notitie Projectie ontwikkeling melkaanbod
2. Stedenbouwkundig ontwerp en landschappelijke inpassing
3. Beeldkwaliteitplan FrieslandCampina
4. Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

5. Reactienota NRD

6. MER Friesland Campina / Milieueffectrapport Zuivelpark Bedum (samenvatting) 
7. Archeologisch onderzoek Zuivelpark Bedum
8. Akoestisch onderzoek omlegging Boterdiep Wz Bedum

9.   Quickscan Wet natuurbescherming Zuivelpark Bedum
10. Notitie luchtkwaliteit Oostelijke ontsluitingsweg Bedum
11. Uitgangspunten N-depositie berekeningen FrieslandCampina Bedum
12. 12 N-depositie berekeningen FrieslandCampina Bedum
13. Akoestisch onderzoek industrielawaai