Ter inzage

Voorontwerp facet-bestemmingsplan 'Bedum gebouwd erfgoed'

Burgemeester en wethouders van Bedum maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het voorontwerp facet-bestemmingsplan 'Bedum Gebouwd Erfgoed' van 22 november 2017 tot en met 3 januari 2018 tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage ligt bij de afdeling VROM, Schoolstraat 1 te Bedum. Het plan is te raadplegen op: www.ruimtelijkeplannen.nl met planid  NL.IMRO.0005.BP77826-0001.

Het voorontwerp facet-bestemmingsplan vertaalt de inventarisatie van de karakteristieke objecten en - gebieden in het bestemmingsplan. De objecten en gebieden krijgen hierdoor een extra bescherming. Voor de karakteristieke panden moet sloopvergunning aangevraagd worden als er sprake is van enige vorm van sloop. Voor de karakteristieke gebieden moet een sloopvergunning worden aangevraagd als er sprake is van gehele sloop van het object.

Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad van Bedum, Postbus 38, 9780AA Bedum. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt met een medewerker van de afdeling VROM van de gemeente.

Bekijk hier het bestemmingsplan.