Ter inzage

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (fase 1) voor 9 woningen aan de Folkerdastraat in Bedum

Burgemeester en Wethouders van Bedum maken bekend dat zij het voornemen heeft om met toepassing van art. 2.12. lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning (dossiernummer HZ WABO-2017-0067) te verlenen voor fase 1 – afwijken van het bestemmingsplan "Bedum Kern' – voor het realiseren van 9 woningen aan de Folkerdastraat in Bedum.

Het is mogelijk om de  pdf-bestanden van het ontwerpbesluit afzonderlijk te raadplegen via onderstaande buttons.

1. Ontwerpbesluit HZ WABO-2017-0067

2. Aanvraagformulier omgevingsvergunning

3. Situatietekening

4. Tekening 4 woningen in een rij

5. Tekening 5 woningen in een rij

6. Ruimtelijke onderbouwing herstructureringslocatie Folkerdastraat/Veeno

7. Digitale Watertoets

8. Oppervlaktes Watertoets

9. Verkennend (asbest) bodemonderzoek, VN-69006-1, d.d. 19 september 2017

10. Aanvullend bodemonderzoek, VN-69006-3, d.d. 19-10-2017

11. Tekeningen verkennend bodemonderzoek

12. Externe veiligheidstoets Veiligheidsregio Groningen

13. Beoordeling Externe Veiligheid door Omgevingsdienst Groningen

14. Raadsvoorstel

15. Raadsbesluit

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen voorts van 22 maart tot en met 2 mei 2018 tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage bij de afdeling VROM  van de gemeente Bedum, Schoolstraat 1, in Bedum.

Gedurende de termijn van inzage kan eenieder naar keuze schriftelijk of mondeling zijn zienswijze naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum, postbus 38, 9780 AA Bedum. Mondeling kunt u zienswijzen kenbaar maken bij de behandelend ambtenaar van de afd. VROM.

Bekendmaking m.e.r.-beoordelingsbesluit en ontwerpbestemmingplan Oostelijke ontsluitingsweg Bedum

Voor de ontsluiting van de zuivelfabriek van FrieslandCampina wordt een bestemmingsplan voorbereid voor de aanleg van een oostelijke ontsluitingsweg om het dorp Bedum. Het nieuwe wegtracé loopt vanaf de St. Annerweg (N 993) richting de spoorlijn Groningen-Delfzijl en kruist de spoorlijn middels een tunnel en loopt vervolgens parallel aan de spoorlijn richting Boterdiep Wz (N 995). De oostelijke ontsluitingsweg heeft ten doel om het dorp Bedum te ontlasten van het doorgaande vrachtverkeer.

m.e.r.-beoordelingsbesluit

Op 28 maart 2018 heeft de gemeenteraad van Bedum op grond van de m.e.r.-beoordelingsnotitie besloten dat er geen Milieu Effect Rapport (MER) behoeft te worden opgesteld voor de aanleg van de oostelijke ontsluitingsweg, omdat er geen belangrijke gevolgen voor het milieu te verwachten zijn.

Ter inzage m.e.r.-beoordelingsbesluit

Het besluit en de bijbehorende notitie liggen met ingang van 5 april tot en met 16 mei 2018 ter inzage bij de afdeling VROM van de gemeente Bedum, Schoolstraat 1 in Bedum. Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingshandeling ten behoeve van het nieuwe bestemmingsplan. Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht staat tegen deze voorbereidingshandeling geen bezwaar of beroep open. Een eventuele reactie op dit besluit kunt u geven in het kader van de procedure van het bestemmingsplan.

Ter inzage ontwerpbestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Bedum maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat gelijktijdig met het m.e.r.-beoordelingsbesluit het ontwerpbestemmingsplan 'Oostelijke ontsluitingsweg Bedum' van 5 april tot en met 16 mei 2018 tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage ligt bij de afdeling VROM van de gemeente Bedum, Schoolstraat 1 te Bedum. Voorts is het plan te raadplegen op: www.ruimtelijkeplannen.nl met planid NL.IMRO.0005.BPBU17HERS2-ON01.

Op de besluiten is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Het is mogelijk om de  pdf-bestanden van het ontwerpbestemmingsplan afzonderlijk te raadplegen via onderstaande buttons.

  1. Toelichting
  2. Regels
  3. Verbeelding Blad 1
  4. Verbeelding Blad 2

Zienswijzen

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad van Bedum, Postbus 38, 9780 AA Bedum. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt met een medewerker van de afdeling VROM van de gemeente.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen

Burgemeester en wethouders van Bedum maken op grond van het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat zij het voornemen hebben om op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning (dossiernummer HZ_WABO-2017-0166) te verlenen voor het realiseren van een schoolgebouw met buitenberging aan De Vlijt (skatebaan locatie) te Bedum.

Hiertoe heeft de gemeenteraad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven op 28 maart 2018. Daarnaast heeft de gemeenteraad in deze vergadering besloten dat wanneer er geen zienswijzen tegen de verklaring worden ingediend, deze verklaring als definitief zal worden beschouwd.

Het ontwerpbesluit omvat de volgende activiteiten:

  • Het bouwen van een bouwwerk, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder a Wabo;
  • Het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid onder c Wabo;
  • Een houtopstand te vellen of te doen vellen, als bedoeld in artikel 2.2, lid 1, sub g.

Inzien

Het ontwerpbesluit met de ruimtelijke onderbouwing,  de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de overige bijbehorende stukken liggen  vanaf 19 april 2018 gedurende zes weken  tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage bij de afdeling  VROM van de gemeente Bedum, Schoolstraat 1 te Bedum.  

Het is mogelijk om de  pdf-bestanden van het ontwerpbesluit afzonderlijk te raadplegen via onderstaande buttons:

Togtemaarschool

Zienswijzen

Gedurende de periode van ter inzage kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze kan worden gezonden naar:

  • Burgemeester en wethouder van de gemeente Bedum, Postbus 38, 9780 AA Bedum:  als de zienswijze betrekking heeft op het ontwerpbesluit omgevingsvergunning.
  • Gemeenteraad van de gemeente Bedum, Postbus 38, 9780 AA Bedum:  als de zienswijze betrekking heeft op de verklaring van geen bedenkingen.

Uw zienswijze dient te zijn voorzien van uw naam, adres en de datum. Uw zienswijze dient verder te vermelden tegen welk besluit die is gericht en dient de redenen daarvoor te bevatten. Mondeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken bij de behandelend ambtenaar van de afdeling VROM.