Ter inzage

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (fase 1) voor 18 woningen aan Kwekerij in Bedum

Burgemeester en Wethouders van Bedum maken bekend dat zij het voornemen heeft om met toepassing van art. 2.12. lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning (dossiernummer HZ WABO-2017-0058) te verlenen voor fase 1 – afwijken van het bestemmingsplan – voor het realiseren van 18 woningen aan Kwekerij te Bedum.

Het bouwplan is strijdig met het ter plaatse geldende bestemmingsplan 'Bedum Kern Locatie Vogelzang/gemeentelijke kwekerij. Het aantal te realiseren woningen bedraagt 3 meer dan volgens het bestemmingsplan is toegestaan.

Het is mogelijk om de  pdf-bestanden van het ontwerpbesluit afzonderlijk te raadplegen via onderstaande buttons.

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen voorts van 20 juli tot en met 30  augustus 2017 tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage bij de afdeling VROM  van de gemeente Bedum, Schoolstraat 1, te Bedum.

Gedurende de termijn van inzage kan eenieder naar keuze schriftelijk of mondeling zijn zienswijze naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum, postbus 38, 9780 AA Bedum.

Mondeling kunt u zienswijzen kenbaar maken bij de behandelend ambtenaar van de afd. VROM.