Ter inzage

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen

Burgemeester en wethouders van Bedum maken op grond van het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat zij het voornemen hebben om op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning (dossiernummer HZ_WABO-2017-0166) te verlenen voor het realiseren van een schoolgebouw met buitenberging aan De Vlijt (skatebaan locatie) te Bedum.

Hiertoe heeft de gemeenteraad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven op 28 maart 2018. Daarnaast heeft de gemeenteraad in deze vergadering besloten dat wanneer er geen zienswijzen tegen de verklaring worden ingediend, deze verklaring als definitief zal worden beschouwd.

Het ontwerpbesluit omvat de volgende activiteiten:

 • Het bouwen van een bouwwerk, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder a Wabo;
 • Het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid onder c Wabo;
 • Een houtopstand te vellen of te doen vellen, als bedoeld in artikel 2.2, lid 1, sub g.

Inzien

Het ontwerpbesluit met de ruimtelijke onderbouwing,  de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de overige bijbehorende stukken liggen vanaf 19 april 2018 gedurende zes weken  tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage bij de afdeling  VROM van de gemeente Bedum, Schoolstraat 1 te Bedum.  

Het is mogelijk om de  pdf-bestanden van het ontwerpbesluit afzonderlijk te raadplegen via onderstaande buttons:

Togtemaarschool

Zienswijzen

Gedurende de periode van ter inzage kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze kan worden gezonden naar:

 • Burgemeester en wethouder van de gemeente Bedum, Postbus 38, 9780 AA Bedum:  als de zienswijze betrekking heeft op het ontwerpbesluit omgevingsvergunning.
 • Gemeenteraad van de gemeente Bedum, Postbus 38, 9780 AA Bedum:  als de zienswijze betrekking heeft op de verklaring van geen bedenkingen.

Uw zienswijze dient te zijn voorzien van uw naam, adres en de datum. Uw zienswijze dient verder te vermelden tegen welk besluit die is gericht en dient de redenen daarvoor te bevatten. Mondeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken bij de behandelend ambtenaar van de afdeling VROM.

Besluit omgevingsvergunning (fase 1) voor 9 woningen aan de Folkerdastraat in Bedum

Burgemeester en Wethouders van Bedum maken bekend dat zij met toepassing van art. 2.12. lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning (dossiernummer HZ WABO-2017-0067) hebben verleend voor fase 1 – afwijken van het bestemmingsplan "Bedum Kern' – voor het realiseren van 9 woningen aan de Folkerdastraat in Bedum.

Tegen de ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingebracht.  Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd.

Het is mogelijk om de  pdf-bestanden van het besluit afzonderlijk te raadplegen via onderstaande buttons.

 1. Besluit HZ WABO-2017-0067
 2. Aanvraagformulier omgevingsvergunning
 3. Situatietekening
 4. Tekening 4 woningen in een rij
 5. Tekening 5 woningen in een rij
 6. Ruimtelijke onderbouwing herstructureringslocatie Folkerdastraat/Veeno
 7. Digitale Watertoets
 8. Oppervlaktes Watertoets
 9. Verkennend (asbest) bodemonderzoek, VN-69006-1, d.d. 19 september 2017
 10. Aanvullend bodemonderzoek, VN-69006-3, d.d. 19-10-2017
 11. Tekeningen verkennend bodemonderzoek
 12. Externe veiligheidstoets Veiligheidsregio Groningen
 13. Beoordeling Externe Veiligheid door Omgevingsdienst Groningen
 14. Raadsvoorstel
 15. Raadsbesluit

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen voorts van 17 mei tot en met 27 juni 2018 en met tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage bij de afdeling VROM  van de gemeente Bedum, Schoolstraat 1 in Bedum.

Beroep/voorlopige voorziening

Van 17 mei tot en met 27 juni 2018 kan tegen de omgevingsvergunning beroep bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700AD Groningen worden ingesteld door:

 • een belanghebbende die tijdig zienswijzen over de ontwerpomgevingsvergunning naar voren heeft gebracht;
 • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht.

Naast een beroepschrift kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn.  Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van de omgevingsvergunning op totdat op het verzoek is beslist.

De belanghebbenden kunnen bij de genoemde rechtbank ook digitaal beroep instellen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Op genoemde site staan de precieze voorwaarden voor digitaal beroep.