Ter inzage

Besluit omgevingsvergunning (fase 1) voor 18 woningen aan Kwekerij te Bedum.

Burgemeester en Wethouders van Bedum maken bekend dat zij met toepassing van art. 2.12. lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning (dossiernummer HZ WABO-2017-0058) hebben verleend voor fase 1 – afwijken van het bestemmingsplan – voor het realiseren van 18 woningen aan Kwekerij te Bedum.

Het bouwplan is strijdig met het ter plaatse geldende bestemmingsplan 'Bedum Kern Locatie Vogelzang/gemeentelijke kwekerij. Het aantal te realiseren woningen bedraagt 3 meer dan volgens het bestemmingsplan is toegestaan.

Tegen de ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingebracht.  Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd.

Het is mogelijk om de  pdf-bestanden van het ontwerpbesluit afzonderlijk te raadplegen via onderstaande buttons.

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen voorts van 28 september  tot en met 8 november 2017 tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage bij de afdeling VROM  van de gemeente Bedum, Schoolstraat 1, te Bedum.

Beroep/voorlopige voorziening

Van 28 september tot en met 8 november 2017 kan tegen de omgevingsvergunning beroep bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700AD Groningen worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die tijdig zienswijzen over de ontwerpomgevingsvergunning naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht.

Naast een beroepschrift kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn.  Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van de omgevingsvergunning op totdat op het verzoek is beslist.

De belanghebbenden kunnen bij de genoemde rechtbank ook digitaal beroep instellen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Op genoemde site staan de precieze voorwaarden voor digitaal beroep.