Ter inzage

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (fase 1) voor 9 woningen aan de Folkerdastraat in Bedum

Burgemeester en Wethouders van Bedum maken bekend dat zij het voornemen heeft om met toepassing van art. 2.12. lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning (dossiernummer HZ WABO-2017-0067) te verlenen voor fase 1 – afwijken van het bestemmingsplan "Bedum Kern' – voor het realiseren van 9 woningen aan de Folkerdastraat in Bedum.

Het is mogelijk om de  pdf-bestanden van het ontwerpbesluit afzonderlijk te raadplegen via onderstaande buttons.

1. Ontwerpbesluit HZ WABO-2017-0067

2. Aanvraagformulier omgevingsvergunning

3. Situatietekening

4. Tekening 4 woningen in een rij

5. Tekening 5 woningen in een rij

6. Ruimtelijke onderbouwing herstructureringslocatie Folkerdastraat/Veeno

7. Digitale Watertoets

8. Oppervlaktes Watertoets

9. Verkennend (asbest) bodemonderzoek, VN-69006-1, d.d. 19 september 2017

10. Aanvullend bodemonderzoek, VN-69006-3, d.d. 19-10-2017

11. Tekeningen verkennend bodemonderzoek

12. Externe veiligheidstoets Veiligheidsregio Groningen

13. Beoordeling Externe Veiligheid door Omgevingsdienst Groningen

14. Raadsvoorstel

15. Raadsbesluit

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen voorts van 22 maart tot en met 2 mei 2018 tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage bij de afdeling VROM  van de gemeente Bedum, Schoolstraat 1, in Bedum.

Gedurende de termijn van inzage kan eenieder naar keuze schriftelijk of mondeling zijn zienswijze naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum, postbus 38, 9780 AA Bedum.

Mondeling kunt u zienswijzen kenbaar maken bij de behandelend ambtenaar van de afd. VROM.