Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning Winsumerweg 6a Onderdendam

Burgemeester en wethouders van Bedum maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor het vernieuwen van een bedrijfspand aan Winsumerweg 6A te Onderdendam (met toepassing van art. 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wabo). De bouw is strijdig met het bestemmingsplan ‘Onderdendam’(1993). De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd.

Beroep

Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht, kan met ingang van 12 januari 2012 t/m 22 februari 2012 beroep instellen tegen de omgevingsvergunning bij de rechtbank Groningen, Sectie bestuursrecht, Postbus 781, 9700 AT Groningen.

De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is verstreken. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Groningen, sector bestuursrecht, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Informatie

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 12 januari 2012 ter inzage in het gemeentehuis (balie VROM). Daarnaast is het besluit digitaal te raadplegen op www.bedum.nl onder de knop: ‘loket’-‘ter inzage’. Tevens is het besluit te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Meer informatie over de procedure en kosten is te vinden op www.rechtspraak.nl

Kaart met een markering op Winsumerweg 6a 9959TD Onderdendam Nederland