Bekendmaking Ter inzagelegging Paracommerciële verordening gemeente Bedum

Op 1 januari 2013 is de gewijzigde Drank- en Horecawet  in werking getreden. Deze nieuwe wet heeft onder andere tot doel het terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren.

De nieuwe wet wijzigt ook het bevoegd gezag. Vanaf nu is niet langer het college, maar de burgemeester het bevoegde bestuursorgaan. Ook het toezicht en handhaving van de wet is naar de gemeenten overgeheveld. Voorheen lag dat bij de Nvwa, de Nederlandse voedsel en warenautoriteit. Tot slot hebben gemeenten bepaalde verordende bevoegdheden gekregen om het lokale beleid (regulering van drankverkoop en -gebruik) vorm te kunnen geven. Gemeenten zijn verplicht om in een verordening regels te stellen ter voorkoming van oneerlijke mededinging door paracommerciële rechtspersonen, zoals sportverenigingen en dorpshuizen. Tegen deze achtergrond is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum voornemens om de raad voor te stellen een nieuwe Drank- en Horecaverordening vast te stellen. Hiertoe is inmiddels de concept ¨Paracommerciële verordening gemeente Bedum¨ opgesteld. Deze verordening regelt onder andere de schenktijden van alcoholhoudende drank door paracommerciële rechtspersonen en de verstrekking van sterk alcoholhoudende drank. Voor Bedum betekent dit vastlegging van bestaande beleid; veranderingen in het licht van de nieuwe Drank- en Horecawet worden niet verondersteld. Dit beleid is al jaren opgenomen in de desbetreffende vergunningen.

Het concept ¨Paracommerciële verordening gemeente Bedum¨ ligt met ingang van 9 oktober 2013 gedurende 4 weken, tot 6 november 2013 ter inzage in het gemeentehuis. U kunt het ook digitaal inzien op www.bedum.nl (zie Loket-Ter inzage). Gestreefd wordt om de verordening, al dan niet bijgesteld, te plaatsen op de agenda van de raad van 12 december a.s. Daaraan voorafgaand zal de verordening behandeld worden in de vergadering van de commissie ABZ. Deze zal gehouden worden op 28 november a.s. Desgewenst kunt u gebruik maken van het spreekrecht.

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder een inspraakreactie op het concept ¨Paracommerciële verordening gemeente Bedum¨ mondeling of schriftelijk kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum, Postbus 38, 9780 AA Bedum. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevrouw C. Groenewolt, tel. 050-3018273.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum