Bekendmaking Raadsvergadering verplaatst naar 18 juni 2014

De gemeenteraad vergadert i.p.v. donderdag 19 reeds op woensdag 18 juni  a.s. om 20.00 uur in het gemeentehuis. Inwoners van de gemeente die deze vergadering als “gast van de raad” willen bijwonen zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden bij de raadsgriffier. Op de (voorlopige) agenda staan onder meer de volgende onderwerpen.

Hamerstukken:

 

 • Actualisatie grondexploitaties Ter Laan 4
 • Beheerplan wegen 2014-2018
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 9 appartementen ter hoogte van Molenweg 1 en 1A te Bedum
 • Resultaten marktconsultatie voor continuïteit AWBZ-zorg in 2015
 • Collegebrief inzake uitbreiding eigen bijdrage Wmo-voorzieningen
 • Concept-jaarrekening Ability
 • Preventie- en handhavingsplan Alcohol gemeente Bedum

 

Bespreekpunten (w.o. mogelijk hamerstukken na vergadering 5 juni):

 • Wet Markt en Overheid en aanwijzing economische activiteiten in algemeen belang als bedoeld in artikel 25h, vijfde lid, Mededingingswet
 • Nota reserves en voorzieningen
 • Nota waardering en afschrijving vaste activa
 • Jaarrekening 2013
 • Voorjaarsnota 2014
 • Financiële verordening gemeente Bedum 2014
 • Definitief bestuursprogramma 2014-2018 (rechtstreeks geagendeerd)
 • Concept-begroting 2015 en strategische koers 2014-2016 Veiligheidsregio Groningen (rechtstreeks geagendeerd)
 • Verlenging overeenkomst Deloitte (rechtstreeks geagendeerd)
 • Jaarrekening 2013 en begroting 2014 ARCG (rechtstreeks geagendeerd)

 

Deze vergadering is openbaar. U kunt op één of meerdere agendapunten inspreken. Daarvoor kunt u zich uiterlijk de dag voorafgaand aan de vergadering aanmelden bij de griffie via het algemene nummer van de gemeente, tel. 050–3018911 of per mail bij de raadsgriffier: h.reijsoo@bedum.nl  . De volledige agenda en bijbehorende collegevoorstellen liggen in het gemeentehuis ter inzage. U kunt de voorstellen ook inzien op http://besluitvorming.bedum.nl  . Via deze website kunt u de camerabeelden van de vergadering bovendien live (of later) bekijken. Geadviseerd wordt deze site ook te raadplegen voor de meest actuele stand van zaken voor bovengenoemde vergadering.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum