Bekendmaking Raadsvergadering 29 maart 2012

De gemeenteraad vergadert donderdag 29 maart a.s. om 19.30 uur in het gemeentehuis.

Op de (voorlopige) agenda staan onder meer de volgende onderwerpen.

  • Notitie bedrijventerreinen
  • Gemeentelijk jaarverslag welstand, jaarverslag Libau, verdagingsbesluiten 2010 en evaluatie welstandsnota
  • Gewijzigd model brandbeveiligingsverordening
  • Wijziging van de bouwverordening
  • Verzoek tot het verlenen van een gemeentegarantie aan St. Dorpshuis Zijlvesterhoek voor het moderniseren van het dorpshuis Zijlvesterhoek te Onderdendam
  • Visie toekomst onderwijshuisvesting
  • Verordening participatie schoolgaande kinderen WWB 2012
  • Actualisering grondexploitaties (grex) en grondpositie Folkerda
  • Nota weerstandsvermogen
  • Budgetoverheveling

 

 

Deze vergadering is openbaar. U kunt op één of meerdere agendapunten inspreken. Daarvoor kunt u zich uiterlijk de dag voorafgaand aan de vergadering aanmelden bij de griffie via het algemene nummer van de gemeente, tel. 050–3018911 of per mail bij de raadsgriffier: h.reijsoo@bedum.nl.
De volledige agenda en bijbehorende collegevoorstellen liggen in het gemeentehuis ter inzage. U kunt de

voorstellen ook inzien op http://besluitvorming.bedum.nl. Via deze website kunt u de camerabeelden van de vergadering bovendien live (of later) bekijken. Geadviseerd wordt deze site ook te raadplegen voor de meest actuele stand van zaken voor bovengenoemde vergadering.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum