Bekendmaking Raadsvergadering 17 oktober 2013

De gemeenteraad vergadert donderdag 17 oktober a.s. om 19.30 uur in het gemeentehuis. Inwoners van de gemeente die “gast van de raad” willen zijn kunnen zich melden bij de raadsgriffier. Op de (voorlopige) agenda staan onder meer de volgende onderwerpen.

 Hamerstukken:

  • Vaststellen bestemmingsplan “Zuidwolde Kern”
  • Stand van zaken plannen Bederawalda en centrum en aanvraag tweede voorbereidingskrediet
  • LTA (Lange Termijn Agenda)

 Bespreekpunten:

  • Groenbeheerplan
  • Beleidsplan Openbare Verlichting 2013 – 2018
  • Actualisatie RGA (Regiovisie Groningen Assen) en Netwerkanalyse 2013

 Deze vergadering is openbaar. U kunt op één of meerdere agendapunten inspreken. Daarvoor kunt u zich uiterlijk de dag voorafgaand aan de vergadering aanmelden bij de griffie via het algemene nummer van de gemeente, tel. 050–3018911 of per mail bij de raadsgriffier: h.reijsoo@bedum.nl.

De volledige agenda en bijbehorende collegevoorstellen liggen in het gemeentehuis ter inzage. U kunt de voorstellen ook inzien op http://besluitvorming.bedum.nl. Via deze website kunt u de camerabeelden van de vergadering bovendien live (of later) bekijken. Geadviseerd wordt deze site ook te raadplegen voor de meest actuele stand van zaken voor bovengenoemde vergadering.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum