Bekendmaking Ontwerpnota bodembeheer ter inzage

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum maken bekend dat door 18 Groninger gemeenten, de provincie Groningen en de Waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s een ontwerp regionale Nota bodembeheer is opgesteld. De ontwerpnota beschrijft het landelijk geldende beleid ten aanzien van het (opnieuw) toepassen van grond en baggerspecie als bodem. Daarnaast is specifiek beleid voor het gebied van de 18 deelnemende gemeenten opgenomen. Het beleid is gericht op de toepassing van grond en baggerspecie afkomstig van zowel binnen als buiten het grondgebied van de deelnemende gemeenten. Daardoor is het eenvoudiger geworden om grond tussen de deelnemende gemeenten te verplaatsen.

 

De nota is erop gericht om een optimale afstemming te krijgen tussen de bodemfunctie en de plaatselijke bodemkwaliteit door grond en baggerspecie zo gunstig mogelijk toe te passen. De regionale Nota bodembeheer is bedoeld voor diegenen die te maken hebben met de uitvoering van grond- en baggerwerken. Bodemkwaliteitskaarten maken onderdeel uit van de regionale Nota bodembeheer.

 

De nieuwe regels worden van kracht als de gemeenteraad hier een besluit over heeft genomen. De ontwerp Nota bodembeheer met de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 26 september tot en met 7 november 2013 ter inzage in het gemeentehuis. U kunt de regionale Nota bodembeheer ook downloaden van de site www.bedum.nl. Tot en met 7 november 2013 kan een ieder schriftelijke zienswijzen bij het college indienen via Postbus 38, 9780 AA Bedum.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum