Bekendmaking Ontwerpbestemmingsplan Zuidwolde Kern

Burgemeester en wethouders van Bedum maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Zuidwolde Kern’ van 20 juni tot en met 31 juli 2013 tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage ligt bij de afdeling VROM van de gemeente Bedum, Schoolstraat 1 te Bedum. Op www.bedum.nl kunt u de stukken inzien onder de knop: ‘loket’-‘ter inzage’. Voorts is het plan te raadplegen op: www.ruimtelijkeplannen.nl met planid  NL.IMRO.0005.BPZW13BEHE1-OW01

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Zuidwolde Kern’ voorziet in een algehele herziening en actualisering van het bestemmingsplan voor de kern van Zuidwolde en heeft een conserverend karakter.

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad van Bedum, Postbus 38, 9780AA Bedum. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt met een medewerker van de afdeling VROM van de gemeente.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum