Bekendmaking Ontwerpbestemmingsplan Onderdendam Kern

Burgemeester en wethouders van Bedum maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Onderdendam Kern’ van 20 oktober tot en met 30 november 2011 tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage ligt bij de afdeling VROM van de gemeente Bedum. Op www.bedum.nl kunt u de stukken inzien onder de knop: ‘loket’-‘ter inzage’. Ook is het plan te raadplegen op: http://www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Onderdendam Kern’ voorziet in een algehele herziening en actualisering van het bestemmingsplan voor de kern van Onderdendam en heeft in hoofdzaak een conserverend karakter.

Gedurende de termijn van inzage kan eenieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) zijn zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad van Bedum, Postbus 38, 9780AA Bedum.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum