Bekendmaking Ontwerpbestemmingsplan 'Bedum Kern locatie De Plank'

Burgemeester en wethouders van Bedum maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Bedum Kern locatie De Plank’ van 12 juni tot en met 23 juli 2014 tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage ligt bij de afdeling VROM van de gemeente Bedum, Schoolstraat 1 te Bedum. Op www.bedum.nl kunt u de stukken inzien onder de knop: ‘loket’-‘ter inzage’. Ook is het plan te raadplegen op: www.ruimtelijkeplannen.nl met planid  NL.IMRO.0005.BPBE14HERS1-VA01

Het plangebied is gelegen aan de Noordwolderweg 77 en 81 te Bedum. Het betreft een herstructureringslocatie en het plan geeft een planologisch/juridische regeling voor het plangebied. Het plan is erop gericht om het voormalige bedrijfscomplex van houthandel Harkema, dat bestaat uit loodsen, kantoor en opslagterrein, te vervangen door maximaal 20 woningen met bijbehorende bouwwerken, werken, groenvoorzieningen en infrastructuur.

Op het bestemmingsplan ‘Bedum Kern locatie De Plank’ is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Deze wet bevat een aantal maatregelen waardoor procedures eenvoudiger en sneller kunnen verlopen.

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan eenieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad van Bedum, Postbus 38, 9780 AA Bedum. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt met een medewerker van de afdeling VROM van de gemeente.

 

Kaart met een markering op Gemeente Bedum