Bekendmaking Ontwerp afwijkingsbesluit

Voor de woningbouwlocatie “Ter Laan, fase IV” is in 2008 een tijdelijke bouwweg aangelegd. De bouwweg is bedoeld als omleiding van het bouwverkeer buiten de reeds bestaande woonwijk Ter Laan (I en III). Voor de bouwweg is destijds een vergunning verleend voor een periode van vijf jaar. De realisering van de wijk Ter Laan IV is door de recessie echter vertraagd. Daarom is op 19 maart jl. een aanvraag voor instandhouding van de bouwweg ingediend door Plegt-Vos Infra & Milieu. Het college wil aan dit verzoek voldoen omdat het ongewenst is om het bouwverkeer na afloop van deze vijf jaar door de woonwijk te leiden. Het (zware) bouwverkeer leidt tot verkeersonveiligheid en tot schade aan infrastructuur in de wijken Ter Laan I en III, zie onderstaande bekendmaking:

Ontwerp afwijkingsbesluit/omgevingsvergunning met toepassing van artikel 2.12 eerste lid onder a sub 3 van de Wabo

Burgemeester en Wethouders van Bedum maken bekend dat met ingang van 13 juni tot en met 24 juli 2013 de navolgende ontwerp omgevingsvergunning ter inzage ligt:

  • de instandhouding van de bouwweg gelegen tussen de St. Annerweg en de Aalscholver te Bedum

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken kunnen op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur worden ingezien bij de afdeling VROM  van de gemeente Bedum, Schoolstraat 1, te Bedum. Op www.bedum.nl kunt u de stukken inzien onder de knop: ‘loket’-‘ter inzage’.

Gedurende de termijn van inzage kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum, postbus 38, 9780 AA Bedum. Mondeling kunt u zienswijzen kenbaar maken bij de behandelend ambtenaar. Uw zienswijze dient voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, en tegen welk besluit uw zienswijze zich richt en de redenen van uw zienswijze.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum