Bekendmaking Nota bodembeheer ter inzage

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bedum maken bekend dat de raad in zijn vergadering van 23 januari 2014 de regionale Nota bodembeheer en de Bodemkwaliteitskaart provincie Groningen heeft vastgesteld. Door 18 Groninger gemeenten, de provincie Groningen en Waterschap Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s is een regionale Nota bodembeheer opgesteld. De nota beschrijft het landelijk geldende beleid ten aanzien van het (opnieuw) toepassen van grond en baggerspecie als bodem. Daarnaast is specifiek beleid voor het gebied van de 18 deelnemende gemeenten opgenomen. Het beleid is zowel gericht op de toepassing van grond en baggerspecie afkomstig van binnen als van buiten het grondgebied van de deelnemende gemeenten. Daardoor is het eenvoudiger geworden om grond tussen de deelnemende gemeenten te verplaatsen.

Het doel van de nota is gericht op het verkrijgen van een optimale afstemming tussen de bodemfunctie en de plaatselijke bodemkwaliteit door het meest gunstig toepassen van grond en baggerspecie. De regionale Nota bodembeheer is bedoeld voor diegenen die te maken hebben met de uitvoering van grond- en baggerwerken. Bodemkwaliteitskaarten maken onderdeel uit van de regionale Nota bodembeheer.

Het vaststellingsbesluit evenals de regionale Nota bodembeheer met de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 6 februari tot en met 20 maart 2014 ter inzage in het gemeentehuis. U kunt de regionale Nota bodembeheer ook downloaden van de site www.bedum.nl. Tot en met 20 maart 2014 kan tegen het besluit tot vaststelling beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die tijdig zienswijzen over de ontwerpnota bij de gemeente Bedum naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen bij de gemeente Bedum naar voren heeft gebracht;

De regionale Nota bodembeheer treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van de Nota bodembeheer op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder het zelfde adres.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum