Bekendmaking Definitieve omgevingsvergunning ten behoeve van het inrichten van het natuurgebied Koningslaagte,

Definitieve omgevingsvergunning

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend ten behoeve van het inrichten van het natuurgebied Koningslaagte, nabij Wolddijk 91 te Zuidwolde Gn. Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd.

 

Beroep

Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht, kan met ingang van 6 september t/m 17 oktober 2012 beroep instellen tegen de omgevingsvergunning bij de rechtbank Groningen, Sectie bestuursrecht, Postbus 781, 9700 AT Groningen.

De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is verstreken. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Groningen, sector bestuursrecht, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

 

Informatie

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 6 september ter inzage in het gemeentehuis (afdeling VROM). Meer informatie over de procedure en kosten is te vinden op www.rechtspraak.nl

 

Kaart met een markering op nabij wolddijk 91  Zuidwolde Gn. Nederland