Bekendmaking Commissievergaderingen september 2012

De raadscommissie VROM vergadert op woensdag 5 september 2012 om 20.00 uur (!) in het gemeentehuis.

Op de (voorlopige) agenda staan onder meer de volgende onderwerpen;

  • Wijziging bestemmingsplan “Westerdijkshorn 14”;
  • Bespreking “gebiedsplan De Woldstreek” (het schrijven namens de stuurgroep is op 28 juni2012 inde raad op de lijst ingekomen stukken geplaatst geweest. De fractie van GB heeft verzocht dit in de commissie te bepreken);
  • Vaststelling gemeentelijk verkeersveiligheidsplan.

 

De raadscommissie ABZ vergadert op donderdag 6 september 2012 om 20.00 uur (!) in het gemeentehuis.  Op de (voorlopige) agenda staan onder meer de volgende onderwerpen;

  • Jaarrekening 2011;
  • Beleidsverslag 2011 Sociale Zaken gemeente Bedum;
  • Voorbereidingskrediet aanleg kunstgrasvoetbalveld;
  • Jaarverslag en jaarrekening 2011 bestuurscommissie openbaar onderwijs Marenland;
  • Jaarrapport 2011 en ontwerpbegroting 2013 ARCG;
  • Liquidatie Regioraad Noord-Groningen;
  • Kadernota 2013.

 

De vergaderingen zijn openbaar. U kunt op één of meerdere punten inspreken. Daarvoor kunt u zich uiterlijk de dag voorafgaand aan de vergadering aanmelden bij de desbetreffende commissiegriffier; commissie VROM, tel. 050-3018220 en commissie ABZ, tel. 050-3018215 (of algemeen: 3018911).

De volledige agenda’s en bijbehorende collegevoorstellen liggen ter inzage in het gemeentehuis. U kunt de voorstellen ook inzien op http://besluitvorming.bedum.nl. Via deze website kunt u de camerabeelden van de vergadering bovendien live (of later) bekijken. Geadviseerd wordt deze site ook te raadplegen voor de meest actuele stand van zaken van bovengenoemde vergaderingen.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum