Bekendmaking Commissievergaderingen mei 2013

De raadscommissie VROM vergadert op woensdag 15 mei 2013 om 19.30 uur in het gemeentehuis.

Op de (voorlopige) agenda staan onder meer de volgende onderwerpen.

  • Presentatie ruimtelijke kwaliteiten Bederawalda
  • Gebiedsplan De Woldstreek (brief)
  • Actualisatie grondexploitaties terrein Vogelzang en Bedrijvenpark Boterdiep fasen 1 en 2.

 

De raadscommissie ABZ vergadert op donderdag 16 mei 2013 om 19.30 uur in het gemeentehuis. 

Op de (voorlopige) agenda staan onder meer de volgende onderwerpen.

  • Veiligheidsbeleid: bij dit onderwerp worden twee presentatie gehouden (van maximaal 30 minuten):

a. regionaliseringstraject brandweer (mw Kompier en dhr Knoop)

b. nationale politie en veiligheid (Jos Bruining)

  • Informatieve bespreking  “1-ste foto Sport” in het kader van sportbeleid
  • Benoeming nieuw bestuurslid Stichting Muziekschool Hunsingo
  • Nota Lokaal Gezondheidsbeleid

 

De vergaderingen zijn openbaar. U kunt op één of meerdere punten inspreken. Daarvoor kunt u zich uiterlijk de dag voorafgaand aan de vergadering aanmelden bij de desbetreffende commissiegriffier. Commissie VROM, tel. 050-3018220 en Commissie ABZ, tel. 050-3018215 (of algemeen: 3018911).

De volledige agenda’s en bijbehorende collegevoorstellen liggen ter inzage in het gemeentehuis. U kunt de voorstellen ook inzien op http://besluitvorming.bedum.nl  .  Via deze website kunt u de camerabeelden van de vergadering bovendien live (of later) bekijken. Geadviseerd wordt deze site ook te raadplegen voor de meest actuele stand van zaken voor bovengenoemde vergaderingen.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum