Bekendmaking Commissievergaderingen maart 2012

De raadscommissie VROM vergadert op dinsdag (!) 13 maart 2012 om 19.30 uur in het gemeentehuis.

Op de (voorlopige) agenda staan onder meer de volgende onderwerpen.

 • Onderwijshuisvesting  
 • Presentatie ruimtelijke kwaliteiten nieuwbouw Bederawalda
 • Gemeentelijk jaarverslag welstand, jaarverslag Libau, verdagingsbesluiten 2010 en evaluatie welstandsnota
 • Gewijzigd model brandbeveiligingsverordening
 • Wijziging van de bouwverordening

De raadscommissie ABZ vergadert op donderdag 15 maart 2012 om 19.30 uur in het gemeentehuis.  Op de (voorlopige) agenda staan onder meer de volgende onderwerpen.

 • Verzoek tot het verlenen van een gemeentegarantie aan St. Dorpshuis Zijlvesterhoek voor het moderniseren van het dorpshuis Zijlvesterhoek te Onderdendam
 • Onderwijshuisvesting
 • Verordening participatie schoolgaande kinderen WWB 2012
 • Nota weerstandsvermogen
 • Meerjarig financieel perspectief 
 • Budgetoverheveling
 • Actualisering grondexploitatie (grex) bedrijventerrein (onder voorbehoud)

De vergaderingen zijn openbaar. U kunt op één of meerdere punten inspreken. Daarvoor kunt u zich uiterlijk de dag voorafgaand aan de vergadering aanmelden bij de desbetreffende commissiegriffier. Commissie VROM, tel. 050-3018220 en Commissie ABZ, tel. 050-3018215 (of algemeen: 3018911).

De volledige agenda’s en bijbehorende collegevoorstellen liggen ter inzage in het gemeentehuis. U kunt de voorstellen ook inzien op http://besluitvorming.bedum.nl. Via deze website kunt u de camerabeelden van de vergadering bovendien live (of later) bekijken. Geadviseerd wordt deze site ook te raadplegen voor de meest actuele stand van zaken voor bovengenoemde vergadering.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum