Bekendmaking Commissievergaderingen juni 2013

De raadscommissie VROM van woensdag 12 juni 2013 gaat niet door.

De raadscommissie ABZ vergadert op donderdag 13 juni 2013 om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de (voorlopige) agenda staan onder meer de volgende onderwerpen.

  • Jaarrekening gemeente Bedum 2012
  • Voorjaarsnota 2013
  • Actualisering grondexploitatie Ter Laan IV

 

De vergadering is openbaar. U kunt op één of meerdere punten inspreken. Daarvoor kunt u zich uiterlijk de dag voorafgaand aan de vergadering aanmelden bij de commissiegriffier tel. 050-3018215 (of algemeen: 3018911).

De volledige agenda’s en bijbehorende collegevoorstellen liggen ter inzage in het gemeentehuis. U kunt de voorstellen ook inzien op http://besluitvorming.bedum.nl. Via deze website kunt u de camerabeelden van de vergadering bovendien live (of later) bekijken. Geadviseerd wordt deze site ook te raadplegen voor de meest actuele stand van zaken voor bovengenoemde vergadering.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum