Bekendmaking Commissievergaderingen juni 2012

De raadscommissie VROM vergadert op dinsdag (!) 12 juni 2012 om 20.00 uur (!) in het gemeentehuis.

Op de (voorlopige) agenda staan onder meer de volgende onderwerpen.

  • Vastelling bestemmingsplan “Noordwolde Kern”  
  • Vaststelling bestemmingsplan “Bedum Kern, locatie Gasfabriek”
  • Aanvulling Welstandsnota met beeldkwaliteitsplan “Bedum Kern, locatie Gasfabriek”
  • Vervolg bespreking verkeersonderzoek Bedum

De raadscommissie ABZ vergadert op donderdag 14 juni 2012 om 19.30 uur in het gemeentehuis.  Op de (voorlopige) agenda staan onder meer de volgende onderwerpen.

  • Jaarrekening 2011
  • Voorjaarsnota 2012
  • Actualisering grondexploitatie Ter Laan
  • Visiedocument decentralisatie begeleiding ABZ

 

De vergaderingen zijn openbaar. U kunt op één of meerdere punten inspreken. Daarvoor kunt u zich uiterlijk de dag voorafgaand aan de vergadering aanmelden bij de desbetreffende commissiegriffier. Commissie VROM, tel. 050-3018220 en Commissie ABZ, tel. 050-3018215 (of algemeen: 3018911).

De volledige agenda’s en bijbehorende collegevoorstellen liggen ter inzage in het gemeentehuis. U kunt de voorstellen ook inzien op http://besluitvorming.bedum.nl. Via deze website kunt u de camerabeelden van de vergadering bovendien live (of later) bekijken. Geadviseerd wordt deze site ook te raadplegen voor de meest actuele stand van zaken voor bovengenoemde vergadering.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum